Актуални въпроси във връзка с режим в Съюза – OSS

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Всеки първи понеделник от месеца безплатна публикация: ДАНЪЦИ

 

 ► Абонирай се и чети още коментари по интересни и актуални данъчни казуси:

 

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС на дружество от Великобритания

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Определяне на момента на издаване на касов бон при дистанционни продажби през Амазон на физически лица 

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. ДОПК. Поемане на данъчни задължения на трети лица при организиране на игри и раздаване на награди от наета за целта рекламна агенция

Александра Атанасова, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно сключена  групова  застраховка „Живот“

Румяна Йорданова, Даниела Петкова

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Разходи за пътуване и престой и възнаграждение по граждански договор със съдружник в чужбина

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗКПО. Отписване на вземания поради изтичане 5 години от изискуемостта им

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Ползване данъчно облекчение по чл. 22е при ремонт на къща в съсобственост

Евгения Попова, данъчен експерт


Актуални въпроси във връзка с режим в Съюза – OSS

 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 01.10.2021 г.

 

ВЪПРОС: Българска фирма е регистрирана по ЗДДС и не е регистрирана за режим в Съюза. Начислява ли се ДДС за продажбите на стоки към данъчно незадължени лица в други държави членки?

 

ОТГОВОР: Когато българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва вътреобщностни дистанционни продажби на стоки:

 

  • продава стоки на данъчно незадължени лица от държави членки и
  • не е достигнала прага от 10 000 евро за календарната година (чл. 20б, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС),

тези доставки са с място на изпълнение на територията на страната и за тях се начислява ставката от 20 %  или 9 %, в зависимост от приложимата данъчна ставка за съответната стока.

 

 

ВЪПРОС: Българската фирма е регистрирана по ЗДДС и за режим в Съюза. Декларират ли се в месечната справка-декларация продажбите на стоки за физически лица в други държави членки?

 

ОТГОВОР: Продажбите на стоки към данъчно незадължени лица от други държави членки не се отразяват в месечната справка-декларация (чл. 113, ал. 18 от ППЗДДС). За тези доставки се води електронен регистър – чл. 159г от ЗДДС и те се декларират само в тримесечната декларация за режим в Съюза по чл. 159, ал. 4 от ЗДДС.

 

 

ВЪПРОС: Българската фирма е регистрирана по ЗДДС и за режим в Съюза. Длъжна ли е да издава фактури за продажбите на стоки на физически лица в други държави членки?

 

ОТГОВОР: Българска фирма, регистрирана за режим в Съюза, прилага нашето законодателство във връзка с документирането на доставките. При продажби на физически лица издаването на фактура не е задължително. Важно е да се има предвид, че за тези продажби доставчикът следва да води електронен регистър съгласно чл. 159г от ЗДДС.

 

 

ВЪПРОС: Българската фирма е регистрирана по ЗДДС и за режим в Съюза. Продават се стоки на физически лица в Румъния. Как се декларират продажбите за Румъния, като разплащането е в румънски леи?

 

ОТГОВОР: Стойностите в тримесечната справка-декларация се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден.

 

 

ВЪПРОС: Фирмата е регистрирана по ЗДДС и за режим в Съюза. В месечната декларация обичайно е с резултат ДДС за възстановяване. Може ли да се прави прихващане с тримесечната декларация за режим в Съюза?

 

ОТГОВОР: Регистрирано за режим в Съюза лице (чл. 156 от ЗДДС), в срока за подаване на справка-декларацията (до края на месеца, следващ календарното тримесечие) е длъжно да внесе общата сума на данъка върху добавената стойност, който е дължим за съответния данъчен период, в държавния бюджет по сметка на НАП, в евро, без да я закръглява. Данъкът се смята за внесен на датата, на която сумата е постъпила в сметката. Не е възможно да се извършва прихващане или приспадане с резултата за възстановяване по месечна справка-декларация.

.

 

ВЪПРОС: Фирмата е регистрирана по ЗДДС и за режим в Съюза. Може ли да внесе дължимия ДДС по тримесечната декларация в лева?

 

ОТГОВОР: Фирмата е длъжна да внесе общата сума на данъка върху добавената стойност, който е дължим за съответния тримесечен данъчен период, в държавния бюджет по сметка на НАП, в евро.