Новини

Допълнен ЗДДФЛ. Закон за публичните предприятия.


08 октомври, 2019

С бр. 79 на "Държавен вестник" от 08.10.2019 г. е допълнен ЗДДФЛ и обнародван Закон за публичните предприятия.

Алтернативно отчитане по Наредба Н-18 и крайни срокове


25 септември, 2019

На Интернет страницата си приходното ведомство информира за възможност за алтернативно отчитане по Наредба Н-18 посредством стандартизиран одиторски файл и напомня и за най-важните срокове по Наредбата.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


24 септември, 2019

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Актуализирана Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“


10 септември, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че е актуализирана Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.

Проект на промени в данъчното законодателство за 2020 г.


02 септември, 2019

На страницата на Министерство на финансите  е  публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който следва да влезе в сила от 01.01.2020 г. С преходни разпоредби на закона се правят промени и в:  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

Промени в ДОПК и ЗКПО


13 август, 2019

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), сила от 13.08.2019 г. с изключение на новите изисквания за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, в сила от 01.01.2020 г. С Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ДОПК са направени отделни промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промени в ППЗАДС


30 юли, 2019

В ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), който влиза в сила от 30. 07.2019 г.

Промени при книгите за дневните финансови отчети


09 юли, 2019

На Интернет страницата на НАП е направен обзор на важни промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвана в ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г., в сила от същата дата.

Информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия


11 юни, 2019

В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г. е обнародвано Постановление № 144 от 7. 06. 2019 г., с което e изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с ПМС № 192 от 2004 г. 

Обнародвани промени в ЗМИП


28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 28.05.2019 г.