ЗДДС. Срок приложим за обратното начисляване при доставките на зърнени и технически култури

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


ЗДДС. Въпрос. Има ли определен срок относно чл. 163а от ЗДДС - обратното начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури? 

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 04.03.2022 г.

 

Съгласно чл. 163а от ЗДДС, за доставките по Приложение № 2 от ЗДДС, данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

 

Приложение № 2 има няколко части:

 

  • Част 1 – обхваща отпадъци и услуги свързани с тях,
  • Част 2 – зърнени и технически култури и
  • Част 3 - квоти за емисии на парникови газове.

 

За стоките в Част 2 на Приложение № 2 – зърнени и технически култури, доколкото тази част от приложението е в сила до 30.06.2022 г., обратното начисляване на тези стоки е валидно до 30.06.2022 г.

 

В съответствие със специалния ред на облагане на тези доставки е и разпоредбата на чл. 92, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, която дава възможност за ускорено възстановяване на ДДС за лице - земеделски производител при определени условия – също до 30.06.2022 г.

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ бр. 18 от 04.03.2022 г.) е направено допълнение в разпоредбите на ЗДДС, свързано с удължаване на срока за обратно начисляване за зърнените и техническите култури.

 

Удължава се действието на този режим и сега действащите правила за обратно начисляване на данъка за доставките на зърнени и технически култури ще се прилагат при промяна на срока по чл. 199а от Директива 2006 112 ЕО  до 31.12.2025 г.

 

В § 13 от ПЗР на ЗДБРБ, в Закона за изменение и допълнение на ДОПК в § 9 текстът става ал. 1 и се въвежда нова алинея 2. Срокът по ал. 1 се удължава до 31 декември 2025 г. при съответното удължаване на срока по чл. 199а от Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB, L 347/1 от 11 декември 2006 г.).

 

В резултат от направеното допълнение, за зърнените и техническите култури ще се прилага режима на обратно начисляване до 31.12.2025 г., като се удължава и възможността за ускорено възстановяване по  чл. 92, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за земеделските производители, които отговарят на съответните условия.


Подробен коментар на промените в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2022 г. ще бъде публикуван в мартенския брой на е сп. "Данъци ТИТА" през следващата седмица.