Новини

Видео: Възстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка


19 август, 2017

Гледайте на Интернет страницата на ТИТА ново безплатно видео: Въстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка.

Проекто-промените в данъчното законодателство за 2018 г.


15 август, 2017

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), в сила от 2018 г. С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др. Предложени са и промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), също в сила от 2018 г.

Резултати от проверки на гориво


10 август, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно резултати от работата на съвместни екипи под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП, Икономическа полиция и експерти от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, НАП и Агенция „Митници“ от извършени инспекции на 57 обекта за зареждане за собствени нужди, разположени на територията на столицата и в още 15 области в страната. 

Становище по ЗДДС относно неперсонифицирано дружество


08 август, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище с изх. №26-Б-26/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие.

Данъчна и осигурителна информация посредством телефонна услуга


07 август, 2017

На Интернет страницата си НАП информира за една от промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обнародвани в ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г., в сила от 04. 08. 2017 г. - възможност за предоставяне на данъчна и осигурителна информация посредством телефонна услуга.  

Видео: Осигурителни вноски на грък - съдружник в ООД, с удостоверение А1


06 август, 2017
Гледайте на Интернет страницата на ТИТА ново безплатно видео: Осигурителни вноски на грък - съдружник в ООД, с удостоверение А1.

Промени в ДОПК, ЗОПБ, ЗАДС, ВЗ, ЗДДФЛ, ЗАНН


04 август, 2017
В ДВ, бр. ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г. са обнародвани:
-        Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 04. 08. 2017 г., с изключение на отделни разпоредби, с който са направени редица промени, както в ДОПК, така и в други нормативни актове, включително Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), Валутния закон (ВЗ);
-        Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, в сила три месеца след обнародването му, с преходна разпоредба на който са направени промени и в отделни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Промени в ДОПК и информация на НАП


04 август, 2017

В ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който са направени редица промени. На Интернет страницата на НАП е публикувана информация във връзка с една от промените, свързана със служебно издаване на удостоверения по електронен път за липса или наличие на задължения, в сила от 01. 01. 2018 г

Промени в КСО и ТЗ


01 август, 2017

В ДВ, бр. 62 от 01. 08. 2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с Преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в други нормативни актове, включително Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Търговския закон (ТЗ). 

Нова ИС "Контрол на горивата"


26 юли, 2017

На Интернет страницата си НАП уведомява за нова версия на информационна система "Контрол на горивата".