Информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия

11 юни, 2019

Полезна информация за търговците и потребителите на тютюневи изделия
 
 
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - Митница Пловдив
 
Актуално към 11.06.2019 г.
 
В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г. е обнародвано Постановление № 144 от 7. 06. 2019 г., с което e изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с ПМС № 192 от 2004 г. (Наредбата).
 
Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия се приема на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а изменението и допълнението е във връзка с промените в акцизното законодателство, в сила от 20.05.2019 г.
 
Те са свързани с отпадане на изискването за отпечатване на продажната цена на:
 
  • цигари,
  • тютюн за пушене и
  • нагреваемо тютюнево изделие
върху бандерола и отпечатването и върху потребителската опаковка.
 
Това изискване не се отнася за пурите и пуретите, за които остава продажната цена да се отпечатва върху бандерола (чл. 2, ал. 3 от Наредбата).
 
Измененията са с цел опростяване на процедурата по предоставяне на административна услуга относно условията, при които следва да бъде издадено решение за прекратяване на производство, инициирано по подадено уведомление за регистриране на цена на тютюневи изделия.
 
Регламентира се от датата на връчване на уведомителя на удостоверение за регистрирана цена:
 
  • производителите,
  • лицата, които въвеждат пури и пурети от друга държава членка, или
  • вносителите
да могат да заявят по последната регистрирана цена пред компетентната териториална дирекция необходимото количество бандероли с продажна цена, като към заявлението прилагат платежен документ за платената себестойност на бандеролите (чл. 5, ал. 2 от Наредбата),
 
Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от директора на Агенция «Митници» в електронна форма на страницата на Агенция «Митници» в интернет и в него се вписва датата, от която регистрираната цена става публична (чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредбата).
 
Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на връчване на удостоверението:
 
 
Забранява се тютюневите изделия да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена:
 
  • отпечатана върху бандерола - за пурите и пуретите и
  • изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия. (чл. 7, ал. 2 от Наредбата).
 
Уточнява се, че последната регистрирана цена за всяко конкретно тютюнево изделие влиза в сила от датата на връчване на удостоверението по чл. 4б, ал. 1 или 3. (чл. 7, ал. 3 от Наредбата).
 
При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки се продават до изчерпване на количествата по цената:
 
  • по цената, отпечатана върху бандерола - за пури и пурети и
  • по цената, изписана върху потребителската опаковка - за всички останали тютюневи изделия (чл. 7, ал. 5 от Наредбата).
Променя се категорията продажна цена", която е цената по смисъла на чл. 4, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове.
 
Регистрирани цени, за които са издадени от директора на Агенция „Митници" и връчени удостоверения за регистриране на цени на тютюневи изделия до влизането в сила на постановлението, стават публични от датата на влизането в сила на постановлението (§ 9 от Преходни разпоредби към ПМС № 144 от 07.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия).
 
Направените изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия с Постановление № 144 на Министерския съвет от 07. 06. 2019 г. ще подобрят процедурата по регистриране на цените на тютюневите изделия за вътрешния пазар, което ще облекчи икономическите оператори.
 
Хиляди се абонираха за безплатния ни е-бюлетин.
 
Запиши се  ТУК.

Назад към новините