Резюме на промените в Закона за данък върху добавената стойност

Резюме на промените в Закона за данък върху добавената стойност

 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

В „Държавен вестник“, брой 102 от 23.12.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Промените са свързани с:

 

1. Въвеждане на европейски директиви

 

 (Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги - Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г.)

 

Тази директива има за цел да допълни законодателния ДДС пакет за облагане на електронната търговия и съдържа задължения за доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави-членки и за бенефициента („получателят“) на тези презгранични плащания с цел правилното отчитане и облагане с ДДС на електронната търговия в ЕС.

 

Промените, които се въвеждат с Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г. имат за цел да се разреши проблемът с измамите с ДДС при електронната търговия чрез засилване на сътрудничеството между данъчните органи и доставчиците на платежни услуги.

 

Промените в ЗДДС в тази връзка се прилагат от 01.01.2024 г. Въвеждат се определения в т. 104 от § 1 на ДР на ЗДДС, правилата за доставчиците на платежни услуги, специални изисквания за регистри и предоставяне на информация.

 

2. Отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз 

 

Във връзка с констатирано несъответствие с правото на Съюза и  запитване на Европейската комисия (ЕК) относно разпоредбите за освобождаване от ДДС при износ, се въвежда ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз от доставчик, неустановен на територията на Европейския съюз пред митническите органи на страната за целите на доказване изискванията за прилагане на освобождаване от ДДС.

 

Доставчиците:

 

 • които не са установени в Съюза и
 • които извършват в България доставка на стоки, изпращани или превозвани към трета държавачл. 28 от ЗДДС ще прилагат специални правилачл. 28а от ЗДДС, като доставчикът се регистрира задължително по ЗДДС чрез акредитиран представител.

 

3. Привеждане на законодателството в областта на данък върху добавената стойност в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС)

 

Във връзка с привеждане на ЗДДС  в съответствие с решения на СЕС се въвежда  възможност да се намали данъчната основа на доставката в случай на пълно или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо. Въвеждат се правила за извършване на корекция на данъчната основа, в случаите когато е налице пълно или частично неплащане, ако вземането му:

 

 • е окончателно несъбираемо или
 • са налице доказателства за вероятната му несъбираемост.

 

Разяснява се кога едно вземане по доставка се счита за несъбираемо.  Корекцията се извършва чрез издаване на кредитно известие. В тези случаи, регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит.

 

4. Прецизирани са разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона

 

 • В случаите на погрешно съставени документи, включително при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, е уточнен данъчният период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит и че това право се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода, само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в предвидения от закона срок. Аналогични разпоредби има в ППЗДДС.

 

 • Поради възникнали затруднения при практическото прилагане на закона и необходимостта от прецизиране на разпоредби са въведени уточняващи текстове, свързани с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

 • Във връзка с извършване на корекция на приспаднат данъчен кредит (чл. 79 от ЗДДС), в случай на бракуване на стоки - чл. 80, ал. 2, т. 5 , е предвидено да не извършват корекция при брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт или на фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, или в обичайните за съответната дейност размери.

 

 • С цел конкретизиране качеството на получателя е направено допълнение в чл. 97а от ЗДДС, като е уточнено че лицата подлежат на регистрация, когато предоставят услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които данъкът по доставката се дължи от получателя – данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано по ДДС в тази държава членка.

 

 • С цел намаляване на административната тежест по отношение на данъчно задължените лица, които са обявени в ликвидация, е предвидено ако те са избрали да останат регистрирани по закона до датата на заличаването им от търговския регистър, да не подават заявление за дерегистрация към датата на заличаването им. Прекратяването на регистрацията по ЗДДС на тези лица ще се извършва служебно от органите по приходите.

 

 • Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. д. № 2831/2021 г., VIII о., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически за общината и са извършвани от нея в качеството на орган на местна власт чрез трето лице и за тези дейности на основание чл. 3, ал. 5 от ЗДДС общината не е данъчно задължено лице и не следва да начислява данък по чл. 163а от ЗДДС за получените доставки на услуги по сметосъбиране на битови отпадъци, е направена редакция на чл. 163а от ЗДДС. Разпоредбата за самоначисляване на данъка по получени доставки, посочени в приложение № 2 към закона, няма да се прилага, когато получатели са държавата и държавните и местните органи.

 

 • С цел прецизиране и привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС са направени промени в чл. 173 и чл. 174а във връзка доставките, освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, за които се прилага нулева ставка на данъка.

 

 • Променя се срокът за предоставянето на обезпечение при търговия с течни горивачл. 176в.

 

 • Промени в административно-наказателните разпоредби – санкции за доставчици на платежни услуги при неводене на електронен регистър – чл. 181е и прецизиране на лицата, които подлежат на санкция в случаите, когато извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред.

 

5. Промени, свързани с намалените ставки и срок за прилагането им

 

 • В намалената ставка на данъка по чл. 66а от ЗДДС (постоянно прилагане на ставката от 9%) се въвеждат книги – на физически носители и по електронен път, вестници и списания – на физически носители и по електронен път, бебешки храни и бебешки пелени по Приложение № 4 към ЗДДС.

 

 • Удължава се намалената ставка от 9 % за ресторантьорски и кетъринг услуги, обща туристическа услуга и услуга за използване на спортни съоръжения§ 15д, ал. 1 от ПЗРЗДДС – до 31.12.2023 г.

 

 • Удължава се намалената ставка от 0 % за хляб и брашно и след 01.07.2023 г. – § 15д, ал. 3 от ПЗРЗДДС – до 31.12.2023 г.

 

 

Внимание:

 

Съгласно  чл. 36б от ЗДДС, в сила до 31.12.2022 г. се прилага нулева ставка на данъка за доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и  доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, и услугите, пряко свързани с тези изделия.

 

Предвид липсата на удължаване действието на нулевата ставка по чл. 36б, при посочените доставки от 01.01.2023 г. не се прилага 0% ДДС, а са приложими общите правила на ЗДДС.