Последни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Извънредна публикация: ДАНЪЦИ

 

Абонирай се за е-бюлетина ни  ТУК


Последни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

 

 

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“,

сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Актуално към 01.10.2021 г.

 

С § 12, т. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. - ЗИД ЗДБРБ (обн. ДВ. бр. 77 от 16. 09.2021 г. – извънреден) е изменен и допълнен Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), както следва:

 

  1. Създадена е нормативна възможност енергийните продукти:
  • с код по КН 2713 20 00 – нефтен битум и
  • с код по КН 2715 00 00 – битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „ cut back“,

да бъдат складирани в данъчни складове.

 

Въведени са изисквания енергийните продукти с код по КН 2713 20 00 и с код по КН 2715 00 00 при складирането им да се водят отделно в отчетността на данъчния склад по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗАДС (чл. 66, ал. 9).

 

  1. Регламентирана е възможност лицензираните складодържатели да могат да надвишават определеното и предоставено обезпечение спрямо освобождавани за потребление акцизни стоки, при условие, че предварително е внесена дължимата сума за акциз и е уведомен компетентният орган.

 

Съгласно чл. 79, ал. 2 в случаите, когато при освобождаване за потребление на акцизни стоки ще се надвиши определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение, допустимо е лицензираният складодържател да надвиши определеното и предоставено обезпечение, след като е уведомил директора на компетентната териториална дирекция и е представил документ, удостоверяващ, че сумата е постъпила по сметка на Агенция „Митници" към датата на подаване на уведомлението. Постъпилата сума се използва за погасяване на задължението за акциз за текущия данъчен период.

 

  1. С цел намаляване на административната тежест е направено изменение като е дадена възможност за лицензираните складодържатели да предоставят повече от една банкови гаранции и при предоставено обезпечение с повече от една банкова гаранция и възникнало основание за усвояване на сума/и от тях, да се извършва съразмерно погасяване от предоставените банкови гаранции в срока на тяхното действие (чл. 80, ал. 8).

 

Промените са в сила от 16.09.2021 г. (§ 13 от ЗР на ЗИД ЗДБРБ).