Промени в КТ, КСО, ЗЗО, ЗТР и Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006 г.

В ДВ. бр. 54 от 17. 07. 2015 г. са обнародвани:
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИД КТ), в сила от 17. 07. 2015 г., със Заключителни разпоредби на който, са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИД ЗТР);
 • Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

Промени в КТ
 
 
Основните промени, въведени със ЗИД КТ, са свързани с:
 • промени в реда на ползване на отпуските, свързани с отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването им (чл. 172, чл. 173 и чл. 176 – изм.);
 • възстановяване правото на работодателя да прекратява трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие (чл. 328, ал. 1, т. 10 – изм.);
 • регламентиране право на работниците и служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекратяват трудовия си договор писмено, без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 12 - нова);
 • отпадане изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 277 - отм.);
 • отпадане изискването, регламентирано в чл. 136а, ал. 1 от КТ за удължаването на работното време работодателят да уведоми предварително инспекцията по труда;
 • регламентиране на възможност при работно време с променливи граници работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица (чл. 139, ал. 3 – нова);
 • въвеждане задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя (чл. 128б от КТ - нова);
 • зачитане за трудов стаж на времето на неплатен служебен или творчески отпуск (чл. 161, ал. 2 – нова);
 • въвеждане право контролните органи при спиране дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората да поставят специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка (чл. 404, ал. 1, т. 3 – доп. и ал. 2 - нова);
 • отпадане задължението на микропредприятията и малките фирми да се съобразяват с разпоредбите на чл. 136а (за удължено работно време), чл. 138а (за предварително съгласуване със синдикатите временното установяване на непълното работно време) и чл. 181 (за издаването на правилник за вътрешния трудов ред) (§ 2а от ДР на КТ);
 • допълнение на разпоредбите относно тристранното сътрудничество (чл. 3, ал. 3 и 4 – нови);
 • прецизиране на разпоредбите:
-        относно допълнителния отпуск за отглеждане на дете след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване (чл. 164, ал. 1 – изм. и чл. 165 – отм.), както и
 
-        относно разпоредби, свързани с договорите за професионална квалификация по чл. 230л. 1 – изм., ал. 2 – доп. ал. 3 - нова, ал. 4 и 5 – изм. ), чл. 231 (ал. 1- 3 – изм.) и чл. 232 (ал. 1- 3 – изм. ).
 
Промените са в сила от 17. 07. 2015 г.
 
Промени в КСО
 
С § 26 от ЗР на ЗИД КТ са направени синхронизиращи промени в КСО, свързани с регламентиране социалното сигуряването на лицата по новия вид трудов договор по реда на чл. 114а от КТ, т.е. за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. (Виж следните разпоредби: чл. 4, ал. 10 – нова, чл. 4а, ал. 5 – изм., чл. 6, ал. 10, т. 1 – доп.; чл. 7, ал. 13 – нова, чл. 9, ал. 1, т. 1 – доп., чл. 42, ал. 4 – нова, чл. 54а, ал. 1, т. 3 – доп., чл. 54д, ал. 1, т. 1 – доп., чл. 70а, ал. 1 – доп.)
 
Промените са в сила от 17. 07. 2015 г.
 
Промени в ЗЗО
 
С § 27 от ЗР на ЗИД КТ е направена синхронизираща промяна в чл. 40, ал. 1, т. 1 на ЗЗО, свързана с регламентиране здравното осигуряването на лицата по новия вид трудов договор по реда на чл. 114а от КТ, т.е. за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
 
Промяната е в сила от 17. 07. 2015 г.
 
Промени в ЗТР
 
 
Промените в ЗТР засягат три разпоредби:
 
 • регламентиране право на Агенцията по вписванията на безплатен достъп до данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво - Национална база данни "Население" (чл. 3, ал. 5 – нова);
 • въвеждане на изискване заявленията за вписване на задължение първоначална регистрация на търговци да се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5 (чл. 19, ал. 3 - ново изречение първо);
 • въвеждане на възможност при нередовност в заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване, указанията за отстраняване на нередовността да се изпращат и на електронната поща на заявителя (чл. 22, ал. 5 - ново изречение трето).
 
Изисква се Агенцията по вписванията да приведе дейността си в съответствие с направените промени не по-късно от 4 месеца от влизането на ЗИД ЗТР в сила (§ 4 от ЗР).
 
 
Промени в Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006 г.
 
 
Направеното допълнение засяга единствено т. 3 на чл. 4 от Наредбата, като към случаите, в които не е задължително издаване на касова бележка от фискално устройство са добавени и талоните за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.