Новини

Актуализирана брошура „Данъчно облагане и ЗОВ на земеделските стопани“


20 май, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализирана версия на брошурата „Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) на земеделските стопани“.

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.

Промени в ЗМДТ и ЗТРРЮЛНЦ


10 май, 2019
В ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:
-   Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 20.04.2019 г.;
-   Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), в сила от 10.05.2019 г.

Промени в ЗСч


07 май, 2019

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който се правят промени в Закона за счетоводството (ЗСч), регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната.

Промени в ЗМИП и информация на ДАНС


07 май, 2019

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с преходна разпоредба на който са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). На Интернет страницата на ДАНС вече също е публикувана информация относно промените в ЗМИП.

Деклариране на е-магазините


03 май, 2019

На Интернет страницата си НАП напомня, че търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни.

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица


03 май, 2019

В ДВ, бр. 36 от 03. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 94 от 25 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.01.2019 г.
 

Нова информация за СУПТО


02 май, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно актуализиране на Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ със "Схеми е-магазини – СУПТО" и "Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби".

Нова е-книга ▶ Имуществена отговорност


01 май, 2019

Публикувахме новата е-книга „Имуществена отговорност“ на д-р Михаил Илиев.

Книгата разглежда имуществената отговорност на:

  • работодателя
  • работника и служителя

Допълнение на КСО относно определяне на пенсиите


30 април, 2019

В ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г. от е обнародван Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗД КСО). Въведена е нова преходна разпоредба, с която се дава право на избор до 1 януари 2023 г. размерът на пенсията да бъде определен с индивидуален коефициент, ако това е по-благоприятно за пенсиониращото се лице.