Прагове за деклариране по система Интрастат за 2023 г.

В ДВ. бр. 90 от 11.11.2022 г., "Неофициален раздел", стр. 73-74 е обнародвана Заповед № РД - 05 - 485 / 03.11.2022 г. на Председателя на НСИ, с която са определени:

 

І. Праговете за деклариране по система Интрастат за 2023 г.:

 

  • за вътресъюзен внос - 700 000 лв.
  • за вътресъюзен износ – 1 000 000 лв.

 

ІІ. Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са:

 

  • за вътресъюзен внос11 000 000 лв.
  • за вътресъюзен износ 29 300 000 лв.

 

ІІІ. Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  -  390 лв.

 

ІV.  Видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г.

 

Заповед № РД - 05 - 485 / 03.11.2022 г. е обнародвана и на интернет страницата на НАП.