Новини

Проверка на здравен статус


23 май, 2018

НАП информира на Интернет страницата си, че от 23 май 2018 г. гражданите ще правят справка за здравноосигурителния си статус освен с ЕГН и с въвеждането на дата на раждане.
 

Презаписване за Е-бюлетин заради GDPR


23 май, 2018

Във връзка с GDPR искаме да поканим всички, които са се абонирали за нашия Е-бюлетин да се презапишат, защото иначе няма да го получават от 25 май насетне.

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2018 г.


22 май, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2018 г.

Становище относно изменението на чл. 19 от ДОПК за отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения


22 май, 2018

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-87 от 20.05.2018 г. относно изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице.

ЗИД КТ. Отмяна на Наредбата за вноските във фонд "ГВРС".


22 май, 2018

В ДВ, бр. 42 от 22. 05. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), както и .Решение № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г., с което се отменя Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие


15 май, 2018

В ДВ, бр. 40 от 15. 05. 2018 г. е обнародвано ПМС № 71 от 10. 05.  2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Споразумение с Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси


08 май, 2018

В ДВ, бр. 38 от 08. 05. 2018 г. е обнародвано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси и Протокола към него.

Обществeно обсъждане на проект на ЗИДЗЗЛД


02 май, 2018

В Портала за обществени консултации на Министерски съвет е пубикуван за обществено обсъждане до 14. 05. 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

НАП напомня - декларирайте доходи от продажби в интернет


27 април, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че юрическите лица трябва да декларират и доходите придобити от продажби чрез интернет при формирането на данъчния финансов резултат, а физическите лица трябва да ги декларират в данъчната си декларация.

Решение на ВАС потвърждава законосъобразността на Наредбата за командироване и изпращане


19 април, 2018

С Решение № 5021 от 18 04. 2018 г. на 5 – членен състав на ВАС – II колегия се остави в сила решение № 14399/27.11.2017 г., постановено по адм. дело № 1240/2017 г. по описа на ВАС, тричленен състав, отхвърлящо жалбата на сдружение, защитаващо правата на превозвачите в Република България, целяща частична отмяна на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги по отношение на командировани работници - шофьори.