Новини

Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Постановление за здравно осигуряване на лицата с временна закрила и по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от ЗЗО

В ДВ, бр. 35 от 10.05.2022 г. е обнародвано Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

Възстановена е-услуга за приемане на искане за VAT Refund

На интернет страницата си НАП информира, че е възстановена работоспоспобността на електронната услуга за приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната към друга държава членка на ЕС (VAT Refund).

Обнародван ЗИД ЗЗО

В ДВ. бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО), в сила от 26.04.2022 г.

Санкциониране на фирми неподали ГФО за 2020 г.

На интернет страницата си НАП информира за възможността близо 200 000 фирми да бъдат санкционирани, тъй като до 30 септември 2021 г. не са подали годишните си финансови отчети (ГФО) за 2020 г.

Изменение на ПМС № 151  от 2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение

В ДВ. бр. 27 от 05.04.2022 г. е обнародвано ПМС № 40 от 31.03.2022 г. за изменение на ПМС № 151  от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.