Новини

Промени Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър


14 март, 2020

В ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г. (извънреден) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 14.03.2020 г.

Промени в ППЗМИП. Нова СИДДО с Пакистан.


13 март, 2020

На 13.03. 2020 г. в два последователни броя на "Държавен вестник" са обнародвани: 

- ПМС № 42 от 10.03. 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 

- Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО с Пакистан).

Писмо на Дирекция "Данъчна политика" относно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ


12 март, 2020

Представяме разяснение на Дирекция "Данъчна политика" относно разпоредбата на  чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ, изменена с ДВ, бр. 94 от 2019 г.

Видео инструкция за новата процедура на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


12 март, 2020

На Интернет страницата си НАП информира за изготвена видео инструкция за новата процедура на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Предварително попълнените ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в сайта на НАП от 10 март


28 февруари, 2020

На Интернет страницата си НАП информира, че предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на НАП на 10 март 2020 г. 

Промени в ЗНФО, ДОПК, ЗМИП, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗАДС и ЗДДС


28 февруари, 2020

В ДВ. бр. 18 от 28.02.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (ЗИД ЗФНО), в сила от 28.02.2020 г. С преходни и заключителни разпоредби са направени промени и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Промени във ВЗ, ЗМ, ЗАДС, ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗБНБ


18 февруари, 2020

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Валутния закон (ВЗ). Със заключителни разпоредби на закона са направени промени и в други нормативни актове, включително в Закона за митниците (ЗМ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и в Закона за Българската народна банка (ЗБНБ).

Ръководство за трансферно ценообразуване при финансови транзакции


11 февруари, 2020

На страницата ОИСР е публикувано Ръководство за трансферно ценообразуване при финансови транзакции.

 

 

Становище относно преотстъпване на данък и чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО


07 февруари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО.

Становище за приложението на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС


04 февруари, 2020

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище за приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г.