Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

Казус. Дружество командирова шофьорите на камиони да извършват хладилен сухопътен транспорт (цистерни за мляко) в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). В  чл. 31, ал. 6 на НСКСЧ има следния текст:„ Ръководителите на предприятия могат да определят размери на командировъчните пари, различни от определените в приложения 3, 3а, 3б и 3в, в зависимост от експлоатационни и технологични условия на работа и организация на международните рейсове." Съгласно чл. 31, ал. 1 на НСКСЧ и по-конкретно приложение № 3 при единична езда за шофьори на камион ставката е до 50 евро.  

 

Въпроси:
1. По какви критерии може да се използва различна ставка - например да е под 50 евро на ден?

2. А може ли да е 100 евро на ден без това да води до задължения на фирмата да се облага сумата над 50 евро с осигуровки и данък?


Отговор: Михаил Илиев, Борислав Димчев, Евгения Попова

КСО. ЗДДФЛ. Осъществяване на професионална дейност по ГД след прекъсване в рамките на годината на дейност като ЕТ

Казус. Личен лекар - ЕТ, с ТЕЛК над 50%, прекъсва дейност от 01.10.2022 г. Подадена е Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице за прекъсване на дейността от Булстата на ЕТ, считано от 01.10.2022 г. В същото време лицето извършва медицински услуги по граждански договор с държавна институция. До този момент лицето е издавало фактура по чл. 7 от ЗСч и е декларирало, че е самоосигуряващо се лице.

 

Въпроси:

1. Следва ли от 01.10.2022 г. вече да му се издава Сметка за изплатени суми от държавната институция, при положение, че самоосигуряването като ЕТ е прекъснато?
2. Следва ли доходите от държавната институция до 30.09.2022 г. да се декларират в приложение № 2 на ГДД, а тези след 01.10.2022 в приложение № 3 и съответно подлежат ли на годишно изравняване за целите на осигуряването? 

 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КСО. ЗДДФЛ.  Осъществяване на дейност по служебно и трудово правоотношение в рамките на един месец

Казус. В рамките на един календарен месец едно лице е осигурено и като държавен служител и като наето по трудов договор. По средата на месеца (например 10-число) прекратява служебното правоотношение и на следващия ден започва работа по трудово правоотношение. И на двете места има висок осигурителен доход и сборът от двата надвишава максималния праг 3400 лв.

 

Въпроси:

1. Дали следва да се следи за надвишаване на максималния месечен осигурителен доход?
2. Дали доходът от служебно правоотношение, който е първи по време, следва да се включи в годишната данъчна основа по чл. 49 ЗДДФЛ и съответно в Справката по чл. 73, ал. 6 от същия?

 

Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска