Удължаване срока на механизма на самоначисляване на ДДС за доставките на зърнени и технически култури

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Удължаване срока на механизма на самоначисляване на ДДС за доставките на зърнени и технически култури

 

Актуално към 01.07.2022 г.

 

С Директива (ЕС) 2022/890 на Съвета от 3 юни 2022 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО с промяната в чл. 199а от последната срокът на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги изброени в посочената разпоредба, сред които попадат зърнените и технически култури е удължен до 31.12.2026 г. 

 

Предвид направената в Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ ЕО) промяна, както и § 13 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ 2022 г.), с който бе предвидено  срокът за обратното начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури да бъде удължен до 31.12.2025 година, при съответното удължаване на срока по чл. 199а от Директива 2006/112/ ЕО, следва че механизмът на самоначисляване на данък върху добавената стойност за доставките на зърнени и технически култури ще се прилага до 31.12.2025 г. 

 

С § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) срокът се удължи до 31.12.2026 г.