Новини

Промени в ПМС № 151 от 2020 г.


16 октомври, 2020

В ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10. 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. (ПМС № 151 от 2020 г.)  за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Наръчник по ДДС за 2020 г.


14 октомври, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана актуализирана версия на Наръчник по ДДС за 2020 г.

Срокове за лицензираните складодържатели, лицата с удостоверение за ОАКП и за регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС


09 октомври, 2020

На интернет страницата на Агенция "Митници" е публикувана информация във връзка с обнародвани преходни разпоредби относно срокове, в които трябва да бъдат извършени необходимите действия, касаещи привеждане в съответствие с нормативните  изисквания дейността на лицензираните складодържатели, на лицата, получили удостоверение за ОАКП и на регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от ЗАДС, лица.

Относно плащания в рамер на и над 10 000 лв.


07 октомври, 2020

На интернет страницата си НАП напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер

на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Парични награди за най-добрите предложения на абонатите ни за публикации


07 октомври, 2020

Активно каним всички текущи абонати да предлагат теми за публикации и казуси, които биха били полезни и за останалите читатели. Най-добрите от тях ще получат парични награди.

Уебинари „Годишно приключване“ | цена модул ► 60 лв. | Людмила Мермерска, Моника Петрова, Димитър Бойчев, Георги Николов | 180 мин. лекция + 60 мин. дискусия


01 октомври, 2020

Качествени уебинари на достъпни цени от TITA.BG. Един модул струва 60 лв. (ДДС вкл.). Можете да закупите само тези модули, които Ви интересуват. 

 

 

Становище за приложение на намалената ставка на ДДС за доставката на книги


30 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Относно прилагане на СИДДО със Саудитска Арабия


30 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувана информация относно прилагане на новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Кралство Саудитска Арабия, обнародвана в ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г. 

Становище за определяне на приложимото законодателство по споразумението за социална сигурност с Квебек


29 септември, 2020

На интернет страницата на НАП е публикувано становище за определяне на приложимото законодателство по споразумението за социална сигурност между България и Квебек.

Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС


29 септември, 2020

В ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г. са обнародвани:

- Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (ЗБНЗОК);

- Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) , с който са направени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).