Новини

Нова Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни


03 януари, 2020

В  ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 03.01.2020 г.

Промени в ДОПК, ЗМДТ, ЗМ, ЗКПО и ЗДДС


31 декември, 2019

В ДВ, бр. 102 от  31.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния поцесуален кодекс (ЗИД ДОПК). С преходни разпоредби на закона са направени промени и в други данъчни закони.

ГОД 2019


30 декември, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана съвместната заповед на председателя на НСИ  и министъра на финансите за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността за 2019 г.

МРЗ за 2020 г. Образци на декларации за 2020 г.


27 декември, 2019

В ДВ, бр. 101 от  27.12.2019 г. са обнародвани ПМС № 350 от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната и образци на данъчни декларации за 2020 г.

ЗДБРБ 2020. Промени в ЗАДС, ЗДДС, ЗМ и ЗТ.


20 декември, 2019

В ДВ бр. 100 от 20.12.2019 г. е обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ЗДБРБ 2020).

Структура и формат на файл за подаване на данни със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ


18 декември, 2019

На Интернет страницата на НАП са публикувани структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2020 г.


17 декември, 2019

В ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. са обнародвани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (ЗБНЗОК). Със ЗБДОО за 2020 г. са направени някои изменения и допълнения в КСО. Обнародван е и актуалният образец на Справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Кратък обзор на промените в ЗМДТ


15 декември, 2019

Представяме кратък обзор на най-важното от промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Обстоен коментар на промените в ЗМДТ може да прочетете в януарския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван на 15.01.2020 г.

Кратък обзор на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ


11 декември, 2019

Представяме кратък обзор на най-важното от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане  (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Обстоен коментар на промените в ЗКПО и ЗДДФЛ може да прочетете в януарския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван на 15.01.2020 г.

Най-важното от промените в ЗСч


10 декември, 2019

Представяме  най-важното от промените в Закона за счетоводството (ЗСч). Коментар относно промените в разпоредбите в закона може да прочетете в януарския брой на сп. Данъци ТИТА, който ще бъде публикуван на 15.01.2020 г.