Такси за вписване на обстоятелства в търговския регистър на дружества с променлив капитал

НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВЕДНАГА - TITA.BG


В "Държавен вестник", брой 44 от 21.05.2024 г. е обнародвано Постановление № 167 от 16 май 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г., в сила от 30 юни 2024 г.

 

Регламентират се таксите по заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за дружество с променлив капитал  съобразно това дали заявлението е подадено: