Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие

15 май, 2018

В ДВ, бр. 40 от 15. 05. 2018 г. е обнародвано ПМС № 71 от 10. 05.  2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Създаването на електронните документите ще се извършва съгласно изискванията на:

  • Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Това предоставя гаранция на страните по трудовото правоотношение относно правната сила на документите и възможността, те да бъдат използвани при евентуални съдебни производства.

Виж Мотивите към проекто - Наредбата.

Назад към новините