Новини

Актуализиран софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

На интернет страницата на НАП са публикувани нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ, Ръководство за инсталация и Ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Промени в електронната услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл"

На интернет страницата си НАП информира, че във връзка с оптимизиране на функционалностите при подаване на стандартизиран одиторски файл в големи размери и извършване на корекции, считано от 17.08.2023 г. се променя процесът по приемане и обработка на стандартизирания одиторски файл.

Промени в НСКСЧ

В ДВ. бр. 70 от 15.08.2023 г. е обнародвано ПМС № 110 от 10 август 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.

Формуляр по чл. 189, т. 1, б. „а“ от ЗКПО за кандидатстване за  държавна помощ за регионално развитие

На интернет страницата на НАП е публикуван формуляр за по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие.

Становище за прилагане на ЗБДОО 2023 и ЗБНЗОК 2023

На интернет страницата на НАП са публикувани Становище за прилагане на ЗБДОО 2023 и ЗБНЗОК за 2023 г., както и Таблица за размера и разпределението за 2023 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.

Обнародвани ЗДБРБ 2023, ЗБДОО 2023, ЗНЗОК 2023 и ЗИД ТЗ

В ДВ. бр. 66 от 01.08.2023 г. са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД ТЗ), Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (ЗНЗОК 2023), Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (ЗБДОО 2023) и Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ  2023).

Промени в ЗЗО и ЗРБ

В ДВ. бр. 64 от 26.07.2023 г. (извънреден) са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози, като със Заключителни разпоредби са направeни промени 
в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).