Новини

Промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства


26 ноември, 2021

В ДВ. бр. 99 от 26.11.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Запис на обсъждане на данъчните облекчения за деца със специалисти от НАП


24 ноември, 2021

В You tube канала на НАП е налице запис на обсъждане на данъчните облекчения за деца и деца с  увреждания за 2021 г. със специалисти от НАП.

Актуални образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца


24 ноември, 2021

На интернет страницата на НАП са публикувани новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ.

БРЕКЗИТ - нови митнически правила от 01.01.2022 г.


12 ноември, 2021

На сайта на Агенция "Митници" e публикувано важно съобщение относно новите митнически правила в сила от 01.01.2022 г. във връзка с БРЕКЗИТ.

Корекция на авансовите вноски до 15.11.2021 г.


09 ноември, 2021

На интернет страницата си НАП напомня, че на 15 ноември изтича срокът, в който фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на ТЗ и регистрираните земеделски стопани, облагани по чл. 29а от ЗДДФЛ, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 г. 
 

Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.


29 октомври, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-583/18.10.2021 г.  за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.

Изплащане компенсации на лица, осигурени в икономически дейности, с  временни ограничения за осъществяването им


19 октомври, 2021

В ДВ. бр.  87 от 19.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, в сила от 07.09.2021 г.

Дати уебинари


14 октомври, 2021

Обявяваваме датите на планираните ни уебинари до края на 2021 г. и през януари 2022 г., както и общите положения, приложими за тях.

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта


12 октомври, 2021

В ДВ. бр. 85 от 12.10.2021 г. е обнародвано ПМС № 322 от 7 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

Ново ► е-книга - земеделци


11 октомври, 2021

Нова е-книга:

Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика 

Автор: Румяна Йорданова, данъчен експерт