Новини

Промени в ППЗАДС

В ДВ. бр. 59 от 12.07.2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

Промени в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ, във връзка удължаване срока за вписване на дружествата с променлив капитал

В ДВ. бр. 58 от 09.07.2024 г. е обнародвано ПМС № 243 от 04.07.2024 г. за изменение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2024 г. (ДВ, бр. 44 от 2024 г.) за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г., в сила от 30.06.2024 г.

Промяна в срока за вписване в ТР на дружествата с променлив капитал

В ДВ. бр. 57 от 05.07.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 30.06.2024 г.

Промени в Наредбата за воденето и съхраняването на имотния регистър

В ДВ. брой 56 от 02.07.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, в сила от 02.07.2024 г., с изключение на отделни разпоредби в сила от 29.01.2025 г.

Промени в ППЗДДС

В  ДВ. бр. 54 от 25.06. 2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 25.06.2024 г.

Промени в Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен  ДДС на чуждестранни лица, неустановени на територията на ЕС

В ДВ. бр. 45 от 28.05.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (ЕС), в сила от 28.05.2024 г. с изключение на отделни разпоредби, в сила от 01.01.2025 г