Новини

Решение № 4931 от 19.04. 2021 г. на ВАС (петчленен състав) относно Наредба № Н-18


07 май, 2021

В ДВ. 37 от 07.05.2021 г. е публикувано Решение № 4931 от 19 април 2021 г. ВАС, петчленен състав, относно Решение № 14406 от 20 ноември 2020 г. на ВАС, тричленен състав, публикувано преди 10 дни в бр. 35 на ДВ от 27.04. 2020 г. относно отмяна на разпоредби на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н -18).

Възобновяване автоматичното подаване на данни от ФУ и ИАСУТД


05 май, 2021

На интернет страницата си НАП уведомява, че във връзка с извършено технологично обновление,  от 5 май 2021 г. се възобновява автоматичното подаване на данни от фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в НАП.

Промени в Наредба № Н-9 от 2009 г. и Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на ДДС


01 май, 2021

В ДВ. бр. 36 от  01.05.2021 г. (извънреден) са обнародвани:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Eвропейския съюз и
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността.
 

Актуализиран софтуер за генериране на отчетни регистри и справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация


29 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 10.02на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

Наръчник по определяне на приложимото законодателство - версия 2021 г.


28 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност - версия 2021 г.

 

 

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2021 г.


28 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2021 г.

Отменени разпоредби в ЗЗД и Наредба № Н-18


27 април, 2021

В ДВ, бр. 35 от 27. 04.2021 г. са обнародвани Решение № 4 от 20.04.2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. на КС, обявяващо за противоконституционна преходна разпоредба във връзка с последните промени на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Решение № 14406 от 20.11. 2020 г. на ВАС,  отменящо разпоредби и приложения от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18).

Видео казус относно счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга"


22 април, 2021

Представяме видео казус, разглеждащ счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга".

Видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица


13 април, 2021

Представяме  видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица.

Промени в Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети


13 април, 2021

В ДВ. бр. 30 от 13.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес (Наредба № 2 от 7.07.2020 г.), както и Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г., с което се отклонява искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби на ЗМИП.