Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. чрез автоматичния режим

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Извънредно безплатна публикация: ДАНЪЦИ

 

Абонирай се за е-бюлетина ни  ТУК


Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. чрез автоматичния режим

 

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 16.03.2021

 

За втора поредна година физическите лица имат възможност да използват електронната услуга на НАП по предварително автоматично попълване на годишните им данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, достъпна при подаване на декларацията по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), издаден безплатно от НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). При желание на физическите лица попълването на тяхната годишна данъчна декларация може да отнеме само няколко минути, разбира се в зависимост от естеството на придобитите от тях доходи, които подлежат на деклариране, и дали за тях е налице информация в НАП или лицата самостоятелно следва да ги попълнят в декларацията си. Преди да пристъпят към декларацията препоръчително е физическите лица да направят справка в електронната услуга на НАП за предоставената за тях информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите/работодателите.

 

След като годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. се достъпи през електронната услуга на НАП, по желание на физическите лица наличните актуални данни могат да бъдат заредени чрез зелен бутон в горната лява част на декларацията. При избирането на този бутон, системата информира дали за конкретното физическо лице са налице данни в НАП, които да бъдат заредени в декларацията.

 

В случай, че са налице данни, те могат да бъдат предварително въведени в съответните приложения, според вида на доходите. След потвърждение от физическите лица, приложенията в които ще се попълват данните, в зависимост от вида на придобитите доходи, автоматично стават активни за попълване и се маркират в жълто.

 

Когато физическите лица имат и други доходи, за които не е налице информация в НАП, или други данни за деклариране, следва самостоятелно да добавят съответните приложения в Част ІІІ, които също да станат активни за попълване.

 

Когато в НАП не са налице данни, които да бъдат автоматично заредени в декларацията, физическите лица преминават към самостоятелно попълване на декларацията – например физическо лице е придобило през годината само доходи от наем на недвижим имот от друго физическо лице и в този случай данните няма да бъдат заредени автоматично, а лицето е необходимо да ги попълни самостоятелно.

 

При потвърждаване на желанието наличните данни да бъдат заредени в годишната данъчна декларация, във всяко от приложенията данните се зареждат автоматично в помощна таблица.

 

Лицето прави избор кои от заредените данни в помощната таблица:

 

 • да потвърди,
 • да отхвърли или
 • да коригира.

В случай че са придобити доходи, които не се визуализират в помощните таблици е необходимо те да бъдат добавенинапример доходи от чужбина.

 

След потвърждаване на данните от помощната таблица доходите се зареждат на съответните редове в конкретното приложение, като се има предвид, че отговорността за коректно декларираните данни в годишната данъчна декларация е на физическите лица, които са ги придобили.

 

В годишната данъчна декларация може да бъде предварително заредена следната информация:

 

 

 1. Информация от справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа:
 • от трудови правоотношения,
 • от друга стопанска дейност,
 • от наем,
 • от продажба на права или имущество,
 • от други източници,

платците на които са предприятия и самоосигуряващи се лица. Тези данни в зависимост от вида на доходите могат да бъдат заредени в Приложения № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6 на декларацията.

 

Когато физическото лице през годината е имало доходи по трудови правоотношения при:

 

 • повече от един работодател и
 • работодателят по основното трудово правоотношение при годишното облагане е включил и доходите от друг работодател,

в помощната таблица ще има повече от един ред с данни от един работодател за един и същи доход и за да бъдат заредени коректно данните в Приложение № 1, физическото лице следва да потвърди само един от тези редове.

 

При попълване на Приложение № 5 за придобити доходи от продажба на права или имущество, информация ще се появи само, когато платците на тези доходи са предприятия или самоосигуряващи се лица. За физическите лица тези доходи могат да бъдат и необлагаеми доходи и те трябва да преценят дали да ги оставят в приложението или да ги премахнат. Придобитите доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане, които не са заредени в помощната таблица следва да бъдат добавени самостоятелно.

 

 

 1. Информация от Държавен фонд „Земеделие“ за облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа субсидии и други финансирания.

За попълване на данните от ДФ „Земеделие“ съответното приложение ще се отвори след като физическото лице отговори на конкретни въпроси, които имат отношение към определяне на приложението, в което следва да бъдат декларирани доходите, според тяхното данъчно третиране:

 

 • Когато получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като едноличен търговец и/или като физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, но на основание чл. 29а от ЗДДФЛ е избрало да се облага с данък върху годишната данъчна основа, данните се зареждат в Приложение № 2. Внимание: към автоматично заредената сума следва да се добавят и останалите приходи от дейността.
 • Когато получените суми от ДФ „Земеделие“ са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, което се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, данните се зареждат в Приложение № 3. Лицето следва самостоятелно да избере кода на дохода от номенклатурата, като той може да бъде 3011, 3021 или 306.
 • Когато сумите не са свързани с извършвана стопанска дейност, данните следва да се заредят в Приложение № 6, като лицето избере кода на дохода от номенклатурата – код 606.

Получени доходи, подлежащи на деклариране в съответното приложение, които не се визуализират, е необходимо да бъдат добавени самостоятелно.

 

 

 1. Информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, ако има такъв, и направените през годината авансови вноски за доходите от дейност като едноличен търговец.

Физическите лица, които през годината са внасяли авансов данък, деклариран от тях в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ - за доходите от друга стопанска дейност и от наем, размерът на внесения авансов данък ще се зареди на ред 8 в Част ІV от общата част на декларацията.

 

Направените авансови вноски за данък върху доходите като едноличен търговец ще се попълнят автоматично на ред 16, Част ІV в Приложение № 2 – направени авансови вноски за годината.

 

 

 1. Информация от пощенски оператори за получени доходи от наложен платеж.

Когато за лицата има данни за получени през годината суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки, данните могат да бъдат попълнени в съответното приложение, което става активно, след като физическото лице отговори на конкретни въпроси, които имат отношение към определяне на данъчното третиране на придобитите доходи.

 

В помощната таблица в съответното приложение се визуализира информация за наименованието на пощенския оператор, броя на изпратените пратки, както и общия размер на получените суми от наложен платеж.

 

Тук е много важно физическите лица да направят самостоятелна преценка дали доходите им подлежат на облагане или не.

 

Доходите от продажбата на движими вещи подлежи на облагане, когато:

 

 • дейността се извършва по занятие, системно и с цел реализиране на печалба,
 • сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време и
 • търговската дейност се извършва от физическо лице, независимо дали е регистрирано като търговец.

Когато са реализирани доходи от многобройни продажби на вещи (вещите не са от бита, закупени за лично потребление) и съответно продажбите нямат еднократен случаен характер, не биха могли да се третират като необлагаеми.

 

Когато всички получени суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки са необлагаем доход, лицата не са задължени да ги декларират в декларацията и не е необходимо да се прави избор за отваряне на съответните приложения.

 

Например лицето е направило 3 пратки на движими вещи от бита и е получило чрез наложен платеж 700 лв., които са необлагаеми доход.

 

Когато всички получени суми са необлагаем доход, но лицата само информативно желаят да видят размера им, могат да заредят данни в произволно избрано приложение (№ 2, № 3 или № 5) и след това да се откажат от попълването му, като го премахнат.

 

Например физическо лице през 2020 г. е продало лични вещи (техника, детски дрехи и др.) чрез няколко пратки, направени през куриерска фирма, но придобитите доходи от това лице са необлагаеми, то няма да ги декларира в годишната си данъчна декларация, но може да види техния размер като зареди Приложение № 2 и след това го премахне.

 

Когато получените суми, или част от тях, подлежат на облагане лицата следва да направят избор в кое приложение/я трябва да ги попълнят:

 

 • в Приложение № 2 - когато получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като едноличен търговец, включително от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, както и регистриран земеделски стопанин, избрал този ред на облагане.

Например физическо лице през 2020 г. е купувало стоки с цел тяхната продажба и е действало като търговец, като размерът на придобитите доходи е без значение, когато естеството на извършваната дейност е търговска.

 

 • в Приложение № 3 – когато получените суми са свързани с извършването на друга стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон:

- доходи от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.

 

Например земеделски стопанин периодично е продавал негова продукция – био зеленчуци, като е изпращал пратки на физически лица и е получавал доходи чрез наложен платеж.

 

- авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори.

 

Например физическо лице – художник е рисувало картини, които е продавало, като е изпращало по куриерските фирми.

 

- доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ.

 

Например лице, което ръчно изработва занаятчийски продукти, които продава чрез интернет.

 

Лицето в помощната таблица самостоятелно следва да впише кода на дохода от номенклатурата - доходи с код 301, 302, 303, 304, 305 или 306 според вида на придобития доход.

 

 • в Приложение № 5 – когато получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност.

Например физическо лице е продало чрез куриерска фирма предмет с антикварна стойност, доходът от който не попада в обхвата на необлагаемите доходи във всички случаи. Лицето в помощната таблица следва да впише кода на дохода от номенклатурата, а именно доходи с код 503 или 504, ако плащането е на части.

 

Важно е да се има предвид, че когато се отбележи повече от едно от горните обстоятелства е необходимо получената сума от наложения платеж да бъде разпределена в съответните приложения, в зависимост от вида на дохода.

 

Например физическо лице продава лични авторски картини и такива, които са произведения на изкуството, но на създадени от него като доходите попълва в Приложение № 3 и Приложение № 5.

 

 

 1. Информация за осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в Справката за окончателния размер на осигурителния доход.

Информация се попълва в колона 3 от Таблици 1  и 2 от справката. Освен това вече е възможно лицата да правят справка за декларирани и изчислени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице (като изберат съответния бутон), която помага по-лесно да направят изчисленията си.

 

 

 1. Информация за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Вече размерът на направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по подадени от физическите лица Декларации образец № 8 съгласно Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ще може да бъде зареден на ред 1 в Част ІІІ от Приложение № 10.

 

При положение че физическо лице е ползвало пълния размер на облекчението при работодателя по основното трудово правоотношение, то следва да се зареди в първата таблица в Приложение № 10, без да се попълва Част ІІІ. Този принцип е валиден за всички облекчения, ползвани в пълен размер при работодателите.

 

 

 1. Информация за извършено прехвърляне на превозно средство, което е притежавано по-малко от една година.

Системата информира, че за лицето има информация за извършено прехвърляне на превозно средство, което е било негова собственост за период по-кратък от една година.

 

За физическото лице това може да бъде необлагаем доход например, ако превозното средство е придобито по наследство или прехвърлянето е станало във връзка с дарение на друго лице или да бъде доход, подлежащ на облагане.

 

Когато е налице необлагаем доход, лицата не са задължени да го декларират в декларацията и не е необходимо да се прави избор за отваряне на Приложение № 5.

 

Когато придобитият доход от продажбата или замяната не е освободен от облагане той се декларира:

 

 • в Приложение № 2 – когато лицето е действало като търговец по смисъла на Търговския закон или
 • в Приложение № 5 – когато е придобит като физическо лице.

 

Следва да се има предвид е че при всяко следващо достъпване на услугата за автоматично попълване на данните за запазена, но все още не подадена декларация в помощната таблица ще се зареждат актуалните към този момент данни. Ако в първоначално запазената от лицето декларация са направени корекции в предоставените данни от НАП или са добавени нови данни, те са записани само в съответното приложение и няма да бъдат отразени в актуалните данни, които излизат в помощната таблица, поради което лицето трябва отново да направи корекцията или да ги добави.