Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Най-актуалното, винаги  - TITA.BG


В ДВ. бр. 65 от 12. 08.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС) в сила от 16.08.2022 г., с изключение на отделни разпоредби, които влизат в сила през 2023 г. (§ 58 от ПЗР на ПИД ППЗАДС).

 

Промените са  обусловени от измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 12 от 2022 г. на „Държавен вестник“.

 

Виж предложените промени в представените Мотиви за тях.

 

С Преходни и заключителни разпоредби на ПИД ППЗАДС е регламентирано, че:

 

  • В двумесечен срок от влизането в сила на този правилник лицата, получили удостоверение за регистриран обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), подават декларация пред компетентното митническо учреждение относно изпълнение на изискванията на чл. 4, т. 8а от Закона за акцизите и данъчните складове. В случай че декларацията не бъде подадена, се приема, че лицето не отговаря на условията на чл. 4, т. 8а от ЗАДС. В двумесечен срок от изтичане на посочния в пръвото изречение срок директорите на териториални дирекции служебно преиздават удостоверения за регистрирани обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители на лицата, отговарящи на условията на чл. 4, т. 8а от ЗАДС (§ 56). 
  • До 18.01. 2024 г. веществото Solvent Yellow 124 може да се използва като общ фискален маркер по смисъла на Директива 95/60/EО на Съвета от 27 ноември 1995 г. относно фискалното маркиране на газьол и керосин, като равнището на маркиране следва да възлиза на не по-малко от 6 mg и не повече от 9 mg Solvent Yellow 124 на литър енергиен продукт (§ 57).

За абонатите на ТИТА 3.0. ► Вижте  коментара "Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове  (обн. ДВ. бр. 65 от 12.08.2022 г.)", публикуван в аванс от бр. 176  на е - сп. "Данъци и счетоводство ТИТА".