Новини

Удължаване срока на Схема SA.39869 (2014/N) за освобождаване от корпоративен данък


14 януари, 2021

На 14.01.2021 г. на интернет страницата на Европейската комисия е публикувано писмо, с което комисията не възразява срещу удължаване на срока на действие на Схема SA.39869 (2014/N) - България.

Стартира данъчна кампания 2021 г.


11 януари, 2021

На интернет страницата си НАП дава кратка информация за сроковете за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, попълването й от физическите лица по електронен път и крайния срок за ползване на отстъпка.

Две нови електронни услуги относно подаване на информация за трансгранични данъчни схеми


08 януари, 2021

На интернет страницата си НАП информира за две нови е-услуги: „Разкриване на трансгранични данъчни схеми“ и „Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава на професионална тайна“.

Промени в две постановления относно компенсации на персонала във връзка с извънредното положение


08 януари, 2021

В ДВ. бр. 2 от 08.01.2021 г. са направени промени в ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното и положение и ПМС № 325 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение.

Актуализирани  въпроси и отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП


07 януари, 2021

На интернет страницата на НАП  е публикувана актуализация на най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП.

 

Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона


06 януари, 2021

На интернет страницата на НАП са публикувани разяснения относно промени в ЗДДС във връзка с регистрация на данъчнозадължени лица, установени по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Дадени са разяснения и във връзка с отмяната на чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г.

Структура и формат на файлове за Декларация обр. № 1 за данни с период след 31.12.2020 г.


06 януари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г.

Нова версия на софтуер за декларации образец № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ


04 януари, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 13.01 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Становище относно осигуряване 2021 г. и таблица за осигурителните вноски


04 януари, 2021

На интернет страницата на НАП  са публикувани становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2021 г. и таблица за размера и разпределението на осигурителните вноски.

Валидиране на ДДС номера след Brexit


30 декември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно валидиране на ДДС номера след оттеглянето от ЕС на Обединеното кралство Великобритания (Brexit).