Новини

Обнародван ЗД ЗБДОО 2024 г. във връзка с еднократна пенсионна добавка

В ДВ. бр. 34 от 16.04.2024 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗД ЗБДОО 2024 г.), с който е въведено изплащане на еднократна сума на пенсионери с ниска пенсия за м. април. 

Решение на СЕС във връзка със закъсняла регистрация по ЗДДС

С решение от 11.04.2024 г. съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе по дело с предмет преюдициално запитване, отправено  от Върховен административен съд (България) във връзка със закъсняла регистрация по ЗДДС.

Становищe относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано Становищe относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР - 2024 г.

На интернет страницата си  НАП иформира, че е публикува "Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ГВРСНР) - 2024 г."

Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за разходите за извършване на услугите, за които се заплаща ТБО, и за изчисляване размера на таксата съгласно ЗМДТ

В ДВ. бр. 31 от 09.04.2024 г. е обнародвано ПМС № 93 от 04.04.2024 г. за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци (ТБО), и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Нова услуга за подаване на данни с уведомление за промяна на работодател

На интернет страницата си  НАП предоставя допълнителна услуга за подаване на данни с уведомление за промяна на работодател, чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

В ДВ. бр. 30 от 05.04.2024 г. са обнародвани ПМС № 90 от 03.04.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и ПМС № 92 от 04.04.2024 г. за изменение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Становище по прилагането на разпоредбите на ЗДДС по отношение на данъчно третиране на доставки с настъпила окончателна несъбираемост на вземането на доставчика за договореното възнаграждение преди 01.01.2023 г.

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище по прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност  (ЗДДС) по отношение на данъчно третиране на доставки с настъпила окончателна несъбираемост на вземането на доставчика за договореното възнаграждение преди 1 януари 2023 г.

Относно деклариране на притежавани имоти в чужбина в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

На интернет страницата си НАП напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април.

Нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, № 3 и № 6

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.