Семинари

Предстоящи семинари
Обучение 
МЕЖДУНАРОДЕН ФОКУС: СИДДО, ОСИГУРОВКИ, ТРУД
 
 
Първа група [няма свободни места]:
 
Модул I:  16.05.2019 - 17.05.2019 г., София, х-л "Хемус"
Модул II: 06.06.2019 - 07.06.2019 г., София, х-л "Хемус"
 
 
Втора група [няма свободни места]:
 
Модул I:  30.05.2019 - 31.05.2019 г., София, х-л "Феста"
Модул II: 17.06.2019 - 18.06.2019 г., София, х-л "Феста"
 
 
1. Лектори:


Доц. д-р Людмила Мермерска,данъчен консултант
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно сигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД,
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
2. Програма:

Модул I:  Международно данъчно облагане и прилагане на СИДДО при юридически лица
 
 
16 - 17 май (09.30 - 17.30) - 1-ва група
 
30 - 31 май (09.30 - 17.30) - 2-ра група

 
Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска,данъчен консултант
  
1. Прилагане на българското законодателство при облагане на чуждестранни юридически лица. 
 • Кога чуждестранните юридически лица дължат или не дължат данък по реда на ЗКПО?
 • Кои доходи са от източник в България?
 • Какво е данъчното третиране по реда на ЗКПО при наличие на МСД в България?
 • Какво е данъчното третиране по реда на ЗКПО при липса на МСД в България? Какво е третирането на активните и пасивните доходи?
 • Какво влиза в обхвата на понятието „дивидент“ и понятието „лихва“?
 • Кога се облагат доходи от финансови активи?
 • Кога се облагат доходи от недвижимо имущество?
 • Какво включва понятието „авторски и лицензионни възнаграждения“?
 • Какво включва понятието „технически услуги“?
 • Какви са особеностите при облагане да доходите в полза на дружества от т.н. офшорки?
 • Кои са най-често срещаните случаи на доходи на чуждестранно юридически лица, които не подлежат на облагане в България?
 • Какви са процедурите на облагане по реда на ЗКПО – кога данъкът се удържа от платеца на дохода и кога получателят се самооблага?
 • Кога чуждестранното юридическо лице подава декларацията по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО?
 • Какви са допълнителните условия за освобождаване от данък при източника по реда на ЗКПО (без да е нужно прилагане на СИДДО) при третиране на доходи от дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в полза на чуждестранни юридически лица?
Решаване на казуси.

2. Взаимодействие между СИДДО и ЗКПО.
 • Какъв проблем решават СИДДО?
 • Как СИДДО може да разпределя правомощията при данъчно облагане между България и страната на чуждестранното лице?
 • Какви са различните форми на разпределяне на облагателните правомощия и какво значи изразът “може да облага” и “облага се само”?
 • Модел на данъчна спогодба – Модел на ОИСР и Модел на ООН и други модели? Какво е съдържанието на Модела на ОИСР?
 • Защо трябва да се познават Коментарите към Модела на данъчна спогодба на ОИСР?
 • Кога се прилагат преференциални разпоредби на СИДДО, а не разпоредбите на ЗКПО?
Решаване на казуси.
 
3. Местно юридическо лице за данъчни цели.
 • Кога едно юридическо лице се третира за местно за данъчни цели според ЗКПО?
 • Как следва да се приложи СИДДО, ако юридическото лице е местно за данъчни цели едновременно и на друга държава? Какъв е тестът за определяне на местно юридическо лице само на една страна (tie-breaker rules)?

4. Място на стопанска дейност (МСД).

 • Каква е разликата в третирането на МСД и дъщерно дружество?
 • Кога едно чуждестранно юридическо лице формира МСД в България според българското законодателство? Какви са видовете МСД?
 • Кога едно чуждестранно юридическо лице формира МСД място на стопанска дейност в България според СИДДО? Какви са видовете МСД? Съвпада ли МСД по ЗКПО и „постоянен обект“ по ЗДДС?
 • Кога едно българско юридическо лице формира МСД в чужбина?
 • Какви са тенденциите във формиране на МСД съгласно последните промени в Модела на ОИСР и актуалната версия на Коментарите към него от 21.11. 2017 г.
Решаване на казуси.
 
5. Печалба от стопанска дейност. Третиране на дейността на МСД. 
 • Какво следва да се разбира под печалба от стопанска дейност и какво е третирането й според СИДДО?
 • Какво следва да се разбира под печалба на МСД – стара версия (до 22.07. 2010 г.) и нова версия (след 22.07. 2010 г.) на чл. 7 “Печалби от стопанска дейност“ в Модела на ОИСР?
 • Какво е данъчното третиране на приходи, разходи, активи и права в МСД. свързани с взаимоотношения с централата според българското законодателство и според СИДДО, по които България е страна?
Решаване на казуси.
 
6. Третиране на доходите, облагани по реда на ЗКПО според СИДДО.
 • Какво е данъчното третиране при наличие на МСД в България?
 • Какво е данъчното третиране при липса на МСД в България? Какво е третирането на активните и пасивните доходи?
 • Какво влиза в обхвата на понятието „дивидент“ и понятието „лихва“?
 • Кога се облагат доходи от финансови активи?
 • Кога се облагат доходи от недвижимо имущество?
 • Какво включва понятието „авторски и лицензионни възнаграждения“? Как се облагат доходите от продажба на движими имущество?
 • Какво следва да се разбира под “технически услуги“ (активни или пасивни доходи) и какво е третирането им според ЗКПО и СИДДО? Кога доход, изплатен на чуждестранно юридическо лице влиза в обхвата на “други доходи” по смисъла на СИДДО?
Решаване на казуси.

7. Методи за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Какви методи за избягване на двойното данъчно облагане съществуват и по какво се различава данъчният ефект от всеки от тях?
 • Кои методи се прилагат в СИДДО, по които България е страна?
 • Българското законодателство предвижда ли избягване на двойното данъчно облагане на местни юридически лица, ако липсва СИДДО?
 • Как методите за избягване на двойното данъчно облагане са взети предвид и се прилагат при попълване на Декларацията чл. 92 от ЗКПО?
 • Как следва да се попълни ГДД по чл. 92 от ЗКПО при формиране на МСД в чужбина при метода „Освобождаване с прогресия“ и при метода на данъчния кредит?
 • Как следва да се попълни ГДД по чл. 92 от ЗКПО при формиране доходи от, дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, технически услуги и други доходи с източник чужбина при метода „Освобождаване с прогресия“ и при метода на данъчния кредит?
 • Как се процедира, ако местно дружество е на данъчна загуба от цялостната си дейност или реализираната данъчна печалба е по-ниска от удържания в чужбина данък?
 • Какви са процедурите за решаване на проблемите, породени от различно третиране на доходи според българската и чуждестранна данъчна администрация?
Решаване на казуси с попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО.
 
8. Процедура на прилагане на СИДДО съгласно българското вътрешно законодателство.
 • Какви са основанията за прилагане на СИДДО?
 • С какъв документ се удостоверяват основанията за прилагане на СИДДО от съответното чуждестранно лице?
 • Пред кого чуждестранното лице доказва наличието на основания за прилагане на СИДДО – възможни две процедури?
 • Как се установява коя от двете възможни процедури за доказване на основанията за прилагане на СИДДО следва да се приложи?
 • Как следва да се процедира, когато становището за наличие или липса на основание за прилагане на СИДДО ще се получи след изтичане срока за внасяне на данъка по реда на ЗКПО или ЗДДФЛ?
 • Каква е особената процедура, при която основанията за прилагане на СИДДО се доказват само пред платеца на дохода?
 • Как следва да се прилага особеният ред на чл. 142 от ДОПК, когато чуждестранното лице – получател на дохода следва да се самооблага?
 • Какъв е смисълът на Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, която се подава при прилагане на особения ред по чл. 142 от ДОПК?
 • Кога не следва да се подава Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК?

Модул II: Международен фокус: СИДДО, труд и осигуряване – физически лица

06 - 07 юни (09.30 - 17.30) - 1-ва група
 
17 - 18 юни (09.30 - 17.30) - 2-ра група
 

Първи ден - 06 юни (09.30 - 17.30) - 1-ва група
 
Първи ден - 17 юни (09.30 - 17.30) - 2-ра група
 

Лектор:
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Тема: Международно данъчно облагане и прилагане на СИДДО при физически лица
 
1. Прилагане на българското законодателство при облагане на чуждестранни физически лица и местни физически лица, полагащи труд извън България.
 • Кога се извършва или не се извършва облагане на възнаграждения в полза на чуждестранни физически лица по реда на ЗДДФЛ? Кои доходи са от източник в България? Облагат ли се местните физически лица за доходи извън България?
 • Как се третират доходи от трудови правоотношения на територията на България? Как се третират доходи от трудови правоотношения извън територията на България?
- Как се третират доходи от трудови правоотношения при командироване по чл.121а от КТ? Кои допълнителни възнаграждения са необлагаеми?
- Кои доходи попадат в обхвата на б. „е“ на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и какво е тяхното третиране? Кога следва да се извърши освен годишно и текущо авансово облагане?
- Кои доходи попадат в обхвата на б. „ж“ на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и какво е тяхното третиране?
- Как се облагат доходите на лица от трети страни, наети като сезонни работници? Кои разходи, поети от работодателя, са необлагаеми? 
 • Как се третират доходите от извършване на услуги на територията на България от чуждестранни физически лица? Какво следва да бъде облагането на доходите от извършени услуги по извън трудови правоотношения извън територията на страната?
- Какво е третирането на техническите услуги?
- Какво е третирането на договорите за управление и контрол?
- Какъв е обхватът на доходите от услуги, облагани по реда на ЗДДФЛ? Кои услуги най често не подлежат на облагане в България? 
 • Какви са особеностите по останалите видове доходи, посочени в чл. 8 от ЗДДФЛ в полза на чуждестранни физически лица?
 • Какви са различията в данъчното третиране на местни и чуждестранни лица съгласно ЗДДФЛ?
 • Кога чуждестранните лица се облагат с окончателен данък и кога по общия ред, приложим за местни лица? Какво е значението на понятието „определена база?
 • Кога доходите от управление и контрол и доходите на собственици и съдружници, полагащи личен труд се облагат с окончателен данък и кога се третират като доходи от трудови правоотношения по смисъла на б. „з“ и б. „и“ на т. 26 от§ 1 на ДР на ЗДДФЛ?
 • Кога данъкът се удържа от платеца на дохода и кога се облага самото лице – получател на дохода?
 • Кога доходът на чуждестранни лица се посочва в Справката по чл. 73, Справката по чл. 73а, ал. 5, в Приложение № 1 и 2 на декларацията оп чл. 55 от ЗДДФЛ и в декларацията по чл. 142 от ДОПК?
Решаване на казуси.
 
2. Взаимодействие между СИДДО и българското законодателство.
 • Какъв е смисълът на СИДДО?
 • Каква е ролята на двата Модела на данъчна спогодба: на ОИСР и на ООН?
 • Защо трябва да се познават Коментарите към Модела на данъчна спогодба на ОИСР?
 • Как СИДДО може да разпределя правомощията при данъчно облагане между България и страната на чуждестранното лице?
 • Как следва да се четат и разбират разпоредбите на СИДДО и какво значи изразът “може да облага” и “облага се само”?
 • Кога се прилагат преференциални разпоредби на СИДДО, а не разпоредбите на ЗДДФЛ?
 • Какви са условията и процедурите за прилагането на преференциални разпоредби на СИДДО?
Решаване на казуси.
 
3. Местно лице за данъчни цели.
 • Кога едно физическо лице се третира за местно според ЗДДФЛ? Остава ли местно лице за целите на ЗДДФЛ български гражданин, който работи по-голямата част от годината в чужбина (без да е изпратен от български работодател), но е запазил личните си и икономическите връзки с България? Кога чуждестранен гражданин става местно лице на България за целите на ЗДДФЛ?
 • Какво е понятието „местно лице“ съгласно чл. 4 в Модела на ОИСР?
 • Какъв е тестът за определяне на местно физическо лице само на една страна (tie-breaker rules)? Какви проблеми има в по-старите СИДДО, по които България е страна?
Решаване на казуси.

4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд.
 • Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица?
 • Какви са особеностите залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:
- краткосрочно командироване;
- договори за наемане на персонал;
- международен транспорт.
 • Как се прилага СИДДО, когато чуждестранно физическо лице полага труд на територията на България:
- в МДС,
- в дъщерно дружество,
- по договор с чуждестранен работодател без МСД в страната?
 • Как се прилага СИДДО, когато българско предприятие е командировало свои работници в чужбина за извършване на услуги във връзка със сключен от предприятието договор за услуги по реда на чл.121а от Кодекса на труда (например, договор за строителни услуги или договор за предоставяне на персонал). Какви са особености и проблеми при авансовото облагане и изготвяне на Служебна бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ?
 • Как се прилага СИДДО, когато български гражданин, полага труд по трудов договор в чужбина при чуждестранен работодател?
Решаване на казуси.
 
5. Облагане на доходите от независими лични услуги.
 • Какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от независими лични услуги?
 • Какви са особеностите при прилагане на СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол? Кога се прилага чл. 16 „Директорски възнаграждения“ и кога чл. 14 „Независими лични услуги“, респ. чл. 7 “Печалби от стопанска дейност“?
Решаване на казуси.
 
6. Кратък обзор на третирането на пасивните доходи съгласно СИДДО.

7. Методи за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Какви методи за избягване на двойното данъчно облагане съществуват и по какво се различава данъчният ефект от всеки от тях?
 • Кои методи се прилагат в СИДДО, по които България е страна?
 • Какви са процедурите за избягване на двойното данъчно облагане на чуждестранни физически лица, реализирали доход с източник България?
 • Българското законодателство предвижда ли избягване на двойното данъчно облагане на местни физически лица, ако липсва СИДДО?
 • Как методите за избягване на двойното данъчно облагане са взети предвид и се прилагат при попълване на Декларацията чл. 50 от ЗДДФЛ от местни лица?
Решаване на казуси с попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 

Втори ден - 06 юни (09.30 – 13.00) - 1-ва група

Втори ден - 18 юни (09.30 – 13.00) - 2-ра група
 
 
Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика

Тема: Трудови правоотношения с международен елемент
 
1. Наемане на гражданин на трета държава за работа в държава членка или трета държава.

2. Определяне на приложимо право към трудов договор с международен елемент.

3. Командироване/изпращане: 
 • на лица от органи за управление и контрол;
 • в рамките на предоставяне на услуги по чл.121а от Кодекса на труда;
 • в международния сухопътен транспорт.
4. Информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационалните предприятия.

5. Други.
 
 
 
Втори ден - 06 юни (14. 00 – 17.30) - 1-ва група
 
Втори ден - 18 юни (14. 00 – 17.30) - 2-ра група
 

Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно сигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД,


Тема: Осигурителни вноски в транс гранични ситуации

1. Приложимо осигурително законодателство по регламентите на ЕС
 • Приложно поле;
 • Основно правило;
 • Командировани лица;
 • Лица, работещи в различни държави-членки на ЕС, в т.ч. межународните шофьори;
 • Споразумения за изключения;
 • Уведомяване на НАП и издаване на удостоверение А1.
2. Спогодби за социална сигурност, по които България е страна
 • Държави, с които България прилага спогодби;
 • Персонален и материален обхват;
 • Различни ситуации на трансгранична трудова активност;
Примери от практиката
 
3. Ситуации, необхванати от регламентите на ЕС и спогодбите за социална сигурност
 • Обща характеристика;
 • Приложимост на националното осигурително законодателство;
Примери от практиката.
 
 

3. Цена

За цялото обучение от два модула (Модул I + Модул II): 598 лв. (ДДС вкл.)

Само за един модул: 399 лв(ДДС вкл.)

Краен срок за заплащане на таксата: 01 май 2019 г. - 1-ва група

Краен срок за заплащане на таксата: 14 май 2019 г. - 2-ра група

 

4. Записване 


За записване направете писмена заявка с:

 • името на участника
 • данни за проформа фактура
 • имате ли нужда от съдействие с хотелско настаняване на преференциални цени в хотел "Хемус"

и я изпратете на:

danatsi@tita.bg

До 24 часаще получите потвърждение за резервация и проформа. Ако не получите такова, писмото Ви е попаднало в спам. Звъннете на 02/855-3697, за да го намерим.