Новини

Изискване за водене на електронен регистър от доставчиците на платежни услуги

На интернет страницата си НАП информира относно новото задължение на доставчиците на платежни услуги (банки, дружества за електронни пари, платежни институции и др.), в сила от 01.01.2024 г., да подават данни в НАП за обработените от тях трансгранични плащания, за което е необходимо да водят електронен регистър. 

Промени в НКС, НСКСЧ и Тарифата за таксите в АВ

В ДВ. бр.  27 от 24.3.2023 г. са обнародвани:

- ПМС № 43 от 22.03.2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (АВ),
- ПМС № 44 от 22.03.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната (НКС),
- ПМС № 45 от 22.03.2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Информация на НАП за операторите на цифрови платформи

На интернет страницата си НАП информира, че е публикуван нов подраздел във връзка с автоматичния обмен на информация от оператори на платформи, чиято цел е да осигури по-голяма данъчна прозрачност в споделената икономика.

Решение на СЕС относно ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка

На 02.03.2022 г. е обнародвано решение на СЕС по дело C-477/21 с предмет преюдициално запитванепо повод ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка.

Списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година

В ДВ. бр. 16 от 17.02.2023 г. (Неофициален раздел) е обнародвана Заповед № ЗМФ-120 от 06.02.2023 г. на министъра на финансите, с която е определен списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година.