Новини

ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели


31 март, 2020

В ДВ. бр. 31 от 01.04.2020 г. (извънреден) е обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Становище на НАП във връзка със срокове по ДОПК по време на извънредното положение


31 март, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони.

Становище на НАП относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски


31 март, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. №6 по Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) от самоосигуряващите се лица.

Промени в Наредба № Н-13 от 2019 г. за подаване на данни от работодателите


31 март, 2020

В ДВ, бр. 30 от 31.03. 2020 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 31.03.2020 г.

 


 

Система за сигурно електронно връчване


27 март, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация, че потребителите могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с приходната администрация и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2020 г.


27 март, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2020 г.

Информация на НАП за деклариране и плащане на данъци и осигуровки при извънредното положение


24 март, 2020

На Интернет страницата си НАП информира за деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение.

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение


24 март, 2020

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът влиза в сила от 13.03.2020 г. (с изключение на отделни мерки с временен характер, които са в сила от 24.03.2020 г.) и се прилагат до отмяна на извънредното положение.

       

Разяснения на НАП относно последните изменения в ППЗДДС


23 март, 2020

На Интернет страницата си НАП  информира за част от измененията, въведени с Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) (обн. ДВ, бр. 25.03.2020 г.), които НАП счита за по-съществени и които биха засегнали по-широк кръг от данъчно задължени лица.

Обнародван ППЗДДС


20 март, 2020

В ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 20.03.2020 г.