Новини

Нов Закон за социалните услуги


22 март, 2019

В ДВ, бр. 24 от 22. 03. 2019 г. е обнародван нов Закон за социалните услуги, в сила от 01.01.2020 г., с изключение на отделни разпоредби. С преходни и заключителни разпоредби към закона са направени промени в разпоредби и в други закони, включително: Закона за здравното осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за местните данъци и такси.

Поредност на погасяване плащанията към НАП


18 март, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно поредността на погасяване на плащанията към НАП.

Мобилно приложениe за проверка на касови бележки


11 март, 2019

На Интернет страницата си НАП информира за мобилно приложение, с което можете да проверите дали касова бележка е фалшива по нейния QR код. 

Актуализиране рубриката „Касови апарати и електронни търговци"


07 март, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че рубриката „Касови апарати и електронни търговци“ е допълнена с нови въпроси, отговори и примери за софтуер за управление на продажбите (СУПТО).

Актуализиране на клиентския софтуер за ТД


28 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана нова версия на клиентския софтуер за трудовите договори.

Промени при подаване на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ


28 февруари, 2019

На Интернет страницата си НАП уведомява, че във връзка с направените изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ), в сила от 01.03.2019 г., информация за уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ следва да бъде подавана съгласно новия файлов формат.

Информация на НАП относно касовите апарати


27 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно сроковете, в които следва да се отговори на новите изисквания на Наредба Н-18.

ЗИД ЗЗЛД. Списък на общините с висока безработица за 2018 г.


26 февруари, 2019
В ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. са обнародвани:
-    Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИД ЗЗЛД) и
-    Заповед № ЗМФ -112 от 04.02. 2019 г. на министъра на финансите, с която се утвърждава списък на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2018 г.

Промени в СС 17 - Лизинг


19 февруари, 2019

В ДВ, бр. 15 от 19.02 .2019 г. е обнародвано Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. С него са направени промени в СС 17 Лизинг.

НАП относно готовността на бизнеса за смяна на касовите апарати


14 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно готовността на бизнеса за смяна на касовите апарати и софтуера за управление на продажбите.