Новини

Решение № 4931 от 19.04. 2021 г. на ВАС (петчленен състав) относно Наредба № Н-18


07 май, 2021

В ДВ. 37 от 07.05.2021 г. е публикувано Решение № 4931 от 19 април 2021 г. ВАС, петчленен състав, относно Решение № 14406 от 20 ноември 2020 г. на ВАС, тричленен състав, публикувано преди 10 дни в бр. 35 на ДВ от 27.04. 2020 г. относно отмяна на разпоредби на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н -18).

Промени в Наредба № Н-9 от 2009 г. и Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на ДДС


01 май, 2021

В ДВ. бр. 36 от  01.05.2021 г. (извънреден) са обнародвани:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Eвропейския съюз и
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността.
 

Наръчник по определяне на приложимото законодателство - версия 2021 г.


28 април, 2021

На интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност - версия 2021 г.

 

 

Видео казус относно счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга"


22 април, 2021

Представяме видео казус, разглеждащ счетоводните и данъчните аспекти при  използване на "софтуер като услуга".

Видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица


13 април, 2021

Представяме  видео казус относно прилагане на режим в Съюза за доставки на услуги, различни от цифрови, с получатели – данъчно незадължени лица.

Промени в Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети


13 април, 2021

В ДВ. бр. 30 от 13.02.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес (Наредба № 2 от 7.07.2020 г.), както и Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г., с което се отклонява искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредби на ЗМИП.

Видео казус, илюстриращ измененията при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.


12 април, 2021

Представяме видео казус, илюстриращ измененията в ЗДДС и ППЗДДС при дистанционните продажби от 01.07.2021 г.

Промени в ППЗДДС и ППЗАДС


02 април, 2021

В ДВ. бр. 27 от 02.04.2021 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 01.07.2021 г. (с изключение на отделни разпоредби, влизащи в сила от началото на м. април) и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС).

УК-1/02.03.2021 г. относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19


02 март, 2021

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание на министъра на финансите УК-1/02.03.2021 г. относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.

Списък на общини с висока безработица за 2020 г.


09 февруари, 2021

В ДВ. бр. 11 от 09.02.2020 г. е обнародван списък на общините с  безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година.