Новини

Промени в ДОПК и ЗКПО


13 август, 2019

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), сила от 13.08.2019 г. с изключение на новите изисквания за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, в сила от 01.01.2020 г. С Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ДОПК са направени отделни промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Промени в ППЗАДС


30 юли, 2019

В ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), който влиза в сила от 30. 07.2019 г.

Обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация и VIES декларация


16 юли, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2019 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност


16 юли, 2019

В ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г. е обнародван Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София.

Промени при книгите за дневните финансови отчети


09 юли, 2019

На Интернет страницата на НАП е направен обзор на важни промени, въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвана в ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г., в сила от същата дата.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


02 юли, 2019

В ДВ, бр. 52 от 02. 07. 2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от от 02. 07. 2019 г.

Здравни осигуровки на ученици, завършили средно образование


26 юни, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки. Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка за месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование.

Информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия


11 юни, 2019

В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г. е обнародвано Постановление № 144 от 7. 06. 2019 г., с което e изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с ПМС № 192 от 2004 г. 

Обнародвани промени в ЗМИП


28 май, 2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 28.05.2019 г.

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.