Становище относно попълване на декларация обр. № 1 за хотелиерство и ресторантьорство

14 юли, 2020

С  § 5, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  (обн.  ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г.) бе направена промяна в приложение № 1 към чл. 9, т. 1  на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. като се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство. Промените са в сила от 01.07.2020 г.

 

В тази връзка на интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-111/13.07.2020 г. относно попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ. бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Назад към новините