ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за две деца при невъзможност да се ползва в пълен размер само от единия родител

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице има доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа и ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицето e родител, който не е лишен от родителски права, на две непълнолетни деца. Доходите на това лице не са достатъчни да ползва облекчението в пълен размер.

 

Може ли единият родител да ползва данъчното облекчение за деца за едното дете, а другият да полазва облекчението за другото дете?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 10.01.2022 г.


Пакет ТИТА.3.0 за 2022 г.:

 

ХИЛЯДИ е-публикации, удобно структурирани в е-каталози по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, осигуровки, труд и счетоводство

■ ежемесечно е-сп. "Данъци ТИТА"

■ ежемесечно е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА"

 

Абонирай се за календарната 2022 г. сега.


В чл. 22в от ЗДДФЛ са посочени размерите на данъчното облекчение за деца, като при две ненавършили пълнолетие деца за 2021 г. размерът на облекчението е 9000 лв.

 

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година, т.е. общото правило е че всяко от облекченията се ползва само от единия родител за всичките деца. Не е допустимо единият родител да ползва облекчение за едно от децата, а другият за друго дете.

 

Следва да се има предвид, че когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишната данъчна декларация. Такова разпределение е добре да се прави, само в случаите, когато доходите, от които може да се ползва данъчно облекчение за деца и на двамата родители не са достатъчни само единият от тях да ползва облекчение в пълен размер.

 

Също така е важно да се има предвид, че когато в нарушение на изискването всяко едно от данъчното облекчение да се ползва само от единия родител и двамата родители са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.