Труд и осигуровки ТИТА

КСО. ЗДДФЛ. Относно помощите за украинци по програма BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност"

Казус. Работодателите получиха възможност при назначаване на украински бежанци след 24.02.2022 г. да получават подпомагане в размер на една минимална работна заплата за тях, включително и интеграционна добавка за покриване на основните нужди на наетите лица (наем, режийни разходи, интернет) с фиксиран размер по проект BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност". Интеграционната добавка е с фиксиран размер и се раздава по списък на служителите, наети по проекта. Сумата се изплаща от работодателя и след това му се възстановява по програмата чрез Агенцията по заетостта.

 

Въпрос:

Следва ли тази сума да бъде добавена към облагаемия доход на лицето и да бъде обложена с осигуровки и данък съгласно ЗДДФЛ?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Евгения Попова