Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗДДФЛ.  Относно предоставянето на безплатна храна по чл. 140 ал. 3 КТ

Казус. ИА  ГИТ изисква от предприятие да организира предоставянето на безплатна храна по чл.140, ал.3 КТ на  част от персонала, полагащ  нощен труд. Предприятието не е със специфичен характер и организация на труда и не попада в обхвата на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Поради това към него не е приложим чл. 285 от КТ, съответно и чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ.

 

Въпроси:

1. Какво е третиране на разходите за  безплатна храна по чл. 140, ал. 3 КТ? Може ли да се приеме, че към тях е относима разпоредбата на чл. 285 от КТ?

2. Дължат ли се осигурителни вноски?

3. Може ли да се приеме, че доходът в натура под формата на безплатна храна е необлагаем?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КТ, КСО. Относно командировъчните пари на лица, работещи по извънтрудови правоотношения (граждански договори)

Казус. Дружество е наело лице по граждански договор, което да участва в мероприятие, организирано от дружеството, което налага покриването на разходите за пътуване, храна и подслон на въпросното лице.

 

Въпроси:

1. Имат ли право на командировъчни пари лицата, работещи по граждански договори?

2. Ако да, дължат ли се осигурителни вноски върху изплатените командировъчни пари?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев