Новини

Изменение на договора с Руската федерация за социална сигурност


16 юни, 2020

В ДВ.  бр. 54 от 16.06.2020 г. са обнародвани:

- Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София;
- Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.

Обнародвани ПИД ППЗАДС, Наредба № H-1 от 2014 г. и Наредба № Н-7 от 2016 г.


12 юни, 2020

В ДВ. бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), в сила от 12.06.2020 г., както и две наредби:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № H-1 от 2014 г.), в сила от 12.06.2020 г. и

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (Наредба № Н-7 от 2016 г.).

 

 

 

Удължаване на срока за предоставяне на информация за финансови сметки за 2019 г.


11 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП информира, че поради ситуацията, свързана с COVID-19, се удължават сроковете за предоставяне на информация за финансови сметки за отчетната 2019 година.

 

Единен портал на ИР и ТРРЮЛНЦ


09 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува информация относно стартиране на единен портал, обединяващ сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) 
в обща платформа.

Нов Закон за храните. Промени в ЗДДС.


09 юни, 2020

В ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. е обнародван  нов Закон за храните , в сила от 09.06.2020 г. С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

 

 

Смекчаване на мярка „запечатване на търговски обект“


04 юни, 2020

На Интернет страницата си НАП публикува актуализирано указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект“.

Промени в МСФО 16 Лизинг


28 май, 2020

Днес (28.05.2020 г.) Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на МСФО 16 Лизинг. Промяната е в сила от 01.06.2020 г.

ЗИД ЗЗ и промени в ЗМДВИП, КТ и ЗАДС


13 май, 2020

В ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД ЗЗ), в сила от 14.05.2020 г. С преходни разпоредбиса направени промени и в други нормативни актове, включително в

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), Кодекса на труда (КТ) и  Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

 


 

Промени в Закона за търговския регистър


24 април, 2020

В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2022 г.