Новини

Изменение  на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители


06 юли, 2021

В ДВ. бр. 56 от 06.07.2021 г. е обнародвано ПМС № 213 от 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на МС от 2020 г., в сила от 01.06.2021 г.

Нова СИДДО с Холандия


02 юли, 2021

В ДВ. бр. 55 от 02.07.2021 г. е обнародвана Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г.

Актуализиране на често задавани въпроси относно подкрепа чрез оборотен капитал за МСП


22 юни, 2021

На интернет страницата си НАП информира, че е допълненa рубриката за често задавани въпроси, свързана с осигуряването на подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

Промени в ППЗТМТМ


22 юни, 2021

В ДВ. бр. 52 от 22.06.2021 г. е обнародвано Постановление № 199 от 17 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г., в сила от 01.06.2021 г.

Помощ в полза на туроператори за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания


18 юни, 2021

В ДВ, бр. 51 от 18.06.2021 г. е обнародвано Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 18.06.2021 г.

 

 

Актуализиране на регистрационната информация на българските MOSS потребители


17 юни, 2021

Регистрираните лица в MOSS за режим „извън Съюза“ и за режим „в Съюза“ за продължаване на регистрацията си за прилагане тези режими следва да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП до 30.06.2021 г.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.


11 юни, 2021

На интернет страницата на НАП е публикувана актуалната версия на Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.

Информация относно електронната търговия на сайта на Агенция "Митници"


10 юни, 2021

На интернет страницата си Агенция "Митници" публикува информация относно новите правила при електронната търговия, в сила от 01.07.2021 г.

Наказателна процедура срещу България във връзка с разпоредби на ЗКПО


09 юни, 2021

Европейската комисия отвори наказателна процедура срещу България с изпращането на уведомително писмо във връзка с данъчното облагане на дъщерните дружества, свързани с имплементиране на разпоредбата на члeн 7 “Правило за контролираните чуждестранни дружества“ на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета.

Решение на СЕС по Дело C‑784/19 от 03 юни 2021 г. във връзка с определяне на приложимото осигурително законодателство по регламентите на ЕС


03 юни, 2021

Съдът на Европейския съюз се произнесе с решение по Дело C‑784/19 от 03 юни 2021 г. относно изискването за съществена дейност във връзка с определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо командировани лица от предприятията, които осигуряват временна работа в други държави-членки на Европейския съюз.