Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗСч

Програма

Тема: Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗСч


Цена: 360 лв. (ДДС вкл.)


Дата: 15-16 декември 2022 г.


Място: Парк хотел "Москва",  зала „Конферанс 5“ 


Краен срок на заплащане на участие: до 01.12.2022 г. включително.


 

Програма

 

Първи ден – 15.12. (четвъртък)

 

Тема: ЗКПО и ЗДДФЛ - годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Записване на участниците от 9.00 до 9.30 часа.


09.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 – лекция

13.00- 14.00 – обяд

14.00-15.30 – лекция

15.30-16.00 - почивка

16.00-17.30 – лекция


Програма

 

Първа тема: ЗДДФЛ - годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика. (9.30 - 11. 00)

 


Акцент:

Данъчни облекчения за деца и задълженията на работодателите.

Казуси пи попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


 

1. Кратък обзор на промените през 2022 г. (данъчни облекчения за деца, данъчно третиране на  лихвите, подаване на справки по чл. 73 от наследници) 

 

2. Данъчни облекчения. Особеностите при данъчното облекчение за деца за 2022 г.

 

 • авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Казуси.
 • изисквания при ползване на данъчните облекчения чрез работодателите.

 

3. Задължения на платците на доходи - най-често задавани въпроси относно справката по:

 

 • чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ;
 • чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ;
 • чл. 73а, ал. 5  от ЗДДФЛ.  

 

4. Най-често задавани въпроси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.:

 

 • ползване на данъчните облекчения чрез ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • други:

- доходи от фотоволтаици;

- доходи при работа за чуждестранен работодател/възложител;

- доходи при работа по трудов или граждански договор извън България;

- доходи от финансови активи;

- доходи от лихви;

- доходи, посочвани в Приложение № 8.

 

5. Накратко за очакваните промени през 2023 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в семинара  в началото на 2022 г.

 


 

Втора тема. ЗКПО - годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика. (11.30 - 17. 30)


Акцент:

 1. Промените при ваучерите за храна за 2022 г.
 2. Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.
 3. Най-често срещаните преобразувания от помощната справка - непризнат данъчен кредит, продажба на финансови активи, приходи от дивиденти, разпределяне на дивиденти в натура, 

І. Новите моменти през 2022 г.

 

1. Промени в законодателството през 2022 г.:

 

 • данъци върху разходите:

 - промените при ваучерите за храна за 2022 г. Данъчна практика. Казуси.

- намаляване на ставката при данъка върху разходите в натура.

 • чл. 11а - обратен лизинг;
 • други - хибридни образувания и контролираните чуждестранни дружества.

 

2. Практика на НАП и МФ:

 • Авансово облагане на дивидентите и скрито разпределение на печалбата.
 • Държавни помощи и компенсации.
 • Социални разходи - къде може да сбъркаме?

 

ІІ.  ГДД по чл. 92 от ЗКПО:

 

1. Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

2.  Най-често срещаните преобразувания от помощната справка - непризнат данъчен кредит, продажба на финансови активи, приходи от дивиденти, разпределяне на дивиденти в натура, 

 

ІІІ. Накратко за очакваните промени през 2023 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в семинара в началото на 2023 г.

  

 

Втори ден – 16. 12. (петък)

 

Първа тема: ЗДДС – Промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 година. Актуална практика на НАП.

 

Лектор: Моника Петрова, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - София

9.00-10.30 – лекция

10.30-11.00 – почивка

11.00-12.30 - лекция

12.30 - 13.30 – обяд


Акцент:

Промените, въведени със:

 

 • Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) , обн. ДВ.  бр. 111 от 31.12.2021 г.
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ.  бр. 14 от 18.02.2022 г.
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ 2022), обн. ДВ. бр. 18 от 14.03.2022 г.
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ 2022, обн. ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г. 
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ. бр. 58 от 23.07.2022 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.

 

Програма

 

І. Промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 година. Актуална практика на НАП.

1.    Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната.
2.    Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
3.    Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
4.    Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.
5.    Документиране и отчитане продажбата на гориво, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър.
6.    Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС.
7.    Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки.
8.    Промени, свързани с електронната търговия.
9.    Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от ЗКПО.

 

ІІ. Накратко за евентуални промени в началото на 2023 г.

 

 

Втора тема: Годишно приключване 2022 г.

 

Лектор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

13.30-15.00 – лекция

15.00-15.30 – почивка

15.30-17.00 - лекция


Акцент:

 

Въпроси, които пораждат проблеми в практиката.


 

Програма

 

 1. Някои особености при отчитане на приходите от продажба (отстъпки за обем на по-късна дата и отстъпки за ранно плащане; такси за обслужване, включени в цената; стоки с право на връщане; споразумения от типа „фактурирай и задръж“; стоки с монтаж и инсталиране и др.);
 2. Особености при отчитане на продажбите с обратен лизинг във връзка с измененията на ЗКПО от 2022 г.
 3. Казуси за разграничението между принципал или агент – префактуриране, дропшипинг, продажби на консигнация, търговски представителства, дистрибуторски договори и други.
 4. Изменения в МСС 16 в сила от 2022 г. (Постъпления преди предвидената употреба).   
 5. Актив или разход – подобрения на наети активи, последващи разходи по дълготрайни активи и инвестиционни имоти, използване на софтуер „под наем“; разходи за собствена интернет страница и др.
 6. „Начисления“, условни задължения, провизии и търговски задължения – разлики и особености. Особености при оценката на провизиите.
 7. Разходи за гаранционно обслужване. Разлика в счетоводното третиране на стандартната гаранция и гаранцията „тип услуга“. Разходи за гаранционно обслужване, възстановявани от трета страна.
 8. Събития след датата на отчетния период и грешки. Продажна цена на стоки след края на отчетния период като индикатор за обезценка. Разпределяне на бонуси след края на отчетния период. Други казуси от практиката.
 9. Счетоводно третиране на получените средства по правителствени програми и програми на ЕС.
 10. Годишна преоценка на парични и непарични позиции; особености при третирането на получени или предоставени авансови плащания в чуждестранна валута.