Новини

Допълнение на НЕВДВПОВ


23 февруари, 2021

В ДВ. бр. 16 от 23.02.2021 г. е обнародвано ПМС № 55 от 18.02.2021 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВПОВ), приета с ПМС № 263 от 1999 г., в сила от 01.03.2021 г.

Относно отчитане на приходи от финансиране по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“


17 февруари, 2021

В  разяснение № 26-00-141 от 17.02.2021 г.  на Дирекция „Данъчна политика“ към МФ е изразено становище относно подхода при счетоводното отчитане на приходи от финансиране по програма BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Промени в ЗМДВИП, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ


17 февруари, 2021

В ДВ. бр. 14 от 17.02.2021 г. (извънреден) e обнародован Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИП), в сила от 17.02.2021 г. С преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона са направени промени и в други нормативни актове, включително в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходи на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

Нова спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ


16 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП e публикувана нова спецификация на входните файлове с данни от уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, в сила след 28.02.2021 г.

Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г.


12 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.).

Становище относно приложение на нулева ставка на ДДС за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19


12 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за вътробщностно придобиване на основание чл. 64а от ЗДДС в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително.

Проект на инструкция за съвместни проверки от ДАНС и НАП по ЗМИП


12 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван за обществено обсъждане Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от "Финансово разузнаване" на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Актуализирани въпроси и отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП


09 февруари, 2021

На интернет страницата на НАП  е публикувана актуализация на най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП.

Промени в ППЗДДС, НСКСЧ, Закона за извънредното положение


09 февруари, 2021

В ДВ. бр. 11 от 09.02.2021 г. са публикувани Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИП), Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИД ППЗДДС), както и ПМС № 39 от 4 февруари 2021 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Промени в Наредба № Н-13 от 2019 г.


05 февруари, 2021

В ДВ. бр. 10 от 5.02.2021 г. е обнародвана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.