Промени в КТ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр. 14 от 10.02.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

 

Промяната е свързана с чл. 244 "Регулиране на минималните трудови възнаграждения и обезщетения", като са създадени две нови алинеи - ал. 2 и 3:

 

(2) Минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.


(3) Определената по реда на ал. 2 минимална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година.“

 

Виж Мотивите към проекто закона.