Труд и осигуровки ТИТА

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

Казус. Поради техническа грешка трудовото възнаграждение на работник или служител за месец октомври 2022 г. е преведено два пъти по банков път. Трудовото правоотношение е прекратено, поради което не е възможно сумата да бъде удържана от следващо трудово възнаграждение. При работодателя е утвърдена практика фишовете за заплата да се изпращат по електронен път на работниците и служителите, за което и конкретният работник и служител е дал писменото си съгласие да получава тази информация електронно, поради което той е уведомен за размера на трудовото си възнаграждение за месец октомври 2022 г.

Работникът/служителят отказва да възстанови полученото в повече възнаграждение.

 

Въпроси:

1. Налице ли е техническа грешка или добросъвестност при получаване на сумата от работника/служителя?

2. Как следва да се попълни справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в описания случай – следва ли да се впише двойно изплатеното възнаграждение, при условие че върху него не са удържани осигурителни вноски и данък, поради това, че то не е трудово възнаграждение?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

Казус. Фирма осъществява своята производствена дейност с материали на клиента, т.е. работи на ишлеме. Седалището и адресът на управление са в населено място извън София. Снабдяването с материали от клиента, който е в София, става по няколко пъти в седмицата. Готовата продукция се доставя в София също по няколко пъти в седмицата. За изработената продукция фирмата издава фактури на клиента.

Управителят на фирмата е назначен на договор за управление и контрол. Управителят и организаторът производство живеят и имат адресна регистрация в София. За да могат да изпълняват своите служебни ангажименти, фирмата им заплаща за 5 дни в седмицата командировъчни – нощувки в хотел и дневни, както и гориво на служебен автомобил за пътуването им до седалището на дружеството в понеделник и за пътуването им до София в петък, като тези пътувания са свързани и с транспортирането на материали и готова продукция. Тези двама специалисти ежеседмично договарят с клиента необходимата му за производството продукция и я изработват с негови материали, след което доставят продукцията на клиента. Управителят ръководи изпълнението на производствения процес, а организаторът производство отговаря за организирането на производствения процес и качеството на продукцията.

 

Въпроси:

1. Разходите за командировка на управителя и на организатора производство ще се признаят ли като разходи за дейността по ЗКПО?

2. Ще се третират ли тези командировъчни като доход на лицата по ЗДДФЛ и съответно ще се изискват ли осигуровки?

3. Нарушават ли се разпоредбите на Наредбата за командировките в страната?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска