Новини

Промени във ВЗ, ЗМ, ЗАДС, ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗБНБ


18 февруари, 2020

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Валутния закон (ВЗ). Със заключителни разпоредби на закона са направени промени и в други нормативни актове, включително в Закона за митниците (ЗМ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и в Закона за Българската народна банка (ЗБНБ).

Ръководство за трансферно ценообразуване при финансови транзакции


11 февруари, 2020

На страницата ОИСР е публикувано Ръководство за трансферно ценообразуване при финансови транзакции.

 

 

Становище относно преотстъпване на данък и чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО


07 февруари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО.

Становище за приложението на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС


04 февруари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище за приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г.

Списък на общините с висока безработица. Ратифицирани спогодби.


04 февруари, 2020

В ДВ. бр. 10 от 04.02.2020 г. (Неофициален раздел) вече е обнародвана Заповед № ЗМФ-89/30.01.2020 г. на министъра на финансите за определяне на Списък на общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средното за страната за 2019 г. 

Брекзит: приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и ДДС


03 февруари, 2020

На 01.02. 2020 г. Обединеното кралство напусна ЕС. За преходен период до края на 2020 г. продължават да се прилагат правилата на ЕС за определяне и удостоверяване на приложимото осигурително законодателство. Преходен период е предвиден и по отношение прилагане на разпоредбите на  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС).

Обновени програмни продукти


31 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за:

- нова версия на клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 и декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6;
- обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.
 

Промени в Наредба № Н-18 и ЗАДС


31 януари, 2020

В ДВ. бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в сила от 25.01.2020 г. С ПЗР на закона са отменени разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от 31.01.2020 г.  (Наредба № Н-18).

Удължаване срока за влизане в сила на промените в Наредба № Н -18


30 януари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за удължаване със 6 месеца срока за влизане в сила на последните промените в Наредба № Н -18, обнародвани в ДВ., бр. 8 от 28.02.2020 г.

Промени в Наредба № Н-18


28 януари, 2020

В ДВ бр. 8 от 28.01.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н- 18).