Новини

Презентации на НАП относно Наредба № Н-18


08 ноември, 2019

На Интернет страницата на НАП са представени презентации, разясняващи новите моменти в Наредба № Н-18. Напомнят се и важни крайни срокове по Наредба №  Н-18. 

Промени в ЗТТИСИ


22 октомври, 2019

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикуван Закон за измененията и допълненията на Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия (ЗИД ЗТТИСИ), като по-голямата част от разпоредбите са в сила от 22.10.2019 г.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


24 септември, 2019

В ДВ, бр. 75 от 24.09. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Актуализирана Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“


10 септември, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че е актуализирана Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.

Проект на промени в данъчното законодателство за 2020 г.


02 септември, 2019

На страницата на Министерство на финансите  е  публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който следва да влезе в сила от 01.01.2020 г. С преходни разпоредби на закона се правят промени и в:  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството.

Промени в ДОПК и ЗКПО


13 август, 2019

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), сила от 13.08.2019 г. с изключение на новите изисквания за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, в сила от 01.01.2020 г. С Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ДОПК са направени отделни промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промени в ППЗАДС


30 юли, 2019

В ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), който влиза в сила от 30. 07.2019 г.

Информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия


11 юни, 2019

В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г. е обнародвано Постановление № 144 от 7. 06. 2019 г., с което e изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с ПМС № 192 от 2004 г. 

Обнародвани промени в ЗМИП


28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 28.05.2019 г.

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.