Новини

Електронно връчване на документи


23 юни, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова е-услуга за връчване на документи по електронен път – "Връчване на документи". Чрез нея клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП. 

Промени в ППЗТМТМ


21 юни, 2017

В ДВ, бр.48 от 16.6.2017 е обнародвано ПМС № 110 от 9 юни 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), в сила от 16.06.2017 г.

Обновен програмен продукт за ДДС


21 юни, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикуван обновен програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

Нова е-услуга за физически лица


20 юни, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова е-услуга за физически лица. 

Указание на МФ относно публикуване на ГФО


19 юни, 2017

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание № УК-2 от 05.06.2017 г. относно прилагане на глава шеста "Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството.

Относно контролни действия от страна на НАП


13 юни, 2017
НАП информира за:
-        съвместни проверки на МВР, ДАМТВ, НАП и Агенция „Митници“ на търговци на енергийни продукти, както и за
-       сътрудничсетво между България и Румъния в данъчния контрол на е-търговията и трансграничните измами.

Проверка на коли със "SHA - регистрация"


07 юни, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за стартиране от страна на данъчната администрация на проверки на коли със "SHA - регистрация".

Промени в Наредба № Н-18


02 юни, 2017
В ДВ, бр. 44 от 02. 06. 207 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18). Част от промените влизат в сила от 01. 07. 2017 г., а част от 01. 08. 2017 г.

Актуализирана програма за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6


01 юни, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6.

Относно автоматизирано издаване на данъчни удостоверения


30 май, 2017

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно възможността над 170 000 удостоверения за дължими данъци да могат да се издават автоматизирано, без да се налага посещение в офис на НАП.