Обнародвани ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗАДС. Нова СИДДО с Швейцария.

В ДВ, бр. 101 от 22. 11. 2013 г. са обнародвани:
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ),

регламентиращи законовите промени в сила от 01. 01. 2014 г.

 
Обнародване е и новата Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
 
 
Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 
 
Според мотивите към проекта на ЗИД ЗДДС целта на измененията и допълненията е:
 • хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на на Европейския съюз (СЕС) в областта на косвеното облагане, както и
 • прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
 
Промени, свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви
 
Промените са свързани с:

-          е въведен нов специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност (ДДС). Този режим се прилага по избор от лица с максимален праг на облагаем оборот за не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Той позволява отчитането на ДДС към бюджета да става при плащането по доставката от клиента, като правото на приспадане на данъчен кредит възниква от момента, в който е заплатен ДДС върху доставените им стоки или услуги на доставчиците си. Този режим се прилага само за доставките с място на изпълнение в страната, при условие, че съответното лице няма влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС, ккато и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения е предоставило обезпечение или му е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. За прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите. (Глава седемнадесета "а" “Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност» с чл. 151а – чл. 151д, чл. 68, ал. 6 – нова, чл. 71, т. 8 и 9 - нови).
 
-          е въведено ново правило за определяне на данъчното събитие и данъчната основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец - при тях данъчното събитие възниква в края на всеки календарен месец (чл. 63, ал. 6 - нова, чл. 64, ал. 5 – нова);
 
-          е въведено задължение за съхраняване на данъчните документи в оригиналния им вид до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение (чл. 121, ал. 1 – доп.).
 
 • елиминиране на несъответствия на разпоредби на ЗДДС с Директива 2006/112/ ЕС:
-          изменения на разпоредбите, които приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 3, т. 1 – изм., чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 – изм., чл. 27, ал. 2 -  изр. първо);
 
-          изменение на правилата за определяне на данъчната основа при внос, като се предвижда, че облагаемата стойност е митническата стойност, която се увеличава с присъщи на вноса разходи, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната, доколкото не са били включени в нея (чл. 55, ал. 1 – изм.). Въведена е дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната (т. 72 от § 1 на ДР). Във връзка с това е въведена нова разпоредба за доставка на свързани с внос услуги. Доставките на услуги, свързани с внос, ще се облагат с нулева ставка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС (чл. 36а – нова);
 
 • дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС с цел улесняване на пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II. Въведен е особен режим на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин Калафат“. Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставките по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или на Румъния в зависимост от това, на коя териториална част се извършват (чл. 20а - нов).
 
Промени, обусловени от решения на СЕС, в областта на косвеното облагане
 
Промените са свързани с:
 • доставките на стоки при условията на финансов лизинг, като са регламентирани критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив (чл. 6, ал. 2, т. 3 – изм.). (Решение на СЕС по дело C - 118/2011 „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД);
нови правила за определяне на данъчната основа:
-          при бартер - когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа нe може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл. 26, ал. 7 – изм. и ал. 8 - нова). (Решение на СЕС по дело C‑549/11 „Орфей България“ ЕООД);
 
-          при дерегистрация - данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 3, т. 2 – отм., ал. 5 – нова). (Решение на СЕС по дело C‑142/12 „Христомир Маринов“);
 
-          промени в срока, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи - от тримесечен срокът се променя на 12-месечен с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС (чл. 75, ал. 2 – изм. и чл. 77, ал. 2 – изм.). (Решение на СЕС по дело С-385/09 „Nidera Handelscompagnie“).
 
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
 
Промените са свързани с:
 • допълване на случаите, при които не е налице доставка при предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за народната просвета - не е налице доставка и при последващото преминаване на имотите към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата (чл. 10 ал. 1, т. 5 - нова);
 • изясняване, че при преминаване на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози не е налице доставка за целите на ЗДДС (чл. 6, ал. 5  - нова);
 • промяна на правилото за определяне на данъчната основа на безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем. Данъчната основа на доставката е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 2 - изм., изр. второ);
 • ограничаване на изискването за корекции на ползван данъчен кредит при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали (чл. 80, ал. 2, т. 3 – изм.);
 • премахване на разпоредбата относно поредността при прихващане на задължения от органа по приходите и регламенитране на процедурата на възстановявяне на данък по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС при възложена проверка и ревизия (чл. 92, ал. 6 - отм. и чл. 92, ал. 11 – нова);
 • ввеждане на изрична разпоредба относно документиране с фискален бон в случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване - фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ (чл. 118, ал. 3, изр. второ - ново). Допълнението е в сила от 22. 11. 2013 г.;
 • промени в разпоредбите, свързани с освобождаванията на внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, както и на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на ЕС. Вече няма да се прилага нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата (чл. 172, ал. 1 – изм. и чл. 173, ал. 1 – изм.);
 
Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗДДС.
 

Коментари върху промените, въведени със ЗИД ЗДДС, ще бъдат публикувани в първи брой на списанието за 2014 г.

 

 

Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
 
 
Промените са свързани с:
 • прецизиране на нормите за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност - изрично се установява, че то се извършва за максимален срок от 10 години след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност (чл. 24, ал. 6 - нова);
 • обвързване на данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства с екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове, а именно:
-          за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък (чл. 59, ал. 2 - нова);
 
-          за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък (чл. 59, ал. 3 - изм.);
 
-          дадена е и възможност за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 данък за съответната година да се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет (чл. 59, ал. 1 - изм.).
 
Създадени са разпоредби във връзка с установяване на екологичните категории (чл. 59, ал. 5 – нова и чл. 51, ал. 1 - доп. и § 11 от ЗР);
 • отпадане на възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена (чл. 67, ал. 2 –доп. и § 13, ал. 2 от ЗР). Тази възможност е в сила от 2015 г.;
 • освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота (чл. 71, ал. 1 – доп.);
   
 • освобождаване от облагане с: данък при придобиване на имущества, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение - собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната, както и на поземлените имоти, върху които са построени (чл. 24, ал. 1, т. 9 – изм., чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „ж“ – нова, чл. 71а - нов, т. 36 и т. 37 от § 1 на ДР – нови):
 • прецизиране на санкцията във връзка с нарушения, свързани с декларацията по чл. 14 от ЗМДТ – санкцията за едноличните търговци се изравнява с тази за юридическите лица (чл.123, ал. 1 - изм.);
 • приравняване на студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование на жилищни имоти за целите на ЗМДТ (§ 1а от ДР - нов).
 
Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗМДТ.
 

Коментари върху промените, въведени със ЗИД ЗМДТ, ще бъдат публикувани в първи брой на списанието за 2014 г.

 


Промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 
 
Най важните промени са свързани с:
 
 • увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива:
-         за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул (чл. 32, ал. 1, т. 6 - изм.). Като е посочено в Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС до Европейската комисия (ЕК) е изпратена нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво, в размер 0,85 лв. за 1 гигаджаул за период 6 години считано от 1 януари 2014 г. Във връзка с това е регламенитрано, че при одобрение от ЕК до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ приложимата акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 ще се запази на 0,85 лв. за 1 гигаджаул (чл. 32, ал. 11 – нова);
-         за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг. (чл. 32, ал. 1, т. 10 - изм.);
-         за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул (чл. 33, ал. 1, т. 6 - изм.);
 • регламентиране на ред за лицата, извършващи дейности с „отпадъци от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия), тъй като отпадъците от тютюн не са в обхвата на ЗАДС до момента, в който не се установи предлагането им на пазара за продажба на дребно и това даваше възможност за злоупотреби (чл. 12, ал. 1, т. 2 - изм., ал. 4 – 6 – нови). Въведена е и наказателна разпоредба за неспазване на регламентирания ред (чл. 123б – нова):
 • регламентиране на възможност на малките винопроизводители в случаите, когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната да прилагат режима отложено плащане на акциз (чл. 20, ал. 2, т. 1а – доп.);
 • обезпеченията при режим отложено плащане на акциз :
-         размерът на обезпечението се определя така, че във всеки момент да покрива размера на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне, или е установен при прилагането на режим отложено плащане на акциз (чл. 77, ал. 1 и ал .2 - изм., ал. 3 и 4 – нови);
-         намалява се и размерът на обезпечението по чл. 77: за средномесечното количество на складираните стоки - по видове стоки - от 30 на сто на 20 на сто; за средномесечното количество на складираните стоки за количествата съхраняван дестилат или за задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, складирани в лицензиран данъчен склад - от 10 на 0 на сто; за средномесечното количество на освободените за потребление стоки - от 150 на 100 на сто (чл. 78, ал. 1, т. 1-3 - изм.);
-         допълват се изискванията по отношение на уреждане на обезпечението по чл. 77 с банкова гаранция (чл. 80, ал. 4 – нова);
 • намаляване сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия (чл. 90г, ал. 1, ал. 2 и ал .4 – изм.) – когато предоставените документи отговарят на изискванията и предоставената информация е достатъчна, митническите органи ще издават разрешението в 14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега в едномесечен срок;
 • допълване на разпоредби, свързани с документиране на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (чл. 73б, ал. 10, 11, 12 и 13 – нови, чл. 73г, ал . 3 – нова);
 • допълване на разпоредби, свързани с определяне на броя на предоставените на лицензираните складодържатели и лицата по чл. 64 , ал. 2 и 3 от ЗАДС количество бандероли (чл. 64, ал . 8, т. 1 - изм. и ал .9 – доп.);
 • отпадане на изискването за липса на ликвидни и изискуеми публични задължения по отношение на лицензирани складодържател или регистрирано лице в ЗАДС (§ 36 от ДР). Както е посочено в Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС, отпадането на посоченото изискването е породено от обстоятелството, че съгласно действащата към настоящия момент правна уредба данъчно задължените лица, които имат обезпечени вземания по реда на ДОПК, не отговарят на изискванията за лицензиран складодържател или регистрирано лице в ЗАДС, а наличието на обезпечени вземания не следва да създава пречки пред икономическите оператори да продължат да извършват търговската си дейност и това обстоятелство да не бъде предпоставка за прекратяване на разрешителните или лицензионните режими;
 • създаване на раздел VІ «Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор» с чл. 45а – 45г в глава трета на ЗАДС. Едновремнно с това с § 38 от ПЗР на ЗАДС в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) се създава и нова глава четвърта «а» «Ваучери за гориво» с чл. 47а – 47о, като в т. 46 – 51 от ДР на ЗПЗП са въведени дефиниции на ползваните понятия. Посочените взаимосвързани разпоредби и в двата закона влизат в сила след постановяване на решение на ЕК за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ (§ 39 от ПЗР);
 • въвеждане на нов раздел ІІа „Лицензиране при особени случаи”с чл. 55б – 55з, съгласно който на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се предоставя възможност да се лицензира по реда на ЗАДС за осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, тчитане, финансиране и контролиране. По този начин агенцията ще има възможност да съхранява в складовите бази, които са й предоставени за управление, акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
 • въвеждане на разпоредба, съгласно която не се инсталира глобална система за позициониране, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за горивно-смазочни материали на Министерството на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. Транспортирането на тези енергийни продукти ще ставапо специален ред (чл. 93, ал. 8 – нова във връзка с ал. 6):
 • правомощията на митническите органи като органи по приходите в производствата по чл. 77 и чл. 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) - при откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на предприятие данъчно задължените лица, да уведомяват и тях (чл. 104, ал. 5 и 6 – нови).

 

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС.


 

Нова Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
 
 
Новата Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария (СИДДО) влиза в сила от 18 октомври 2013 г.
 
Съгласно чл. 28 , пар. 2  разпоредбите на новата СИДДО се прилагат по отношение на:
 
 • данъците, удържани при източника, за суми, изплатени или начислени на или след 1 януари на календарната година, следваща влизането в сила на Спогодбата;
 • другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари на календарната година, следваща влизането в сила на Спогодбата;
 
Действащата до момента СИДДО, подписани в Берн на 28 октомври 1991 г., ще прекрати своето действие при влизане в сила на новата Спогодба, като разпоредбите й ще продължат да се прилагат за данъчни години и периоди, които са приключили преди момента, в който разпоредбите на новата СИДДО стават приложими (чл. 28 , пар. 3).