Новини

Промени в ЗЗО и ЗРБ

В ДВ. бр. 64 от 26.07.2023 г. (извънреден) са обнародвани Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози, като със Заключителни разпоредби са направeни промени 
в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ).

Допълнение на Тарифа № 1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП

В ДВ. бр. 63 от 25. 07. 2023 г. е обнародвано ПМС № 103 от 21.07.2023 г. за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси (ЗДТ) за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (МП), в сила от 25.07.2023 г.

Проект на Указание за изготвяне на отчетните файлове от операторите на платформи

На интернет страницата си НАП напомня на операторите на платформи, че следва да уведомят изпълнителния директор на НАП за извършването на дейност, като в тази връзка е  публикуван за предварително публично обсъждане проект на Указание за изготвяне на отчетните файлове от операторите на платформи.

       

Обнародван ЗИД ЗМИП

В бр. ДВ. 60 от 14.07.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП), в сила от деня на обнародването му, с изключение на отделни разпоредби.

 

Стартиране на лятната контролна кампания на НАП за спазване на данъчното и осигурително законодателство по българското Черноморие

На интернет страницата си НАП информира за стартиране на лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурително законодателство по българското Черноморие. 

Промени в ППЗДДС

В ДВ. бр. 55 от 27.06.2023 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 27.06.2023 г.

Промени в ЗАДС

В ДВ. бр. 54 от 23.06.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, като   с § 15 от преходните и заключителни разпоредби на закона са направени промени и в Закона за акцизите и данъчните складов

Нова европейска Директива относно равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането

На 17.05.2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за прилагане.