Новини

Нови образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г.

Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани в рубриката "Формуляри" в сайта на НАП.

Съветът на ЕС разреши България да увеличи минималния праг за ДДС регистрация на 100 000 лв.

На интернет страницата си МФ информира, че Съветът на Европейския съюз разреши на България да освободи от ДДС данъчно задължените лица с годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването.

Многостранно споразумение за автоматичен обмен на информация за доходи получени чрез цифрови платформи

В рамките на 15-ата пленарна среща на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, над 20 юрисдикции, сред които и България,  подписаха Многостранно споразумение за компетентните органи за автоматичен обмен на информация за доходи получени чрез цифрови платформи.

Становище относно прилагане на нулева ставка на ДДС за доставка, внос и ВОП на хляб и брашно

На интернет страницата на НАП е публикувано становище относно прилагане на нулева ставка на ДДС по § 15д, ал. 3 и 5 от ПЗР на ЗДДС, приет със ЗИД на ЗДБРБ 2022 г., обн. ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г., в сила от 09.07.2022 г., за доставка, внос и ВОП на хляб и брашно.

ТР № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г. на ВАС относно установяване на данъчни и осигурителни задължение на работодатели в ревизионно производство

Излезе Тълкувателно решение (ТР) № 6/27.10.2022 г. по т.д. № 6/2021 г., с което ВАС посочи, че при установяване на данъчни и осигурителни задължение на работодатели в ревизионно производство, не може да се обявяват трудови правоотношения, прикрити с граждански договор.