Новини

Промените в данъчното законодателство за 2020 г.


06 декември, 2019

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходни разпоредби на който са въведени промени и в останалите данъчни закони, в сила от 01. 01.2020 г.

Промени в ЗМИП. Обнародвани новите образци по чл. 45 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.


29 ноември, 2019

В бр. 94 на ДВ от 29.11. 2019 г. са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИДЗМИП), с преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на който са направени кореспондиращи промени и в отделни разпоредби на други нормативни актове, включително Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и Закона за ограничаване на плащанията в брой, както и Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, с ПЗР на който са направени промени и в отделни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и Закона за административните нарушения и наказания. В Неофициален раздел са обнародвани Заповеди на министъра на финансите, с които се утвърждават образеца на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

 

Новите образци на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ и новата справка по чл. 73, ал. 6


25 ноември, 2019

На Интернет страница на НАП са публикувани  утвърдени нови образци на служебни бележки  и сметка за изплатени суми по чл. 45 и  и новата справка по чл. 73, ал. 6  от Закона за данъците върху доходите на физически лица  (ЗДДФЛ).

Презентации на НАП относно Наредба № Н-18


08 ноември, 2019

На Интернет страницата на НАП са представени презентации, разясняващи новите моменти в Наредба № Н-18. Напомнят се и важни крайни срокове по Наредба №  Н-18. 

Промени в ЗТТИСИ


22 октомври, 2019

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикуван Закон за измененията и допълненията на Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия (ЗИД ЗТТИСИ), като по-голямата част от разпоредбите са в сила от 22.10.2019 г.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


24 септември, 2019

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Проект на промени в данъчното законодателство за 2020 г.


02 септември, 2019

На страницата на Министерство на финансите  е  публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който следва да влезе в сила от 01.01.2020 г. С преходни разпоредби на закона се правят промени и в:  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

Промени в ДОПК и ЗКПО


13 август, 2019

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), сила от 13.08.2019 г. с изключение на новите изисквания за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, в сила от 01.01.2020 г. С Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ДОПК са направени отделни промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промени в ППЗАДС


30 юли, 2019

В ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), който влиза в сила от 30. 07.2019 г.

Обнародвани промени в ЗМИП


28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 28.05.2019 г.