Труд и осигуровки ТИТА

ІV. Видове трудови договори (Част VI - трудови договори за обучение и стажуване)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Целта на деветия материал от поредицата "В помощ на УЧР" е да продължи анализа на различните видове трудови договори, като ще се разгледат трудови договори за обучение и стажуване.