Промени в ЗМИП и информация на ДАНС

07 май, 2019

В ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с преходна разпоредба на който (§ 71 от преходните и заключителните разпоредби) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
 
С промените се:
 
  • прецизира разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване.
  • измени ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като с промяната:
-   се отмени изискването за изпращането на вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП за утвърждаване в Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС) в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона, т.е. до 12.05.2019 г., каквото изискване бе налице в старата редакция на разпоредбата и
 
-   се удължи срокът за актуализирането им, респ. първоначалното им изготвяне в съответствие с изискванията на закона - в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС.
 
На Интернет страницата на ДАНС вече също е публикувана информация относно промените в ЗМИП, като още в заглавието на новината е посочено, че се отменя задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. 
 

За абонатите на ТИТА виж материала: "Деклариране на действителните собственици в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и в регистър Булстат.

Назад към новините