Промени в ППЗДДС, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., различни от промените относими към електронната търговия

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Всеки първи понеделник от месеца безплатна публикация: ДАНЪЦИ

 

Абонирай се за е-бюлетина ни  ТУК


Промени в ППЗДДС, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г.,

различни от промените относими към електронната търговия

 

 

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.05.2021 г.

 

В "Държавен вестник", бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Голямата част от направените с него изменения и допълнения се отнасят до електронната търговия, но има и такива, които нямат отношение към нея. И това са следните изменения и допълнения:

 

  1. Допълнения, свързани с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

 

Както знаем от 01.01.2021 година Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна.

 

Северна Ирландия ще се счита за територия на държава членка по отношение на доставките на стоки, изпратени или транспортирани от или до Северна Ирландия. В тази връзка в чл. 100б от ППЗДДС са уточнени видовете доставки на стоки, по отношение на които Северна Ирландия се смята за държава членка на ЕС. За целта е посочено, че доставки на стоки по чл. 168а, ал. 2 от закона са:

 

  • вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на стоки;
  • вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на нови превозни средства;
  • доставка на стоки, които се монтират или инсталират;
  • дистанционна продажба на стоки до 30 юни 2021 г. включително;
  • доставка на стоки по глава осемнадесета от 1 юли 2021 г.;
  • доставка на стоки по режим складиране на стоки до поискване.

От така направеното допълнение в ППЗДДС се налага изводът, че за всички доставки имащи за предмет стоки, по отношение на Северна Ирландия се прилагат правилата за вътреобщностна търговия със стоки, а не само за вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания, с каквото впечатление се остава от текста на разпоредбата на чл. 168а, ал. 3 от ЗДДС.

 

Друго допълнение направено в ППЗДДС, което има отношение към данъчното третиране на доставките на стоки, получатели по които са лица от Северна Ирландия, е новият чл. 8а.

 

По силата на тази разпоредба доставката е с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“. В случай, че доставчикът се снабди с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“ на получателя по доставката до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, същият коригира резултата от прилагането и анулира издадената фактура.

 

  1. Промени, свързани с прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки имащи за предмет обща туристическа услуга

 

От 01.08.2020 г. в резултат на направените допълнения в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и по точно създадената т. 6 за доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто.

 

В тази връзка, съгласно § 53 от ПЗР на ПИДППЗДДС при определянето на данъка при доставка на обща туристическа услуга по формулите, съдържащи се в чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС следва да се прилага данъчна ставка от 9 на сто. Тъй като в ЗДДС е предвидено намалената данъчна ставка да се прилага до 31.12.2021 година, то и в посоченият параграф е посочено, че тази ставка ще се използва във формулите до края на 2021 година.

 

  1. Промени, свързани с удостоверяване прилагането на нулева ставка при извършването на международен транспорт на стоки

 

Когато едно лице извършва доставки, попадащи в обхвата на глава трета „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“ от ЗДДС, за удостоверяване наличието на обстоятелства за прилагането на нулевата ставка лицето следва да разполага с определен набор от документи, които се определят с Правилника за прилагането на закона.

 

По отношение на удостоверяването прилагането на нулевата ставка на данъка документите, с които трябва да разполага лицето са посочени в чл. 23 от ППЗДДС.

 

Един от тези документи, в случаите на международен транспорт по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС е лиценз за извършване на международен превоз на товари.

 

Тъй като обаче в чл. 6 от Закона за автомобилните превози фигурират случаи, в които не се изисква притежаването на такъв лиценз разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС е претърпяла промяна. В резултат на промяната за удостоверяване прилагането на нулевата ставка при международен превоз на стоки превозвачът ще следва да разполага с лиценз, когато такъв се изисква по силата на нормативен акт.