Новини

Възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации

На интернет страницата си НАП информира за възможност на потребителите да изтеглят подадените от тях файлове на декларации по чл. 125 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и дневници за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС. 

Промени в ППЗДДС и Наредба № 7 от 2003 г. относно ваучерите за храна

В ДВ. бр. 99, от 28.11.2023 г. са обнародвани Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, в сила от 01.01.2024 г.

Промени Закона за енергетиката, енергийните вноски върху природен газ с произход от Русия и ЗАДС

В ДВ. бр. 96 от 17.11.2023 г. са обнародвани Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и Закона за енергетиката, с преходни и заключително разпоредби на който са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

 

Заповеди на министъра на финансите за утвърждаване на образци по ЗДДФЛ

В ДВ. бр. 96 от 17. 11.2023 г. (Неофициален раздел) са обнародвани заповеди на министъра на финансите за утвърждаване образци на декларации по чл. 22г, ал. 7 и чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за ползване на данъчно облекчение за деца и деца с увреждане, както и на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Относно вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00

Представена е кратка информация относно вноса и транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00,

за който се събират енергийни вноски, считано от 13.10.2023 г.

XSD-схеми и описание за подаване на данни за превоз на стоки с висок фискален риск

На интернет страницата на НАП са публикувани XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните, за предоставяне от задължените лица, съгласно Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Нова Част V „Деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г.“ в  Декларацията по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО

На интернет страницата си НАП информира, че е утвърдено допълнение в образеца на Декларацията по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски с нова Част V „Деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г.“