Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност (резюме)

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност

(резюме)

 

 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 18.02.2022 г.


 В „Държавен вестник“, бр. 14 на 18.02.2022г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС).

 

С промените в ЗДДС се въвеждат разпоредби от европейски директиви, отстраняват се констатирани несъответствия с Директива 2006/112/ЕО, привежда се в съответствие законът с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) и се прецизират разпоредби.

 

Промените влизат в сила от деня на обнародване в „Държавен вестник“, като е важно да се обърне внимание на факта, че някои от нормите влизат в сила от 01.01.2021 г., а други от 01.07.2022 г.

 

 

Промени, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива (ЕС) 2019/2235:

 

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 от 13.07.2021 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 имат за цел да се осигури освобождаване от ДДС при внос, осъществен от Европейската комисия (ЕК) или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, съответно прилагане на нулева ставка на данъка при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са същите органи, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19.

 

Въведените с Директива (ЕС) 2021/1159 изключения следва да се прилагат със задна дата считано от 01.01.2021 г. поради спешността на ситуацията и за да се създаде готовност за прилагане на мерките за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. В ЗДДС са въведени текстове в чл. 58 и чл. 173, ал. 8-15, които влизат в сила от 01.01.2021 г. Предвиден и ред за възстановяване на данък, като в параграф 49 от ЗИД на ЗДДС в предвидена възможност за подаване на заявление за възстановяване до 31.03.2022г.

 

Разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16.12.2019г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза предвиждат освобождаване от ДДС за доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава - членка на ЕС, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), извън своята държава членка. В ЗДДС се променят текстове и се въвеждат разпоредби в тази връзка в чл. 172 и чл. 173, като част от промените влизат в сила от 01.07.2022 г.

 

 

Промени във връзка с констатирани несъответствия на ЗДДС с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност:

 

Изключването на ваучерите за храна от приложното поле на чл. 131а и чл. 131б от ЗДДС беше в противоречие с Директивата. В тази връзка отпада разпоредбата, с която тези ваучери са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери и за тях са приложими общите правила. Промените се прилагат за ваучери, издадени в данъчен период, следващ данъчния период, в който този закон е влязъл в сила.

 

 

Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на СЕС:

 

Във връзка с практиката на СЕС и гарантиране на принципите на правна сигурност и на неутралност на ДДС са предвидени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от органи по приходите.

 

В своята практика (решениe по дело C-314/17, решение по дело C-111/14, решение по дело C-835/18 и решение по дело C-138/12), СЕС приема, че за да осигури неутралността на ДДС, държавите членки следва да предвидят във вътрешния си правен ред възможността да се коригира фактуриран данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително при влязъл в сила ревизионен акт. В разпоредбите на чл. 116 и чл. 117а от ЗДДС е предвидено извършване на корекция на данъчни документи при наличие на влязъл в сила акт в случаите на грешно данъчно третиране – за доставка без начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, за доставка с начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, както и когато за доставката е приложена грешна ставка на данъка.

 

 

Промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на специалните режими (режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии):

 

В основната си част, промените в тази част са свързани с пренасянето на текстове от ППЗДДС в ЗДДС, а други са редакционни.

 

С редакцията в чл. 156, ал. 16 отпада задължението, лицата, които се регистрират по избор за режим с Съюза да имат регистрация по чл. 96 или чл. 100, ал. 1 от закона.

 

С редакцията в чл. 157а, ал. 1, т. 1 се уточнява, че право да се регистрират за режим Внос имат лица, които са регистрирани по общия ред. Въвеждат се и допълнителни изисквания относно лицата, които действат като представители.

 

Прецизирани са текстовете, регламентиращи подаването на справка-декларацията по закона, когато лицето е регистрирано за целите на ДДС и едновременно с това е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, както и когато е регистрирано само за прилагането на тези режими.

 

 

Други промени:

 

Редактира се разпоредбата за задължителна дерегистрация при прекратяването на юридическо лице – със или без ликвидация; налице е основание за задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса и при заличаването на клонове на чуждестранни юридически лица;

 

Уточнява се, че Северна Ирландия се смята за територия на държава членка при ВОД, ВОП, стоки с монтаж, при режим складиране и тристранни операции.

 

В обхвата на намалената ставка се въвеждат храни, подходящи за бебета или за малки деца - специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета,

 

Уточнява се, че не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка за извършване на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение на територията на страната.

 


Подробен коментар на промените ще бъде публикуван в мартенския брой на е сп. "Данъци ТИТА".