Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО

Програма

Тема: Годишно приключване 2022 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО


Цена: 360 лв. (ДДС вкл.)


Дата: 19-20 декември 2022 г.


Място: Парк хотел "Москва",  зала „Конферанс 5“ 

Краен срок на заплащане на участие: до 01.12.2022 г. включително.


 

Програма

 

Първи ден – 19.12. (понеделник)

 

Тема: ЗКПО и ЗДДФЛ- годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

Лектор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Записване на участниците от 9.00 до 9.30 часа


09.30-11.00 – лекция
11.00-11.30 – почивка
11.30-13.00 – лекция

13.00- 14.00 – обяд

14.00- 15.30 – лекция

15.30-16.00 - почивка

16.00 – 17.30 – лекция


Програма

 

Първа тема: ЗДДФЛ - годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика. (9.30 - 11. 00)

 


Акцент:

Данъчни облекчения за деца и задълженията на работодателите.

Казуси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


 

1. Кратък обзор на промените през 2022 г. (данъчни облекчения за деца, данъчно третиране на  лихвите, подаване на справки по чл. 73 от наследници) 

 

2. Данъчни облекчения. Особеностите при данъчното облекчение за деца за 2022 г.

 

 • авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения и определяне на годишния данък. Казуси.
 • изисквания при ползване на данъчните облекчения чрез работодателите.

 

3. Задължения на платците на доходи - най-често задавани въпроси относно справката по:

 

 • чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ;
 • чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ;
 • чл. 73а, ал. 5  от ЗДДФЛ.  

 

4. Най-често задавани въпроси при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.:

 

 • ползване на данъчните облекчения чрез ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • други:

- доходи от фотоволтаици;

- доходи при работа за чуждестранен работодател/възложител;

- доходи при работа по трудов или граждански договор  извън България;

- доходи от финансови активи;

- доходи от лихви;

- доходи, посочвани в Приложение № 8.

 

5. Накратко за очакваните промени през 2023 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в семинара  в началото на 2022 г.

 


 

Втора тема. ЗКПО - годишно приключване 2022 г. Актуална данъчна и съдебна практика. (11.30 - 17. 30)


Акцент:

 1. Промените при ваучерите за храна за 2022 г.
 2. Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.
 3. Най-често срещаните преобразувания от помощната справка - непризнат данъчен кредит, продажба на финансови активи, приходи от дивиденти, разпределяне на дивиденти в натура, 

І. Новите моменти през 2022 г.

 

1. Промени в законодателството през 2022 г.:

 

 • данъци върху разходите:

 - промените при ваучерите за храна за 2022 г. Данъчна практика. Казуси.

- намаляване на ставката при данъка върху разходите в натура.

 • чл. 11а - обратен лизинг;
 • други - хибридни образувания и контролираните чуждестранни дружества.

 

2. Практика на НАП и МФ:

 • Авансово облагане на дивидентите и скрито разпределение на печалбата.
 • Държавни помощи и компенсации.
 • Социални разходи - къде може да сбъркаме?

 

ІІ.  ГДД по чл. 92 от ЗКПО:

 

1. Най-важното за всеки ред  на преобразуванията в кол. А и Б на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Казуси. Актуална данъчна и съдебна практика.

 

2.  Най-често срещаните преобразувания от помощната справка - непризнат данъчен кредит, продажба на финансови активи, приходи от дивиденти, разпределяне на дивиденти в натура, 

 

ІІІ. Накратко за очакваните промени през 2023 г. – Внимание! Маркират се съвсем накратко. Анализ на промените ще бъде направен в семинара в началото на 2023 г.

  

Втори ден – 20.12. (вторник)

 

Първа тема: ЗДДС – Промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 година. Актуална практика на НАП.

 

Лектор: Даниела Даркчиева, методолог по ЗДДС при Дирекция «ОДОП» - Пловдив 

 

9.00-10.30 – лекция

10.30-11.00 – почивка

11.00-12.30 - лекция

12.30 - 13.30 – обяд


Акцент:

 

Промените, въведени със:

 

 • Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) , обн. ДВ.  бр. 111 от 31.12.2021 г.
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ.  бр. 14 от 18.02.2022 г.
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ 2022), обн. ДВ. бр. 18 от 14.03.2022 г.
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ 2022, обн. ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г. 
 • Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ. бр. 58 от 23.07.2022 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.

Програма

 

І. Промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 година. Актуална практика на НАП.

1.    Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната.
2.    Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
3.    Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания.
4.    Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове.
5.    Документиране и отчитане продажбата на гориво, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър.
6.    Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС.
7.    Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки.
8.    Промени, свързани с електронната търговия.
9.    Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от ЗКПО
.

 

ІІ. Накратко за евентуални промени в началото на 2023 г.

 

 

Втора тема: Задължителни осигурителни вноски: Актуални въпроси през 2022 г. Евентуални промени от началото на 2023 г.

 

Лектор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,управител на Бойчев консултинг 

 

13.30-15.00 – лекция

15.00-15.30 – почивка

15.30-17.00 - лекция


Акцент:

 

Актуални казуси, свързани с промените в законодателството през 2022 г., както и казуси , пораждащи неясноти в практиката


Програма

 

І. Актуални въпроси през 2022 г.:

 

1. Задължителни осигурителни вноски във връзка с новоуреденото право на  бащата (осиновителят) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

2. Промени в Закона за здравното осигуряване във връзка с лицата, на които е предоставена временна закрила.

3. Постановление на Министерски съвет относно здравното осигуряване на лицата с временна закрила.

4. Приложимо осигурително законодателство за украински гражданин, работещ на територията на България, но за установен в Украйна работодател.

5. Задължителни осигурителни вноски върху интеграционна добавка, изплащана украински граждани, работещи за български работодател.

6. Задължителни осигурителни вноски върху изплатени социални разходи на работник, който неоправдано не се е явил на работа през целия месец.

7. Задължителни осигурителни вноски върху специфични средства в натура (витамини и др. подобни), предоставени от работодателя на работниците;

8. Задължителни осигурителни вноски върху изплатени през декември бонуси за годината на работниците.

9. Поредност на доходите с оглед ограничаване до максимума по отношение на лице, което през месеца е работило по договор за управление и по трудов договор.

10. Поредност на доходите с оглед ограничаване до максимума за целите на здравното осигуряване по отношение на пенсионер по трудов договор.

11. Задължителни осигурителни вноски за упражняващ свободна професия адвокат, който учредява еднолично адвокатско дружество.

12. Задължителни осигурителни вноски за съдружник в търговско дружество (ООД), когато това дружество е собственик на друго търговско дружество (ЕООД).

13. Промяна вида на осигуряването на осигурено и за общо заболяване и майчинство самоосигуряващо се лице, прекъснало и възобновило трудова дейност през календарната година, при положение, че декларация образец Окд-5 за възобновяване на дейността е подадена със закъснение.

14. Споразумения за изключения от приложимото осигурително законодателство по отношение на случаи, свързани с Великобритания.

15. Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство спрямо граждани на държави-членки, които работят извън територията на Съюза.

16. Други.

 

ІІ. Евентуални промени от началото на 2023 г.