Новини

Допълнение на КСО относно определяне на пенсиите


30 април, 2019

В ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г. от е обнародван Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗД КСО). Въведена е нова преходна разпоредба, с която се дава право на избор до 1 януари 2023 г. размерът на пенсията да бъде определен с индивидуален коефициент, ако това е по-благоприятно за пенсиониращото се лице.

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2019 г.


25 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2019 г.

Промени в НЕВДПОВ


23 април, 2019

В ДВ, бр. 34 от 23. 04. 2019 г. е обнародвано ПМС № 84 от 18 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), приета с ПМС № 263 от 1999 г. Промените са в сила от 01.01.2019 г.

Информация относно деклариране на субсидиите от земеделците


12 април, 2019

На Интернет страницата си НАП информира земеделците, че могат да проверят точния размер на изплатените им суми през 2018 г. от Държавен фонд "Земеделие" в електронна справка, достъпна с ЕГН.

Наръчник по ЗДДФЛ - 2019 г


11 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по ЗДДФЛ, актуализиран в съответствие с промените в законодателството за 2019 г.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


29 март, 2019

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от датата на обнародването й, с изключение на отделни разпоредби в сила от 1 май 2019 г.

Публикуван е ПИД ППЗАДС


26 март, 2019

В ДВ, бр. 25 от 26.03 2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС).

Указание на МФ относно съставяне на ГФО за 2018 г. на застрахователните и презастрахователните предприятия


22 март, 2019

На Интернет страницата на МФ е обнародвано Указание УК-1 от 22.03.2019 г. относно съставяне на ГФО за 2018 г. на застрахователните и презастрахователните предприятия, на управляващите дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати на търговия на регулиран пазар, във връзка с чл. 34, ал.1 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. и § 56 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Поредност на погасяване плащанията към НАП


18 март, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно поредността на погасяване на плащанията към НАП.

Информация на НАП относно касовите апарати


27 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно сроковете, в които следва да се отговори на новите изисквания на Наредба Н-18.