Новини

Видеоклип на ГИТ информиращ за трудовите права в Кралство Норвегия


21 март, 2018

На Интернет на страницата на НАП е качен информационният видеоклип на ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ) "Бъди информиран за трудовите си права в Кралство Норвегия", разкриващ условията на живот и работа в Кралството, като търсене на работа, сключване на трудов договор, командироване на работници в Норвегия, нива на минимална работна заплата в конкретни сектори и други.

Списък на общините с висока безработица за 2017 г.


20 март, 2018

В ДВ, бр. 25 от 20. 03. 2018 г. е обнародвана Заповед № ЗМФ-131 от 13. 02. 2018 г. на министър на финансите, с която на основание на чл. 183, ал. 1 от ЗКПО се определя Списък на общините с равнище на безработица, 25 на сто равно или по-високо от средното за страната за 2017 г.

Промени в ЗМ, ЗАДС, ЗДДС и ЗТМТМ


16 март, 2018

В ДВ, бр. 24 от 16. 03. 2018 г. са обнародвани:

-   Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗМ), с преходните и заключителни разпоредби на който са направени промени и в още два данъчни закона - Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

-   Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), в сила от 23. 05. 2018 г.

Информация от сайта на ЕК


13 март, 2018

Европейската комисия (ЕК) иска от България да промени разпоредбите си относно ДДС, приложими за дружествата, търгуващи с горива, и за използването на активите на дружествата за нестопански цели.

Декларациите по ЗКПО само електронно. Нова е-услуга за декларацията чл. 219 от ЗКПО.


13 март, 2018

На Интернет страницата си НАП напомня, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път и също така уведомява за нова електронна услуга за подаване на декларацията по чл. 219 от ЗКПО.

Писма до самоосигуряващите се лица за декларация образец 6


12 март, 2018

На Интернет страницата си НАП информира за изпращане на електронни писма до самоосигуряващите се лица, с които им напомня, че до 30 април трябва да подадат декларация образец 6.

Имейли на НАП до съставителите на финансови отчети


07 март, 2018

На Интернет страницата си НАП информира за изпращането на електронни писма до съставителите на финансови отчети, с които им напомня да декларират своите доходи.

Деклариране на окончателни данъци върху доходи от източник чужбина


07 март, 2018

На Интернет страницата си НАП информира, че от началото на 2017 г., както доходите от източник чужбина, така и дължимият за тях окончателен данък, подлежат на деклариране от местните физически лица само в Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Нов ЗПУПС


06 март, 2018

В ДВ, бр. 20 от 06. 03. 2018 г. е обнародван нов Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), в сила от 06. 03. 2018 г.

Подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО


02 март, 2018

На Интернет страницата си НАП е публикувала кратка информация относно подаване /неподаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и ГОД  за 2017 г.