Новини

Становище за прилагане на ЗБДОО и ЗБНЗОК

На интернет страницата на НАП са публикувани Становище за прилагане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Таблица за размера и разпределението за 2022 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд.

Обнародвани ЗДБРБ, ЗБДОО и ЗБНЗОК - 2022 г.

В ДВ. бр. 18 от 04.03.2022 г. са обнародвани:

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Обнародван ЗИ ЗКПО

В ДВ. бр. 17 от 01.03.2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИ ЗКПО). С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация във връзка с Украйна на Агенция "Митници". Единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна.

На интернет страницата на Агенция "Митници" е публикувана информация за изискванията за граничен контрол при пристигащите от Украйна. Посочен е единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна.

Решение на СЕС относно данък при източника върху фиктивни лихви

На 24.02. 2002 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург се произнесе по дело C 257/20 с предмет преюдициално запитване, отправено  от Върховен административен съд в рамките на производство по дело „Вива Телеком България“ ЕООД по повод на облагането с данък при източника на фиктивните лихви по безлихвен заем, отпуснат на Вива Телеком България от неговото дружество майка, установено в друга държава членка.

Обнародвани промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДВИППП

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с преходни разпоредби на който са направени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД ЗМДВИППП), в силаот 18.02.2022 г., с изключение на отделни разпоредби.

Обнародван ЗИД ЗАДС

В ДВ. бр. 12 от 11.02.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗДДС), в сила от  11.02.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила по-късно.

ГДД по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД

На интернет страницата на НАП са публикувани Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2021 година с БАРКОД и ръководство за попълването и подаването й.