Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

15 ноември, 2013

В ДВ, бр. 99 от 15. 11. 2013 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

 

Според Мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с предложените промени се цели:

 • оптимизиране на процеса и сроковете за деклариране и отчитане на задълженията за осигурителни вноски и
 • ограничаване на недобросъвестните практика при деклариране на данни по реда на Наредбата.


В тази връзка са изменени и допълнени следните разпоредби:


От направените промени ще обърнем внимание, че е регламентирана съпоставка при приемане на данните, представяни с декларация обр. № 1Данни за осигуреното лице”, с декларираните пред НАП задължения за задължителни осигурителни вноски от осигурителите с декларация обр. № 6Данни за дължими вноски и данък” в информационната система на НАП (чл. 2, ал. 4 ) .

Не се приемат декларация/и образец № 1, когато:

 • едновременно не се подава декларация образец № 6 (чл. 3, ал. 3, т. 1), или
 • когато има несъответствие между декларираните задължения и подадените данни за лицата (чл. 8, ал. 2 - нова).


Посоченият ред не обхваща:

 • задължените по смисъла на наредбата лица, за които е въведена схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски (чл. 2, ал. 3), или
 • случаити, когато въпросните задълженията за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” са установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 2, ал. 5), както и
 • самоосигуряващите се лица. 


Също така:

 • са прецизирани случаите, при които следва да се подава Декларация обр. № 1 за лица осигурени за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход, получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец (чл. 3, ал. 10 - нова);
 • се регламентира, че работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица (досега беше 30), подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (чл. 6, ал. 2, т. 2 - изм.);
 • се регламентира изрично, че Декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (чл. 6, ал. 3 - нова);
 • са систематизирани и прецизирани случаите на подаване на коригиращи декларации (чл. 6а - нов).


В съответствие с направените промени са:

Във връзка с промените са въведени преходни разпоредби (§ 17 и § 18 от ПЗР на Наредбата).

Назад към новините