Новини

Обнародвани ПИД ППЗАДС, Наредба № H-1 от 2014 г. и Наредба № Н-7 от 2016 г.


12 юни, 2020

В ДВ. бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), в сила от 12.06.2020 г., както и две наредби:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № H-1 от 2014 г.), в сила от 12.06.2020 г. и

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (Наредба № Н-7 от 2016 г.).

 

 

 

Удължаване на срока за предоставяне на информация за финансови сметки за 2019 г.


11 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП информира, че поради ситуацията, свързана с COVID-19, се удължават сроковете за предоставяне на информация за финансови сметки за отчетната 2019 година.

 

Единен портал на ИР и ТРРЮЛНЦ


09 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува информация относно стартиране на единен портал, обединяващ сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) 
в обща платформа.

Нов Закон за храните. Промени в ЗДДС.


09 юни, 2020

В ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. е обнародван  нов Закон за храните , в сила от 09.06.2020 г. С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

 

 

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Промени в МСФО 16 Лизинг


28 май, 2020

Днес (28.05.2020 г.) Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСФО 16 Лизинг. Промяната е в сила от 01.06.2020 г.

Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан


22 май, 2020

В ДВ, бр. 47 от 22.05.2020 г. е обнародвана Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан.

Промени в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения


15 май, 2020

В ДВ, бр. 45 от 15.05.2020 г. са обнародвани две решения на ВАС (тричленен състав и петчленен състав), с които са отменени разпоредби в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

ЗИД ЗЗ и промени в ЗМДВИП, КТ и ЗАДС


13 май, 2020

В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД ЗЗ), в сила от 14.05.2020 г. С преходни разпоредбиса направени промени и в други нормативни актове, включително в

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), Кодекса на труда (КТ) и  Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).