Труд и осигуровки ТИТА

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Начинът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2022 г. в сравнение с предходната година, като цяло не се променя. Извършени са основно прецизиращи промени и то само по отношение на Таблица 2. Предвид това, целта на настоящия материал е по-скоро да припомни и където е необходимо да акцентира върху специфичните особености при попълване на Таблица 1 и Таблица 2, в т.ч. чрез редица примери.