Труд и осигуровки ТИТА

Промените в режима за издаване на разрешениe за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

 

На 19 януари 2023 г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародван в „Държавен вестник“, брой 8 от 25.01.2023 г. (извънреден), с който бяха направени промени и в Закона за чужденците в Република България. Целта на материала е да запознае със законодателните промени.

Задължително здравно осигуряване на чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Целта на материала е да запознае с промените, въведени със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ. бр. 8 от 25.01.2023 г.) в Закона за здравното осигуряване.