Новини

Относно здравното осигуряване на сезонните работници

На интернет страницата си НАП е публикувала информация във връзка със здравното осигуряване на сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение.

Промени в НРВПО и в НПОПДОО

В ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г. е обнародвано ПМС № 289 от 27.09. 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове, с което са направени промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).                                                                               

Семинари и уебинари - "Годишно приключване 2022 г." | ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО, ЗСч

СЕМИНАРИ

 

Тема: Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗСч

Лектори: доц. д-р Людмила Мермерска,  Моника Петрова, Георги Николов

 

Тема: Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО

Лектори: доц. д-р Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева, Димитър Бойчев

 

Е-СЕМИНАРИ

 

Тема: ЗКПО -  годишно приключване 2022 г.

Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска

 

Тема: ЗДДФЛ – годишно приключване 2022 г.

Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска

 

Тема: Счетоводство – годишно приключване 2022 г.

Лектор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

Последна информация относно прилагането на Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

Съгласно информация, публикувана на страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) България депозира инструмента си за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчни спогодби за предотвратяване на ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията BEPS), в сила за България от 01.01.2023 г.

Относно промяна на идентификационни номера по ЗДДС на физическите лица

На интернет страницата си НАП информира, че от 01.10.2022 г. служебно ще промени ИН за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от ЕТ, вписани в регистър БУЛСТАТ с ЕИК, различен от  ЕГН  или ЛНЧ, и за които до тази дата ИН за целите на ДДС е ЕГН или ЛНЧ, пред който е поставен знакът "BG". 

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г.