Труд и осигуровки ТИТА

ІІ. Колективно трудово договаряне

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на втория материал от поредицата "В помощ на УЧР е да запознае с колективният трудов договор, като основно средство за договаряне на по-благоприятни условия на труд за работниците и служителите от предвидените в закон или в индивидуалните им трудови договори.

Приложени са 6 типови готово бланки, необходими в процеса на колективното трудово договаряне.