Труд и осигуровки ТИТА

Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г.)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

В ДВ. бр. 27 от 24.3.2023 г. са обнародвани ПМС № 44 от 22.03. 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната и ПМС № 45 от 22.03.2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Целта на материала е да се разгледат направените промени.