Новини

Промени при книгите за дневните финансови отчети


09 юли, 2019

На Интернет страницата на НАП е направен обзор на важни промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвана в ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г., в сила от същата дата.

Нови и актуализирани образци на уведомление/искане за издаване на удостоверение А1


03 юли, 2019

На 01 юли 2019 г. на интернет страницата на НАП са публикувани актуализирани образци на уведомление/искане за издаване на Удостоверение А1.

През август НАП ще прави контролни покупки в е-магазини


02 юли, 2019

На Интернет страницата си НАП информира за 15 000 декларирани в срок електронни магазина, както и за предстоящи контролни покупки от е-магазини от агенцията предвидени за м. август.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


02 юли, 2019

В ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от от 02. 07. 2019 г.

Здравни осигуровки на ученици, завършили средно образование


26 юни, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки. Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка за месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование.

Информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия


11 юни, 2019

В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г. е обнародвано Постановление № 144 от 7. 06. 2019 г., с което e изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с ПМС № 192 от 2004 г. 

Обнародвани промени в ЗМИП


28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 28.05.2019 г.

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.

Промени в ЗМДТ и ЗТРРЮЛНЦ


10 май, 2019
В ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г. са обнародвани:
-   Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 20.04.2019 г.;
-   Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), в сила от 10.05.2019 г.

Промени в ЗСч


07 май, 2019

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с който се правят промени в Закона за счетоводството (ЗСч), регламентиращи приложимата счетоводна база на предприятията в страната.