Обнародван ЗИД ЗЗО

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО), в сила от 26.04.2022 г.

 

Направените промени са във връзка с уреждане на статута относно здравното осигуряване на украинските граждани, респ. и други чужденци, на които е предоставена временна закрила.

 

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗЗО.


Коментар на промените ще бъде публикуван в майския брой на е сп. "Труд и осигуровки ТИТА".