ЗДДФЛ. Възстановяване на надвнесен данък от работодателя по основното трудово правоотношение

ЗДДФЛ. Въпрос. Във връзка с ползване на новите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания и значителното увеличение на сумите, с които ще се намалява годишната данъчна основа за доходите на физическите лица за 2021 г. как ще става възстановяването на надвнесения данък от работодателя по основното трудово правоотношение, при положение, че сумата, която ще подлежи на възстановяване при подадени декларации за деца от работниците/служителите пред работодателя ще надхвърли обичайно дължимия данък върху доходите за месеца. Как възстановяването на данъка ще намери отражение в декларация обр. 6?

 

Възможно ли е лице, което работи освен по трудов и по граждански договор, но годишната данъчна основа за дохода му по трудов договор не достига за да ползва облекчението си за деца в пълен размер при работодателя, да направи това с подаване на годишна данъчна декларация?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.12.2021 г.

 


ХИЛЯДИ е-статии ВЕДНАГА след като се абонираш (тук) за е-сп. "Данъци ТИТА" за 2022 г.


 

Работодателят, който към 31 декември 2021 г. е работодател по основно трудово правоотношение на работника/служителя, в срок до 31 януари 2022 г. следва да изчисли годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и да определи годишния размер на данъка за тези доходи. Важно е да се има предвид, че някои лица ще направят тази процедура до края на декември 2021 г., тъй като изплащат заплатите в рамките на месеца, за който се отнасят.

 

Когато в резултат на прилагане на данъчните облекчения годишният размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания през годината данък и е налице надвнесен данък, работодателят в срок до 31 януари 2022 г. следва да възстанови този надвнесен данък на работника/служителя. Когато това се направи възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на съответното физическо лице или на други лица.

 

Важно е да се има предвид, че това е крайният срок за годишното преизчисляване и възстановяване от работодателите на надвнесен данък и след този срок това не следва да прави, т.е. не е възможно работодател да възстановява сумата на физическите лица на части през следващи месеци.

 

В случаите когато размерът на наднесения данък, в резултат на ползване на данъчните облекчения, в рамките на предприятието за всички лица е по-нисък от размера на дължимия от предприятието данък върху доходите от трудови правоотношения като цяло за месец януари, работодателят спокойно може да възстанови този надвнесен данък. В този случай в декларация обр. 6 за месец януари като размер на удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ ще се посочи определеният от работодателя данък за месеца, намален с размера на възстановения данък на всички лица

 

При ползване на данъчно облекчение за две деца размерът на облекчението е 9000 лв., и ако например в предприятието има шест лица с по две деца, следва да им бъде върнат надвнесен данък общо в размер приблизително на 5400 лв. Ако месечната данъчна основа на всяко от тези лица за месец януари е в размер на 2000 лв., а дължимият от тях данък е 200 лв., възможността за възстановяване на надвнесената сума на всяко лице (приблизително 900 лв.) ще зависи от броя на другите работници в предприятието и от размера на дължимия от тях данък. Ако в случай, че общият размер на дължимия в рамките на предприятието данък за доходите от трудови правоотношения е 7000 лв., съответно този работодател ще има ресурс да направи пълно възстановяване на сумите на неговите работници/служители. В този случай в декларация обр. 6 работодателят ще попълни вместо дължимия данък 7000 лв. сумата от 1600 лв. (7000 – 5400).

 

В случай обаче, че общият размер на дължимия данък в рамките на предприятието е общо 4000 лв. за месец януари, работодателят има избор или:

 

  • да върне сумата на лицата, частично за негова сметка и в рамките на дължимия данък за следващия месец да внесе в бюджета по-малък размер за този вид данък или
  • да обясни ситуацията на лицата и това, че те (или част от тях) трябва да възстановят надвнесената сума, като подадат годишна данъчна декларация, включително и когато имат доходи само от трудови правоотношения. Следва да се има предвид, че когато работодателят според доходите на лицата и общият размер на дължимия данък е в невъзможност да възстанови надвнесените суми:

- същият не подлежи на санкция, а

- физическите лица ще могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация.

 

Лицето, което работи освен по трудов и по граждански договор, но годишната данъчна основа за дохода му по трудов договор не достига, за да ползва облекчението си за деца в пълен размер при работодателя, е възможно да направи това с подаване на годишна данъчна декларация, т.е. лицето:

 

  • при работодателя ще ползва данъчното облекчение за деца частично – до размера на годишната данъчна основа за доходите по трудови правоотношения, а
  • пълния размер ще ползва с подаване на годишната данъчна декларация, към която обаче ще трябва да приложи декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение и да попълни съответната част за ползване на данъчното облекчение за деца в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация.

Виж още в Рубрика "Безплатно" от Евгения Попова: Предизвикателства при ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2021 г.