Труд и осигуровки ТИТА

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

В "Държавен вестник", бр. 62 от 5 август 2022 г. беше обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила на 1 август 2022 г. Промените в КТ имат две основни цели - насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения. Целта на материала е приетите промени в КТ във връзка с тези две основни цели да бъдат разгледани последователно.

Задължителни осигурителни вноски във връзка с новоуреденото право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Със  Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр.  62 от 05.08.2022 г., в сила от 01.08.2022 г., е предоставено право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Целта на материала е да се разгледат съответните съпътстващи промени в сферата на социалното и здравното осигуряване, направени със заключителни разпоредби на закона.