Промени в ЗИД ЗДРВВЗ и ЗАДС

21 юли, 2020

В ДВ. бр. 65 от 21.07.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗИД ЗДРВВЗ).  Промените са свързани с образуването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ към министъра на икономиката. 

 

В тази връзка с преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към закона са направени и кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително и в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

 

С промените в ЗАДС се отменя специалният ред за лицензиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (глава четвърта раздел IIa с чл. 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж и 55з се отменя). Управляваните от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закона (Виж промените в разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 1 - доп., ал. 12 – 14 - нови: чл. 53, ал. 5 - доп.; чл. 65, ал. 9 – 11 -  нови; чл. 66, ал. 3 - изр.второ се заличава; чл. 77 ал. 4  - отм.; чл. 115в - нов.)

 

С § 23 от ПЗР към закона се регламентира, че:

 

(1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на ЗАДС.


(2) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията на правилника по ал. 1 лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници“.

 

Мотиви към проекта на ЗИД ЗДРВВЗ.

 

 


Не пропускай новините ► Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

 

Назад към новините