Новини

Проект на ЗДДС и проект на ЗИД ЗАДС

На интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС) и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС).

Проект ЗИД ЗДДФЛ и проект ЗИД ЗКПО

На интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗИД ЗДДФЛ) и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО).

Проект на ЗИД ЗМДТ

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ).

Проект на ЗИД ДОПК

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК).

Промени в ЗЕУ, ЗАНН, ЗТРРЮЛНЦ, ЗМДТ, ДОПК

В ДВ. бр. 80 от 19.09.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД ЗЕУ), като са направени и синхронизиращи промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  (ЗТРРЮЛНЦ),  Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

БЕЗПЛАТНО: Командироване на мобилни лица

Четете безплатно два материала от бр. 22 на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА":

 

Командироване на пилоти и кабинен екипаж

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

Важно за HR | ЧРД "В помощ на УЧР"

На 15/09/2022 г. се роди "В помощ на УЧР."

 

Целта ни - да подкрепим специалистите "Човешки ресурси (HR)", които желаят да се развиват професионално, като разгледаме най-важните разпоредби на КТ: една част - безплатно, а друга - ексклузивно за тези, които ни подкрепиха, ставайки наши абонати.

 

Вижте резултата година по-късно.