Списък на общините с висока безработица. Ратифицирани спогодби.

04 февруари, 2020

В ДВ. бр. 10 от 04.02.2020 г. са обнародвани:

 

  • Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан;
  • Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите;
  • Заповед № ЗМФ-89/30.01.2020 г. на министъра на финансите за определяне на Списък на общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средното за страната за 2019 г. (Неофициален раздел).

Назад към новините