Относно осигуряване и облагане на интеграционната добавка на разселените украинци

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г. е обнародвано ПМС № 221  от 29.07.2022 г. за определяне на интеграционна добавка, получавана от страна на разселените лица от Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в сила от 01.06.2022 г.

 

 Съгласно § 1 от Заключителните разпоредби интеграционната добавка, изплатена по реда на това постановление, представлява:

 

  • необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и

 

  • доход, върху който не се начисляват и внасят задължителни осигурителни вноски.