Новини

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица


03 май, 2019

В ДВ, бр. 36 от 03. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 94 от 25 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.01.2019 г.
 

Нова информация за СУПТО


02 май, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно актуализиране на Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ със "Схеми е-магазини – СУПТО" и "Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби".

Допълнение на КСО относно определяне на пенсиите


30 април, 2019

В ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г. от е обнародван Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗД КСО). Въведена е нова преходна разпоредба, с която се дава право на избор до 1 януари 2023 г. размерът на пенсията да бъде определен с индивидуален коефициент, ако това е по-благоприятно за пенсиониращото се лице.

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2019 г.


25 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2019 г.

Промени в НЕВДПОВ


23 април, 2019

В ДВ, бр. 34 от 23. 04. 2019 г. е обнародвано ПМС № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), приета с ПМС № 263 от 1999 г. Промените са в сила от 01.01.2019 г.

ЗИД ЗБН и промени в ТЗ, ЗАДС и ЗДДС


19 април, 2019

В ДВ, бр. 33 от 19. 04. 2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ЗИД ЗБН), с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Търговския закон (ТЗ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са в сила от 19.04.2019 г. с изключение на промени в ЗАДС, в сила от 20.05.2019 г

Важна регистрация за призводителите, вносителите и търговците на цигари


15 април, 2019

След 20.05.2019 г. производителите, вносителите, както и търговците на едро и дребно на цигари и
тютюн за ръчно свиване на цигари ще могат да осъществяват дейността си, само ако са регистрирани в системата за проследяване на тютюневите изделия. Информация за новото изискване е публикувана на сайта на Агенция "Митници".

Информация относно деклариране на субсидиите от земеделците


12 април, 2019

На Интернет страницата си НАП информира земеделците, че могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 г. от Държавен фонд "Земеделие" в електронна справка, достъпна с ЕГН.

Наръчник по ЗДДФЛ - 2019 г


11 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по ЗДДФЛ, актуализиран в съответствие с промените в законодателството за 2019 г.

Нова информация за СУПТО


11 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана нова информация в Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.