Новини

Промени в Тарифа № 12 и Наредбата за обезщетения при безработица


18 август, 2020

В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. са обнародвани:

- ПМС № 204 от 13.08. 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси;
- ПМС № 213 от 14.08 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.
 

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


14 август, 2020

В ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. е обнародвано ПМС № 202 от 07.08. 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Промени в ЗМДТ, ЗДДС и НООСЛБГРЧ


11 август, 2020

В ДВ. бр. 71 от 11.08.2020 г. са обнародвани:

- Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ). С преходни и заключителни разпоредби са направени промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.08.2020 г.;

- ПМС № 199 от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ).

Нови функции на НАП при контрола на хазарта


07 август, 2020

На интернет страницата си НАП информира, че вследствие промените в Закона за хазарта (обн. ДВ. бр. 69 от 04.08.2020 г. ), от 08.08. 2020 г. надзорът на хазарта ще се осъществява от нея.

Промени в ЗХ, ЗКПО и ДОПК


04 август, 2020

В ДВ. бр. 69 от 04.08.2020 г. e обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД ЗХ).  С ПЗР на ЗИД ЗХ са направени промени и в други нормативни актове,  включително в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Съобщение на МФ относно предстояща отмяна на изискванията за СУПТО


31 юли, 2020

На интернет страницата на МФ е публикувано съобщение, с което се информира, че към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност за отмяна на изискванията за СУПТО. 

Промени в Наредба № Н-18 и адвокатските възнаграждения


31 юли, 2020

В ДВ. бр. 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
 

Документиране на продажби при търговия онлайн


30 юли, 2020

На интернет страницата си НАП информира, че продажбите на онлайн търговци, заплатени неприсъствено, могат да се документират с онлайн бележка.

Промени в ЗЛПХМ и ЗЗО


28 юли, 2020

В ДВ. бр. 67 от 28.07.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИД ЗЛПХМ). С преходни и заключителни разпоредби на закона кореспондиращо са направени променени и в други нормативни актове, включително и в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Актуализиране на възнаграждението за нощен труд


24 юли, 2020

В ДВ. бр. 66 от 24.07.2020 г. е обнародвано ПМС № 156 от 21.07. 2020 г. за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2021 г.