Новини

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО


17 май, 2019

В ДВ, бр. 40 от 17. 05. 2019 г. е обнародвано ПМС № 117 от 15.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 17.05.2019 г., като част от разпоредбите влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част от по-късни дати - 01.07.2019 г. и 10.10.2019 г.

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване - 2019 г.


25 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2019 г.

Наръчник по ЗДДФЛ - 2019 г


11 април, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикуван Наръчник по ЗДДФЛ, актуализиран в съответствие с промените в законодателството за 2019 г.

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.


29 март, 2019

В ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от датата на обнародването й, с изключение на отделни разпоредби в сила от 1 май 2019 г.

Указание на МФ относно съставяне на ГФО за 2018 г. на застрахователните и презастрахователните предприятия


22 март, 2019

На Интернет страницата на МФ е обнародвано Указание УК-1 от 22.03.2019 г. относно съставяне на ГФО за 2018 г. на застрахователните и презастрахователните предприятия, на управляващите дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати на търговия на регулиран пазар, във връзка с чл. 34, ал.1 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. и § 56 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Поредност на погасяване плащанията към НАП


18 март, 2019

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно поредността на погасяване на плащанията към НАП.

Информация на НАП относно достъпа до е-услуги 01-10. 01. 2019 г.


20 декември, 2018

На Интернет страницата си НАП информира относно организацията на работата в Агенцията и достъпа до електронни услуги през приода 01-10. 01. 2019 г.

Промените в ЗСч, в сила от 01.01.2019 г.


02 декември, 2018

В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч) - от § 54 до § 56, в сила от 01. 01.2019 г. Представен е обзор на промените.

Указание на НАП относно правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки


15 февруари, 2018

Представяме Указание № 04-19-410-4/17 от 04.01.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП относно правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки.