Новини

Връщане за ново обсъждане на ЗИД ЗКПО


16 ноември, 2018

В ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г. е обнародван Указ на президента № 259 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г., и мотивите към него.

Важно за EORI регистрацията


15 ноември, 2018
В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикувана Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, издадена от министъра на финансите, в сила от 00.00 ч. на  17.11.2018 г.
 
Наредба № Н-4 от 2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели се отменя.

Промени в ЗМИП и Закона за дружествата в юрисдикции с преференциален данъчен режим


13 ноември, 2018

В ДВ, бр. 94 от 13.11. 2018 г.  са направени промени в:

-   Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като са удължени срокове за вписване в Агенцията по вписванията и

-   Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Разяснения на НАП относно Наредба № Н-18 от 2006 г.


09 ноември, 2018

На Интернет страницата на НАП са публикувани разяснения относно последните промени, въведени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 

Предложение за документация за трансферно ценообразуване


09 ноември, 2018

На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс. Промените включват създаване на специална глава, въвеждаща правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област. 

Обнародван е ЗИД на Валутния закон


09 ноември, 2018

Валутният закон е изменен и допълнен в бр. 93 от 2018 г. на Държавен вестник. Регистрацията на лицата, извършващи дейност с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях ще се извършва от Министерство на икономиката. Също така отпадат разпоредбите за потвържедния за внос и сертификация за износ на необработени диаманти съгласно ССКП.

Информационна кампания на НАП срещу „заплатите в плик“


08 ноември, 2018

На Интернет страницата си НАП информира, че се планира всеки новоназначен работник да получава от работодателя си електронно съобщение с посочените пред НАП данни от данъчно-осигурителното му досие и в частност декларирания пред НАП осигурителен доход.

КТ и ЗЗО са изменени и допълнени относно професионално образование под формата на обучение чрез работа


06 ноември, 2018
С бр. 92 от 2018 г. на Държавен вестник и по-конкретно заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение се изменят норми в:
 
-                Кодекса на труда и
-                Закона за здравното осигуряване

Социално предприятие и допълнение в ЗКПО


02 ноември, 2018
В ДВ, бр. 91 от 02. 11. 2018 г. са обнародвани:
-   Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), в сила 6 месеца от обнародването му, с § 3 от ЗР на който е допълнена разпоредба в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
-   Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, с § 54 от ПЗР на който са направени синхронизиращи редакционни промени в разпоредба на Кодекса на труда.


 

Нови касови апарати на пазара през декември


02 ноември, 2018

На Интернет страницата си НАП уведомява, че още в първите 10 дни на декември се очаква да се появят фискални устройства, отговарящи на новите изисквания.