Указание относно ораничаване на правото на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка

 
Както е посочено в информация за медиите, публикувана на Интернет страницата на Министерство на финансите  (МФ) на 02. 07. 2013 г., указанието е следствие на постъпилото на  21 юни 2013 г. в МФ официално уведомително писмо от Европейската комисия (ЕК) с дата 20 юни 2013 г. по нарушаване на правото за приспадане ДДС.
 
По-конкретно то се отнася до отказване правото на приспадане на данъчен кредит на лице, когато в резултат на извършени проверки на предходни доставчици е установена липса на доставка.
 
В писмото ЕК уведомява българската държава, че при извършване на данъчен контрол са нарушени общите принципи на ДДС заложени в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност и решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС).
 
В тази връзка 21 юни 2013 г. от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите е издадено цитираното Указание становище до териториалните подразделения на агенцията относно ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка, съобразно постановеното в решенията на СЕС.