Новини

Актуализиран софтуер за генериране на данни за декларации обр. № 1, № 3, № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 15.03 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ.

Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. Списък на държави с преференциален данъчен режим.

В ДВ бр. 7 от 24.01.2022 г е обнародван Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. В "Неофициален раздел" е обнародвана Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., с която се утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Относно обхвата на на необлагаемите доходи по трудови правоотношения в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

На интернет страницата на НАП е публикувано разяснение относно обхвата на необлагаемите доходи по трудови правоотношения, изплатени през 2022 г., които работодателите трябва да посочват в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.  

Нова версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация

На интернет страницата на НАП е публикувана нова версия 12.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Промени в Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на ЕС

В ДВ. бр. 5 от 17.01.2023 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Актуализирана версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

В интернет страницата на НАП са публикувани: нова версия 15.02 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ; ръководство за инсталация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.