Новини

Нова електронна услуга за пряк достъп между системите на НАП и бизнеса

На интернет страница си НАП информира за нова електронна услуга, даваща възможност на бизнеса да обменя информация пряко и автоматично с приходната агенция. В момента от новата услуга могат да се възползват само хазартните оператори. 

Нова европейска Директива относно равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането

На 17.05.2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за прилагане.

Нова е-услуга за оказване на техническо съдействие на потребителите

На интернет страницата си НАП информира за нова електронна услуга, даваща възможност на потребителите с ПИК или КЕП да потърсят съдействие, ако срещнат трудности или имат нужда от технически насоки, при ползването на определена услуга в е-портала на приходната агенция.

Промени в ППЗАДС

В ДВ. бр. 36  от 21.04.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 21.04.2023 г.

Становище относно намалената ставка на ДДС от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения

На интернет страницата на НАП е публикувано становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения - вестници и списания съгласно разпоредбата на чл. 66а, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г.

Публикувани наръчници по ЗДДФЛ и осигурителното законодателство за 2023 г.

На интернет страницата на НАП са публикувани Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. и Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2023 г.