Промени в КТ, КСО и ЗДДС

В ДВ, бр. 104 от 03. 12. 2013 г. са  обнародвани:

  • Законът за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, с § 6 от Заключителните разпоредби на който началната дата на прилагане на специалния механизъм на обратно начисляване на ДДС при зърнопроизводителите се отлага за 01. 01. 2014 г.;
  • Законът за допълнение на Кодекса на труда, с който се въвежда нова разпоредба (164б),  регламентираща правото на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.  Със заключителна разпоредба на закона е създадена и кореспондираща разпоредба в Кодекса за социално осигуряване (чл. 53а) относно правото на обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.