Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 59 от 26. 07.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

 

Промените са обусловени от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 71 и 104 от 2020, бр. 111 от 2021 и бр. 14 от 2022 на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с  европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

 

Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 37, 38, § 39, т. 1 и т. 2, букви "г" и "д" и § 40 - 51 относно промени в приложения към правилника, които влизат в сила от 1 август 2022 г.

 

Виж предложените промени в представените Мотиви за тях.


За абонатите на е-списание "Данъци ТИТА" очаквайте коментар относно последните промени както в ЗДДС, така и в ППЗДДС,  който ще бъде  добавен на 08.08.2022 г. като допълнителен важен актуален материал в августовския брой на списанието, който предстои да се публикува на 01.08.2022 г.