Указание на МФ относно намалените или нулевите ставки на ДДС, в сила от 09.07.2022 г.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


На интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание  УК - 2 от 13.07. относно практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ бр. 52, от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона във връзка с  данъчното третиране на доставки, за които се прилага намалена или нулева ставка на данъка в срок до 1 юли 2023 г.


Съгласно  § 15д от ПЗР на ЗДДС от 9 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г. се прилага:


1) намалена ставка на данъка в размер на 9 на сто за доставки с място на изпълнение на
територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания на природен газ и
централно отопление
и


2) нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на
територията на страната, при внос на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни
придобивания на тези стоки.