Новини

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г.

Стартиране на контролни мерки спрямо строители и инвеститори

На интернет страницата си НАП информира за стартиране на значителни по обем контролни мерки спрямо  строителите и инвеститорите, в това число и проверки на строителни обекти за спазване на данъчно-осигурителното законодателство.

Актуализация на софтуера за генериране на отчетни регистри и справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация.

Относно осигуряване и облагане на интеграционната добавка на разселените украинци

В ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г. е обнародвано ПМС № 221  от 29.07.2022 г. за определяне на интеграционна добавка, получавана от страна на разселените лица от Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в сила от 01.06.2022 г., в което се  изяснява и въпросът с дължимостта на данъчни и  осигурителни вноски.

Промени в КТ, КСО, ЗЗО и ЗБДОО

В ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), в сила от 01. 08.2022 г. Със заключителни разпоредби на ЗИД КТ са направени синхронизиращи промени и в разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО).

Относно подаване на Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г.

На интернет страницата си НАП информира, че от 1 август регистрираните по ЗДДС дружества, които са крайни разпространители на горива, ще могат да подават в НАП Декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от Закона за държавния бюджет в Република България (ЗДБРБ) за 2022 г.

Актуализиране на софтуер за генериране на отчетни регистри и справка–декларация по ЗДДС, и VIES-декларация

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 11.02, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В ДВ. бр. 59 от 26. 07.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от деня на обнародването му с изключение на промени в приложения към правилника, които влизат в сила от 01.08.2022 г.