Промени в Тарифата за държавните такси, събирани от АВ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 1 от 04.01.2022 г.  е обнародвано ПМС № 485 от 30.12.2021 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г.в сила от 04.01.2022 г.

 

Извършените промени са с цел привеждането на разпоредбите на тарифата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 01.05.2016 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, обн., ДВ, бр. 94 от 2020 г., в сила от 04.01.2022 г.

 

Виж Мотивите за промените.