Новини

Нова информация за ФУ и СУПТО


04 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана нова информация в Рубрика „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“.

НАП проверяват ФУ за съответствие


02 април, 2019

На Интернет страницата си Агенцията по приходите информира, че от 01 април всяка фирма, регистрирана по ДДС, която не използва СУПТО, трябва да издава бележки с QR код, а ФУ да изпраща данни в реално време до НАП. Започват проверки на търговските обекти.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


29 март, 2019

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от датата на обнародването й, с изключение на отделни разпоредби в сила от 1 май 2019 г.

Допълнена рубрика „Касови апарати и електронни търговци“


28 март, 2019

На Интернет страницата си НАП посочва, че рубрика „Касови апарати и електронни търговци“ е допълнена с нови въпроси, отговори и примери за софтуер за управление на продажбите (СУПТО).

Онлайн проверка на хонорари от 2018 г.


26 март, 2019

На Интернет страницата си НАП информила, че Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в Портала на НАП за електронни услуги.

Публикуван е ПИД ППЗАДС


26 март, 2019

В ДВ, бр. 25 от 26.03 2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС).

Нов Закон за социалните услуги


22 март, 2019

В ДВ, бр. 24 от 22. 03. 2019 г. е обнародван нов Закон за социалните услуги, в сила от 01.01.2020 г., с изключение на отделни разпоредби. С преходни и заключителни разпоредби към закона са направени промени в разпоредби и в други закони, включително: Закона за здравното осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за местните данъци и такси.

Поредност на погасяване плащанията към НАП


18 март, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно поредността на погасяване на плащанията към НАП.

Актуализиране рубриката „Касови апарати и електронни търговци"


07 март, 2019

На Интернет страницата си НАП информира, че рубриката „Касови апарати и електронни търговци“ е допълнена с нови въпроси, отговори и примери за софтуер за управление на продажбите (СУПТО).

Информация на НАП относно касовите апарати


27 февруари, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно сроковете, в които следва да се отговори на новите изисквания на Наредба Н-18.