Дискусионно. ЗМДТ. ЗСч. Относно запазване прага от 50 000 лв. при облагане с патент и възможността за едностранно счетоводство

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Казус. Има ли законодателен пропуск при увеличаване на облагаемия оборот от 50 000 на 100 000 лева за задължителната регистрация по ЗДДС и същевременно запазване на изискването за оборот за предходната година до 50 000 лева за облагане с патентен данък?

 

Необходимо ли беше след като се увеличи облагаемият оборот по ЗДДС от 50 000 лева на 100 000 лева да се промени и чл. 3, ал. 4 от Закона за счетоводството, даващ възможност за едностранно счетоводство на едноличните търговци с оборот до 50 000 лева за предходния отчетен период?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

 

Актуално към 05.02.2023 г.

 

1. Патентният данък е въведен със Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), обнародван в ДВ. бр. 118 от 10.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г.

 

Първоначално редакцията на чл. 30, ал. 1 от ЗДДФЛ е следната:

 

„С окончателен годишен патентен данък се облагат физическите лица и предприятията , извършващи дейности посочени в чл.31 и чл.32 и с годишен оборот за предходната година до 75 хил. лева.

 

От 2000 г. (ДВ бр. 111 от 1099 г.) до 2002 г. (ДВ. бр. 118 от 2002 г.) вкл. се изисква лицата да не са регистрирани по ЗДДС, за да се облагат с патентен данък.

 

През 2008 г. отново се въвежда изискването лицата да не са регистрирани по ЗДДС, за да се облагат с еднократен (патентен) данък и това изискване е запазено и до настоящия момент.

 

Към 01.01.1998 г. облагаемият оборот, изискващ задължителна регистрация по ЗДДС, е 75 млн. лв. (чл. 13, ал. 2 от ЗДДС, действащ в периода от 1994 г. до 1998 г.)

 

От 1999 г. влиза в сила нов ЗДДС, в който облагаемият оборот за задължителна регистрация от 75 хил. лев се запазва (чл. 108, ал. 1 от ЗДДС).

 

От 01.01.2003 г. се намалява облагаемият оборот за задължителна регистрация по ЗДДС - от 75 000 лв. става на 50 000 лв.

 

Първоначално облагането с патентен данък има по-широк обхват по отношение на лицата. Ако едно лице извършва някоя от дейностите посочени като патентни дейности и има оборот от миналата година до 75 000 лева, то подава патентна декларация и се облага с патент, независимо от това дали е физическо лице, едноличен търговец или търговско дружество (например СД, ООД, КД). Кръгът на лицата, които подлежат на облагане с патентен данък е широко очертан както по отношение на лицата (физически лица и предприятия), така и по отношение на оборота за предходната година.

 

До 01.01.2007 г. когато влиза в сила Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който отменя ЗОДФЛ изискването до 75 000 лева оборот за предходната година от въвеждането на данъка (01.01.1998 г). се запазва.

 

ЗДДФЛ, който отменя ЗОДФЛ запазва патентното облагане (чл. 39 до чл. 41 вкл.) за редица дейности посочени в закона , но същевременно и налага следните промени:

 

1. Стеснява се кръга на лицата, подлежащи на облагане с патентен данък- само физически лица и еднолични търговци, извършващи патентна дейност.

 

2. Оборотът за предходната година са намалява от 75 000 лв. на 50 000лв.

 

3. Изисква се лицето да не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрацията за вътреобщностно придобиване.

 

От 01.01.2008 г. правната уредба на патентния данък преминава от ЗДДФЛ в Закона за местните данъци (ЗМДТ) - от чл. 61з до чл. 61п.

 

Дейностите, които подлежат на облагане с патентен данък са изброени изчерпателно в Приложение № 4 към глава втора, раздел VI на ЗМДТ.

 

 

2. Оборотът до 50 000 лева е предпоставка за облекчена форма на водене на счетоводство, която е регламентирана както следва:

 

В Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 1991 г. до 01.01.2001 г.  (чл. 2, ал. 2) е регламентирана възможността за водене на едностранно счетоводство за предприятията със средносписъчен брой на персонала за предходната година до 10 души и общ размер на приходите за предходната година до 75 000 лева.

 

В Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2002 г. до 01.01.2016 г., също има подобна правна хипотеза (чл. 32, ал. 4), но тя е значително стеснена. Възможността за едностранно счетоводно записване имат само еднолични търговци, които не подлежат на финансов одит и размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лева.

 

Действащият към момента ЗСч също дава възможност за едностранно счетоводно записване на едноличните търговци, с нетни приходи от продажбите за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лева (чл. 3, ал. 4).

 

 

3. С промените в ЗДДС (ДВ. бр. 58 от 2022 г.) облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС беше увеличен от 50 000 лева на 100 000 лева, считано от 01.01.2023 г. (чл. 96, ал. 1 от ЗДДС).

 

Вдигането на облагаемия оборот по ЗДДС от 50 000 лева на 100 000 лева насочи вниманието на повечето счетоводители и юристи към:

 

  • текста на чл. 61з от ЗМДТ, уреждащ изискванията за патентното облагане, и
  • текста на чл. 3, ал. 4 от ЗСч, даващ възможност за едностранно счетоводство.

 

Очакването беше тези текстове да се променят и изискването оборотът за предходната година да не преминава 50 000 лева, вече да се увеличи на 100 000 лева.

 

 

4. Ако се направи сравнителен анализ на:

 

  • правната уредба на патентния данък в периода от 2003 г. до 2007 г. и
  • на режима за задължителна регистрация по ЗДДС

 

се вижда, че оборотът за предходната година на лицата, задължени с патент е бил до 75 000 лева, т.е. по-висок от облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.).

 

Същевременно в този период няма изискване в закона, уреждащ патентното облагане, лицата облагани с патент да не са регистрирани по ЗДДС. Когато обаче за патентното облагане се въвежда от 2008 г. отрицателната предпоставка - липса на регистрация по ЗДДС, се намалява и оборотът за предходната година - 50 000 лева.

 

Налага се изводът, че от 2008 г. предвидения праг на облагаемия оборот от 50 000 лева за задължителна регистрация по ЗДДС влияе и на изискването за максимален оборот за предходната година за облагане с патент.

 

Законодателните промени в патентното облагане са следвали правилото за по-лесен и прост механизъм при:

 

  • облагането и
  • воденето на счетоводството

 

на занаятчийските услуги, каквито в голямата си част са патентните дейности, както и дребния бизнес в сферата на услуги като хотелиерство, ресторантьорство и търговия на дребно.

 

Запазването на прага до 50 000 лева при нарастване на цените, които обективно от 2008 г. (когато беше въведен този праг) до настоящия момент се увеличиха поне два пъти, ще наложи излизането от патента за много малки хотели, ресторанти и търговци на дребно, както и на занаятчии. Ще се наложи и да се промени формата на водене на счетоводство.

 

Едноличните търговци и физическите лица, осъществяващи патентните дейности посочени в т. 1 (места за настаняване), т. 2 (заведения за хранене) и т. 3 (търговия на дребно) от Приложение № 4 на ЗМДТ ще бъдат най – засегнати, доколкото, доколкото излизайки от обхвата на патентното облагане:

 

  • прилагайки разпоредбите на ЗДДФЛ би следвало да се облагат с 15 на сто данък и
  • да се съобразяват с изискване за водене на двустранно счетоводство, което изисква специални професионални знания.

 

Възможно е много от тях вече да са излезли от патентното облагане, тъй като разпоредбата на чл. 61и от ЗМДТ изисква ако в течение на годината лицето надхвърли оборота от 50 000 лева или се регистрира по ЗДДС да премине към облагането по ЗДДФЛ.

 

Вероятно запазването на по-ниския праг от 50 000 лева да е по-скоро законодателен пропуск, отколкото целен резултат за затрудняване в облагането и водене на счетоводството на патентните дейности. В тази връзка ще посоча, че когато се оказа, че за лицата осъществяващи активно хотелиерски услуги през последните няколко години чрез електронни платформи (AirBnB и Booking), регистрацията по ЗДДС при доставка на услуги по чл. 97а от ЗДДС (въведена преди доста години) е пречка за облагането им с патентен данък, от началото на 2020 г. влезе в сила законодателна промяна в чл. 61з, ал. 1 т. 2 от ЗМДТ, която позволи по изключение при тази регистрация, посочените лица да останат в обхвата на патентното облагане.

 

Патентните декларации за тази година вече са подадени. Съгласно чл. 61н от ЗМДТ срокът за подаване на декларацията за облагане с патент е 31 януари на текущата година. Вероятно до края на тази година правната регламентация на патентното облагане визирано в чл. 61з от ЗМДТ и едностранното счетоводство по чл. 3, ал. 4 от ЗСч няма да се промени, но следва да очакваме законодателни промени от следващата година, съобразени с увеличения праг на облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.