Новини

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с БАРКОД

На интернет страницата на НАП в рубриката "Формуляри" са публикувани годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларацията с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Становище относно прилагането на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно прилагането на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 26.07.2022 г. във връзка с извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба.

Нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

В интернет страницата на НАП са публикувани: нова версия 15.01 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ; ръководство за инсталация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Стартиране на данъчна кампания 2023 г.

На интернет страницата си НАП информира относно стартиране на данъчната кампания 2023 г. и напомня за сроковете на деклариране и внасяне на годишните данъци за 2022 г.

Новите образци на формуляри по ЗДДФЛ за доходите, изплатени през 2022 г.

На интернет страницата на НАП в меню "Формуляри" са публикувани новите образци на формуляри по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), актуални за доходите изплатени през 2022 г.

Подаване на ГОД през 2023 г.

На интернет страницата си НАП информира относно правилата за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) през 2023 г. съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Обнародван Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ 2022, ЗБДОО 2022, ЗБНЗОК 2022

В ДВ. бр. 104 от 30.12.2022 г. е обнародван Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗНЗОК) за 2022 г.

Допълнение в ППЗАДС

В ДВ. бр. 103 от 24.12.2022 г. (извънреден) е обнародван Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 1 януари 2023 г.