Промени в ЗСВОТС важни за Интрастат оператори

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС).

 

Виж Мотивите за направените промени.

 

Важно е да се обърне внимание на новата редакция на чл. 12 от закона, по конкретно на ал. 5 съгласно която при възникнали нови обстоятелства Интрастат операторът:

 

  • декларира новите данни или

 

  • извършва корекции в подадените данни

 

в 7-дневен срок от датата на възникване на обстоятелствата. Отпадна съществуващата досега възможност при възникнали нови обстоятелства корекции да се осъществяват за период до 6 минали референтни периода

 

Според § 16 от Преходните и Заключителни разпоредби на закона Интрастат операторът извършва корекции в подадените до влизането в сила на закона данни в срока по чл. 12, ал. 5.