Новини

Видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица


13 април, 2021

Представяме  видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица.

Промени в Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети


13 април, 2021

В ДВ. бр. 30 от 13.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес (Наредба № 2 от 7.07.2020 г.), както и Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г., с което се отклонява искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби на ЗМИП.

Видео казус, илюстриращ измененията при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.


12 април, 2021

Представяме видео казус, илюстриращ измененията в ЗДДС и ППЗДДС при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.

Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск


09 април, 2021

В ДВ. бр. 29 от 09.04.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (Наредба № Н-2/2014 г.), в сила от 01.06.2021 г.

Нова версия на софтуер за декларации обр. № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6


07 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 13.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Уебинари: Дистанционни продажби в ЕС от 01.07.2021


05 април, 2021

Два уебинара през май за новите правила, свързани с дистанционните продажби на стоки в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.:

  • Записи до 30 юни. Гледате записите, колкото пъти искате в този срок. За курсистите заплатили участие в уебинара достъпът до записа е включен в цената: 60 лв. (ДДС вкл.) за един уебинар за един участник.
  • Дати: 19 май (Моника Петрова), 26 май (Даниела Даракчиева). Предлагаме семинарите през втората половина на май, за да има по-голяма яснота относно прилагане на уредбите.

Промени в ППЗДДС и ППЗАДС


02 април, 2021

В ДВ. бр. 27 от 02.04.2021 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 01.07.2021 г. (с изключение на отделни разпоредби, влизащи в сила от началото на м. април) и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

Предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“


30 март, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че от 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“.

Решение на СЕС относно третирането на периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване


30 март, 2021

На 9 март 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови Решение по дело C‑344/19, с което признава периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване за работно време.

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта


23 март, 2021

В ДВ. бр. 24 от 23.03.2021 г. е обнародвано ПМС № 93 от 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., в сила от 01.04.2021 г.