Новини

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

 

 

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Промени в МСФО 16 Лизинг


28 май, 2020

Днес (28.05.2020 г.) Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСФО 16 Лизинг. Промяната е в сила от 01.06.2020 г.

Webinar: Услуги, извършвани по електронен път и продажба на стоки чрез интернет с получатели физически лица


23 май, 2020

На 25 юни от 09.00 – 11.00 Webinar в ZOOM: Услуги, извършвани по електронен път и продажба на стоки чрез интернет с получатели физически лица.

Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан


22 май, 2020

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан.

Заповед на НАП и БИМ за утвърждаване на образци на протоколи по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 за изпитване по Наредба №Н-18


21 май, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология (БИМ), с която са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.

Относно прилагани документи при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ


18 май, 2020

На Интернет страницата си НАП уведомява, че не се изискват удостоверения, издадени от нея, при кандидатстване по откритата процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Промени в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения


15 май, 2020

В ДВ, бр. 45 от 15.05.2020 г. са обнародвани две решения на ВАС (тричленен състав и петчленен състав), с които са отменени разпоредби в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

ЗИД ЗЗ и промени в ЗМДВИП, КТ и ЗАДС


13 май, 2020

В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД ЗЗ), в сила от 14.05.2020 г. С преходни разпоредбиса направени промени и в други нормативни актове, включително в

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), Кодекса на труда (КТ) и  Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

 


 

Конкурс за заемане на длъжност „старши финансов инспектор“


12 май, 2020

От Агенция за държавна финансова инспекция към Министерство на финансите ни информираха, че е обявен конкурс за заемане на шест вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“.