Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (резюме)

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

(резюме)

 

 

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“,

Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Актуално към 11.02.2022 г.

 

В „Държавен вестник“, бр. 12 от 11.02.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗДДС), като приетите изменения и допълнения в него са свързани с реализирането на законодателните мерки по приоритетите на данъчната политика.

 

Най-съществените включват:

 

 1. Въвеждане на нови разпоредби в националното законодателство в съответствие с европейските директиви в областта на данъците:

 

 

 

 

 1. Опростяване и осъвременяване на процедурите с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки. Създаване на нови статути на икономическите оператори:

 

 

за да могат икономическите оператори да използват тези режими и да бъдат идентифицирани в компютърната система за движение и контрола на акцизните стоки, като се регламентират условията и редът за регистрация на сертифицираните изпращачи, сертифицираните получатели, временно регистрираните сертифицирани получатели и временно регистрирани сертифицирани изпращачи. Движението на освободените за потребление акцизни стоки задължително се осъществява с валиден електронен опростен административен документ.

 

 1. Разширяване на функционалността на компютърната система, която се използва понастоящем за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз чрез възможност за обхващане и движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели.

 

 1. Създаване на разпоредби, които регламентират процедурата за движение на акцизните стоки освободени за потребление, когато компютърната система не работи, както и алтернативните доказателства за приключване на тези движения. Регламентира се да бъде заменен документа на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка с нов електронен опростен административен документ.

 

 1. Въвеждат се разпоредби, свързани със създаване на възможност за съвместимост между акцизните и митнически процедури. Промените целят да се позволи използването на режим вътрешен транзит след режим износ, като митническото учреждение на напускане да стане възможно място на получаване под движение на режим отложено плащане на акциз, като е уточнен моментът, в който завършва режим отложено плащане на акциз.

 

 1. С цел да се осигури еднакво третиране на частичните загуби в рамките на ЕС, същите ще бъдат определяни в рамките на общите прагове за частична загуба, определена с Делегирания акт на ЕК.

 

 1. Въвеждат се разпоредби, които са свързани с пояснения относно измерването на градусите Плато на бирата и конкретно с измерването на градусите Плато на подсладената или ароматизираната бира.

 

 1. Предвидено е въвеждането на единен сертификат за малък независим производител, с който ще се удостоверява общото годишно производство, за да се улесни признаването в ЕС на статута на независими малки производители във всяка държава членка. Дефинирани са и съответните изисквания към тези лица за прилагане на режима

 

 1. Актуализирани са определенията, свързани с позовавания на кодове по Комбинираната номенклатура /КН/, използвани за описание на алкохолните продукти.

 

 1. С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията за денатуриран алкохол.

 

 1. Прецизиране на някои разпоредби с цел отстраняване на неясноти за единното им тълкуване и улесняване практическото им прилагане, както от страна на данъчнозадължените лица, така и от страна на администрацията.

 

ЗИД ЗАДС влиза в сила от 11.02.2022 г., като отделни разпоредби съгласно § 51 от ПЗР на ЗИД ЗАДС влизат в сила по-късно.


Подробен коментар на промените ще бъде публикуван в мартенския брой на е сп. "Данъци ТИТА".