Декларирайте данъци! Забравете за всичко друго!

От информация, публикувана днес на Интернет страницата на НАП следва, че счетоводителите на предприятия следва да се разделят с мисълта, че през първото тримесечие на 2013 г. могат да се концентрират основно върху годишното приключване. Техен приоритет става дейността по деклариране на данъци за доходи начислени/изплатени през четвъртото тримесечие на 2012 г. с нов вид декларация (Декларация по чл. 55, ал .1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗДДФЛ).
 
Особено активна ще бъде дейността в тази насока в случаите на изплатени/начислени доходи на физически лица (местни и чуждестранни). Може да се достигне до подаване на четири декларации от новия виддо 10. 01., до 31. 01., до 28. 02. и 31. 03., т.е точно толкова колкото се подаваха за цялата минала година с отменения прототип на новата Декларация (Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Разбира се не трябва да се забравя, че и старият образец (Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) за удържани и внесени през четвъртото тримесечие окончателни данъци на чуждестранни физически лица също следва да се подаде за последен път до 31. 01. 2013 г.
 
И така – резултатът е:
  • четири възможни подавания на новия образец на Декларация, разпределeни през различни дати на първото тримесечие на годината и
  • едно на стария до края на януари.

Ще припомним, че лице, което не подаде в срок данъчна декларация по ЗДДФЛ, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание (чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ).

 

Както се казва: «Честито, на печелившите»!
 
Очевидно е, че активната както никога досега дейност по деклариране е в пълно съответствие с прокламираната в мотивите към проектопромените в ЗДДФЛ цел за намаляване на административната тежест, наложена на данъкоплатците, при деклариране и внасяне на данъци.
 
Привеждаме извадка от Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС, свързани с предлаганите промени в ЗДДФЛ: «Третата група предложения са направени във връзка с основната насока на промените в ЗДДФЛ, а именно - намаляването на административната тежест на данъчно задължените лица. Те са ориентирани изцяло към облекчаванена данъчно задължените лица по отношение на декларирането и внасянето на данъци. ..” (стр. 6).
 
За какви ангажименти по деклариране от страна на предприятията през първото тричесечие на 2013 г. става въпрос?
 
От 01. 01. 2013 г. предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица от 01. 01. 2013 г. декларират с нов образец на Декларация (Декларация по чл. 55, ал .1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗДДФЛ), изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ всички данъци, които са задължени да удържат и внасят по реда на ЗДДФЛ, а не само удържаните и внесени окончателни данъци в полза на чуждестранни физически лица.
 
По-конкретно обект на деклариране от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи следва да бъдат:
  • дължимите окончателни данъци в полза на чуждестранни физически лица по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ;
  • окончателните данъци, дължими върху доходи на местни лица по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ (доходи от: дивиденти и ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки "Живот"; имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадците; доходи от лихви по заеми към кооперацията, предоставени от член-кооператори, от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост, от лихви по депозитни сметки);
  • авансовия данък, дължим по реда на:
- чл. 43 от ЗДДФЛ върху изплатени доходи от друга стопанска дейност (граждански договори)
- чл. 44 от ЗДДФЛ за изплатени доходи от наеми или друго възмездно предоставяне на имущество или права.
 
Не се посочва само удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, доколкото за него се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ).
 
Новата Декларация по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП по регистрацията си (чл. 56, чл. 57 и чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Доколкото срокът на внасяне на изброените по-горе данъци с цел облекчаване на данъкоплатците е максимално уеднаквен през 2013 г. (като правило до края на месеца следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода), това означава, че срокът на подаване на декларацията по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, като правило ще е тримесечен (до края на месеца следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода), с изключение на случаите на доходи от лихви по депозитни сметки, данъкът, върху които се дължи ежемесечно от търговските банки и клоновете на чуждестаранни банки в страната.
 
 
Промените в образеца и начина на деклариране на данъците, дължими текущо по реда на ЗДДФЛ, наложи въвеждане на преходни разпоредби, а именно:
  • § 59 от ПЗР на ЗИД ЗДДС - внесеният през четвъртото тримесечие на 2012 г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларира в действащите към 31 декември 2012 г. срокове и ред на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Според нея внесеният през четвъртото тримесечие на 2012 г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица
 
  • § 60 от ПЗР на ЗИД ЗДДС - по реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и:
-                    данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г. (Това са данъците върху изброените по-горе доходи на местни и чуждестранни физически лица, начислени/изплатени през четвъртото тримесечие на 2012 г., които следва да се внесат през първото тримесечие на 2013 г.),
 както и
-                    данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ е 31 юли 2013 г. (Както е посочено в информацията на НАП се имат предвид случаите, в които данъците е трябвало да бъдат внесени до 31.12.2012 г., но не са внесени към тази дата. Препоръчва се в тези случаи декларацията за дължими данъци да се подава преди внасянето на съответния данък, въпреки че крайният срок за подаването й е 31.07.2013 г. Напомня се, че крайният срок за подаване на декларация в тези случаи (31.07.2013 г.) е задължителен, дори данъците да не са внесени.)
 
Разпоредбата на § 60 от ПЗР на ЗИД ЗДДС регламентира категорично, че в посочените случаи ще се прилага новият ред на деклариране на дължимите данъци, описан по-горе, съответно с новия образец на Декларация по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.
 
Според реда, описан в цитирания раздел, декларацияте се подава в срока на внасяне на данъците.
 
В разпоредбата на § 60 от ПЗР на ЗИДЗДДС обаче нищо не се казва по отношение на сроковете на внасяне на данъците.
 
И така какви данъци и в какви срокове следва да се декларират в Декларация по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО според първата част на разпоредбата на § 60 от ПЗР на ЗИД ЗДДС: «данъците, дължими за доходи начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г.«?
 
Както посочихме по-горе в тази група попадат тези данъци, които са станали дължими в края на 2012 г., но действащият до 2012 г. срок за внасяне, приключва по стария законов ред след 2012 г.
 
По отношение на предприятие или самоосигуряващо се лице - платци на доходи това са:
 
- окончателните данъци върху доходи, начислени/изплатени през октомври, ноември, декември 2012 г. по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица от страни, с които има подписано СИДДО, при които крайният срок на внасяне по стария ред съответно изтича на 31. 01., 28. 02 и 31. 03. 2013 г.;
 
- окончателните данъци върху доходи, начислени/изплатени през декември 2012 г. по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38 от ЗДДФЛ на чуждестранни лица от страни, с които няма подписано СИДДО, при които крайният срок на внасяне по стария ред съответно изтича на 31. 01. 2013 г.;
 
- окончателните данъци върху доходи, начислени/изплатени през декември 2012 г. по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ на местни лица, при които крайният срок на внасяне по стария ред съответно изтича на 31. 01. 2013 г.;
 
- авансовият данък върху доходите от друга стопанска дейност (граждански договори), изплатени през декември 2012 г. и подлежащи на внасяне по стария ред до 10. 01. 2013 г;
 
- авансовият данък върху доходите от наем (без етажна собствeност с форма на управление общо събрание), изплатени през декември 2012 г. и подлежащи на внасяне по стария ред до 10. 01. 2013 г.
 
(Виж чл. 65 от ЗДДФЛ "Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода", в редакцията му в сила до 31.12. 2012 г.)
 
Считамe, че да се приеме, че «пъстрата картинка» на внасяне на данъци по стария ред следва да бъде водеща и като срок при декларирането на дължимите данъци по новия ред през първото тримесечие на 2013 г., каквито и да са били съображенията на НАП е в пълен разрез със здравия смисъл и прокламираната широко цел за намаляване на административното бреме на данъкоплатците и е изключително вредно да се налага като данъчна практика.
 
 
                                                                     Редакционен коментар на сп. Данъци. Тита